Bestemmingsplan Zeeuws Evenementen Podium (ZEP)

Het bestemmingsplan “Zeeuws Evenementen Podium” (ZEP) is op 20 april 2015 door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld. Tevens heeft het college van burgemeester en wethouders op 21 april 2015 een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van Decathlon.

Het plangebied maakt deel uit van de wijk Mortiere en wordt globaal begrensd door de Schroeweg en afrit van de A58 aan de west- en zuidzijde en bedrijfsgronden aan de oost- en noordzijde. Deze locatie is daarmee in een actueel bestemmingsplan vastgelegd en tegelijk voorziet het plan in de komst van Decathlon naar het ZEP.

Tegen beide besluiten is beroep aangetekend. Op 2 maart 2016 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) beroepen ongegrond verklaard, waardoor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning onherroepelijk zijn geworden.

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn digitaal te raadplegen via onderstaande links.