Wonen en verbouwen

Informatie over wonen, verbouwen en verhuizen in Middelburg, projecten woningbouw en bestemmingsplannen.

 • Wijken en dorpen

  In de gemeente Middelburg zijn elf wijken te onderscheiden met allemaal een eigen identiteit. Ook heeft iedere wijk zijn eigen voorzieningen, zoals sportverenigingen, winkelcentra en scholen. Per wijk is aangegeven welke voorzieningen er zijn. Verder kunt u hier contactgegevens en informatie over de wijktafels vinden.

 • Wonen in Middelburg

  Middelburg is een aantrekkelijke stad om in te wonen. Of het nu in de historische binnenstad of in de nieuwe wijken is. In Middelburg zijn allerlei soorten woningen te vinden: van een monumentenpand aan een gracht tot een waterwoning in de nieuwbouwwijk Veersepoort.

 • Monumenten

  Middelburg is een monumentenstad met klassieke panden waarin wordt gewoond, geleefd en gewerkt. Lees meer over het beschermd stadsgezicht en de omgevingsvergunningen bij verbouw en onderhoud aan monumenten.

 • Verhuizen

  Gaat u verhuizen? Geef uw verhuizing dan binnen 5 dagen na of maximaal 28 dagen voor de verhuisdatum door aan de gemeente waar u gaat wonen. Dus ook als u binnen de gemeente van adres verandert. U kunt iemand machtigen om dit voor u te doen.

 • Bestemmingsplannen

  Een bestemmingsplan is een beleidsstuk waarin de gemeenteraad de visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van een gebied vastlegt. Bekijk het overzicht van geldende plannen en van plannen in procedure en lees hoe u invloed kunt uitoefenen op deze plannen.

 • Projecten woningbouw

  De gemeente biedt informatie over nieuwbouwprojecten en zelfbouw aan op een website.

 • Waterpark Veerse Meer

  Camping De Witte Raaf en het huidige Waterpark Veerse Meer worden doorontwikkeld tot een nieuw recreatiepark van hoge kwaliteit voor families met kinderen. De nadruk ligt op zeer uitgebreide centrumvoorzieningen en veel activiteiten op het park.

 • Bouwplan politiebureau Althoornweg

  Hier leest u uitgebreide informatie over het bouwplan en een voorlopige plankaart voor het nieuw te bouwen districtskantoor voor de politie Walcheren.

 • Joint Research Center

  De gemeente Middelburg is bezig met een nieuw bestemmingsplan voor de realisatie van het Joint Research Center (JRC) aan het Groene Woud. Wat is het JRC en waarom is er een nieuw bestemmingsplan nodig? Op deze pagina leggen we u alles uit over deze ontwikkeling.

 • Kwaliteitsatlas

  In 2010 is de Kwaliteitsatlas 2030 herzien. Deze Kwaliteitsatlas schetst een integraal toekomstbeeld van Middelburg tot 2030, met daarbij de ontwikkelingen per sector (demografie, wonen, werken, verkeer en vervoer, voorzieningen, toerisme, natuur en landschap, financiën), die nodig zijn om dit beeld te bereiken.

 • Omgevingswet

  De Omgevingswet vereenvoudigt en bundelt de regels voor de ontwikkeling en het beheer van onze leefomgeving. De nieuwe wet voegt 26 wetten samen. Dat betekent: minder en overzichtelijke regels. Er komt één digitaal loket waarin iedereen snel kan zien wat mogelijk is (en wat niet) met de Omgevingswet. De wet gaat op 1 januari 2022 in.

 • (Ver)bouw en onderhoud

  Als u gaat bouwen of verbouwen krijgt u te maken met bouwregelgeving. Deze regels zijn grotendeels gebaseerd op de Woningwet. Voor meer informatie en het digitaal aanvragen van een vergunning zie Omgevingsvergunning. Heeft u een rijks- of gemeentelijk monument, dan kunnen er andere eisen gelden. Het is altijd raadzaam om vooraf een kwaliteitsadvies te vragen bij het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit.

 • Waterloket

  Op het waterloket vindt u alles over riolering, hemelwater, oppervlaktewater, grondwater en drinkwater.

  De gemeente is eerste aanspreekpunt voor vragen op het gebied van water en riolering. Met de wet gemeentelijke watertaken is dit ook zo in de regelgeving vastgelegd. Met dit waterloket geeft de gemeente invulling aan haar aanspreekfunctie voor bewoners en bedrijven voor zaken die betrekking hebben op water en riolering. Daarnaast dient het waterloket ook als meldpunt voor klachten en storingen die betrekking hebben op water en riolering.

 • Groen- en reststroken kopen of huren

  Groen- en reststroken, of snippergrond zijn stukjes gemeentegrond die kunnen worden gekocht door eigenaren van aangrenzende percelen. Soms is verhuur ook mogelijk. De verkoop of huur van deze grond is aan voorwaarden verbonden.

 • Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer Zuid

  Informatie over het proces van het opstellen van een gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer Zuid

 • Cool Towns

  Cool Towns is een project dat zich richt op het tegengaan van de negatieve effecten van klimaatverandering. Om hittestress zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken wordt gezocht naar aantrekkelijke oplossingen die steden klimaatbestendig en robuust maken.