Bestemmingsplan Zilveren Schor

Het bestemmingsplan is onherroepelijk is geworden. U kunt niet meer op het plan reageren. Bekijk het plan op ruimtelijkeplannen.nl.

Op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:42 van de Algemene Wet Bestuursrecht, wordt bekend gemaakt dat de gemeenteraad bij besluit van 28 september 2015 het bestemmingsplan “Het Zilveren Schor” ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan Het Zilveren Schor vervangt het voor betreffende gronden geldende bestemmingsplan en voorziet in een juridisch planologische regeling voor het realiseren van een centrumgebouw, groepsaccommodaties, recreatiebungalows en sportvoorzieningen. Om dit project mogelijk te maken worden bestaande accommodaties te zijner tijd gesloopt en wordt de bestaande insteekhaven vergroot. Het plangebied van dit bestemmingsplan ligt direct aan het Veerse Meer en de belangrijkste functie hierin zal op sport georiënteerde verblijfsrecreatie worden.

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan zijn ook digitaal te raadplegen via onderstaande links.