Bestemmingsplan Mortiere herziening Paukenweg 3

Bekijk het bestemmingsplan Mortiere, herziening Paukenweg 3 op ruimtelijkeplannen.nl.

In het kader van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:42 van de Algemene Wet Bestuursrecht, wordt bekend gemaakt dat de gemeenteraad bij besluit van 19 december 2016 het bestemmingsplan Mortiere, herziening Paukenweg 3 gewijzigd heeft vastgesteld.

Dit bestemmingsplan vervangt het voor betreffende gronden geldende bestemmingsplan en voorziet in een juridisch planologische regeling voor uitbreiding van hotel Van der Valk. Het betreft de uitbreiding van het hotel met een bijgebouw met fitness-, wellness- en verblijfsruimten en de realisatie van 2 tennisvelden en parkeerplaatsen.

In het kader van voormelde procedure zijn drie zienswijzen tegen het bestemmingsplan ingediend. Het gemeentebestuur heeft deze en andere reacties in de zienswijzennota beantwoord. In het bestemmingsplan zijn de aanpassingen naar aanleiding hiervan verwerkt. De zienswijzennota is als bijlage bij het bestemmingsplan in te zien.

Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen via onderstaande links naar de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt niet meer op dit plan reageren.