Bestemmingsplan Essenvelt

De gemeenteraad heeft op 23 oktober 2017 het bestemmingsplan Essenvelt ongewijzigd vastgesteld.

Vanaf 8 november 2017 tot en met 19 december 2017 liggen het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan voor een ieder ter inzage.

U kunt het bestemmingsplan digitaal en de bijlages inzien via de links onderaan deze pagina.

Daarnaast is het bestemmingsplan raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook kunt u een papieren versie van het plan inzien bij de vakbalie van het Stadskantoor aan de Kanaalweg 3 te Middelburg.

Gedurende de genoemde termijn kan beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan alleen worden ingesteld door de belanghebbende die omtrent het ontwerpbestemmingsplan tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede de belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de hierboven genoemde termijn, tenzij er bij de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Als dat het geval is, treedt het plan pas in werking nadat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.