Toelichting leerlingenvervoer

Een toelichting bij het aanvraagformulier leerlingenvervoer schooljaar 2019-2020.

Op grond van de onderwijswet wordt het leerlingenvervoer uitgevoerd door de gemeente Middelburg. Voor informatie over het leerlingenvervoer kan u contact opnemen met de klantondersteuners van het leerlingenvervoer, telefoonnummer 0118 67 50 00.

Bij het indienen van uw aanvraag moet u rekening houden met een afhandelingstermijn van maximaal acht weken. Deze termijn kan met vier weken verlengd worden. Dat betekent dat de afhandeling van uw aanvraag maximaal 12 weken kan duren.

Formulieren die niet correct of onvolledig zijn ingevuld worden niet in behandeling genomen. U krijgt het formulier dan terug met de vraag om de aanvraag te corrigeren of aan te vullen. De beslissingstermijn van acht weken gaat in als alle benodigde stukken in ons bezit zijn.

Bij wijzigingen, die van invloed zijn op het vervoer, zoals langdurig ziek zijn of verhuizing, schoolverlaten enzovoorts dient u de gemeente tijdig te informeren.

Voor leerlingenvervoer in welke vorm dan ook, wordt uitgegaan van het vervoer van het woonadres of opstapplaats naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school en terug.

Vragen 1 en 2

Hier vult u de officiële gegevens van uw kind/pupil en uzelf als ouder(s)/verzorger(s) in. Let u er goed op dat alle gegevens worden ingevuld. Ook kunt u hier een tweede woonadres van het kind invullen. Het gaat hier om een adres bij co-ouderschap of een adres waar het kind/pupil structureel en op vaste dagen verblijft. Het betreft hier geen BSO, logeerhuis of zorgboerderij. Het tweede adres moet wel in de gemeente Vlissingen of Middelburg zijn.

Vraag 3

Hier vult u de gegevens van de school en de afstand enkele reis van het woonadres  naar de school in (de berekening van de kilometerafstand wordt uitgerekend met de ANWB-routeplanner, kortste route per fiets). Indien uw kind/pupil naar een school in Goes gaat, dient u de kortste route per auto te berekenen.

Vraag 4

Waar bij een vraag meerdere keuzes mogelijk zijn, geeft u met een kruisje in het vakje (›) welke optie(s) in uw situatie van toepassing is (zijn). De kosten verbonden aan het weekeinde- en vakantievervoer worden alleen vergoed als uw kind/pupil in een internaat of bij een pleeggezin verblijft met het oog op het volgen van onderwijs op de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

Een vergoeding kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd en de doorlooptijd van de aanvraag bedraagt maximaal 12 weken. Vraag dus tijdig aan.

Vraag 5

Als u een vergoeding aanvraagt voor openbaar vervoer (op declaratiebasis) betaalt u dit altijd eerst zelf. De betreffende gemeente betaalt het bedrag dan aan de aanvrager terug op declaratiebasis. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat de gemeente een jaarabonnement voor uw kind/pupil betaalt. De voorwaarden hiervoor worden per kind en per school bekeken.

Als u een vergoeding voor eigen vervoer aanvraagt, zal de gemeente de best passende vorm van vervoer vergoeden. Als u een vergoeding voor eigen vervoer aanvraagt om medische redenen (fysiek en/of psychisch), is een verklaring van een arts nodig om de aanvraag te kunnen beoordelen.

Als u aangepast vervoer aanvraagt (taxibus/rolstoeltaxibus/schoolbus) vanwege een beperking van uw kind/pupil, kunnen wij, om de aanvraag beter te beoordelen, een verklaring van een arts opvragen bij u.

Als u schoolbus- of (rolstoel)taxibusvervoer aanvraagt, geldt het volgende:

  • Voor leerlingen die een reguliere basisschool bezoeken geldt een afstandscriterium van 5 kilometer of meer voor Middelburg. Voor de gemeente Vlissingen geldt een afstandscriterium van 6 kilometer.
  • Voor leerlingen die SBO-onderwijs volgen (Samuelschool of Het Springtij) geldt er een afstandscriterium van 4 kilometer voor zowel de gemeente Middelburg als voor de gemeente Vlissingen.
  • Voor leerlingen die naar het speciaal onderwijs gaan en de basisschoolleeftijd hebben, geldt een afstandscriterium van 4 kilometer of meer voor de gemeente Middelburg en 6 kilometer of meer voor de gemeente Vlissingen.
  • Voor leerlingen die door een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap niet zelfstandig van het openbaar vervoer of de fiets gebruik kunnen maken, geldt geen afstandscriterium.

Als u een aanvraag indient voor kostenvergoeding voor begeleiding dient u aan te tonen dat uw kind/pupil niet zelfstandig per fiets of per openbaar vervoer kan reizen. U dient uw aanvraag zoveel mogelijk te ondersteunen met bewijsstukken, zoals medische verklaringen en dergelijke. Als de situatie niet voldoet aan het afstandscriterium en/of leeftijdscriterium dan verzoeken wij u om schriftelijk bewijsstukken aan te leveren waaruit blijkt waarom en welke vorm van vervoer uw kind/pupil nodig heeft. Wij raden u aan om vooraf contact met Porthos op te nemen om af te stemmen hoe het aanvraagformulier het beste kan worden ingevuld en welke bewijsstukken er meegestuurd moeten worden.

Vul vraag 6 in als u bij vraag 5 taxibus- of rolstoeltaxibusvervoer aanvraagt.

Vraag 6

De vragen bij dit onderdeel vult u alleen in wanneer u bij vraag 5 aangegeven heeft dat het gaat om taxibus- of rolstoeltaxibusvervoer. Als u deze vraag niet volledig beantwoordt, kunnen wij de aanvraag niet in behandeling nemen.

Vraag 7

U hoeft deze vraag alleen in te vullen indien uw kind/pupil gebruik maakt van taxibus- of rolstoeltaxibusvervoer. Dit omdat Porthos bij een noodsituatie eventueel iemand anders kan waarschuwen als u zelf niet bereikbaar bent.

Vraag 8

De vraag bij dit onderdeel hoeft alleen ingevuld te worden als het gaat om vervoer van en naar SBO Samuel, SBO Het Springtij of een basisschool met een godsdienstige of levensbeschouwelijke richting (zoals Petrus Immensschool of de Vrije School).

Of er een eigen bijdrage van u wordt gevraagd, hangt af van het (gezamenlijk) verzamelinkomen.

Wanneer het definitief vastgestelde verzamelinkomen over 2017 meer dan € 26.550 bedraagt, is een eigen bijdrage van toepassing. De eigen bijdrage voor het schooljaar 2019-2020 moet nog worden vastgesteld en wordt in de beschikking vermeld indien dit voor u van toepassing is.

Wanneer het definitief vastgestelde verzamelinkomen minder dan € 26.550 bedraagt, is de eigen bijdrage niet van toepassing. U dient een inkomensverklaring van 2017 bij te voegen (van beide ouders) waaruit dit blijkt. Deze verklaring kan worden aangevraagd bij de Belastingdienst (gratis telefoonnummer: 0800–0543).

Vraag 9

Als u nog aanvullingen of opmerkingen heeft die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van de aanvraag of van invloed zijn op het vervoer, kunt u deze onderaan het formulier schrijven.

Vergeet u niet de datum in te vullen en uw handtekening op het aanvraagformulier te zetten.