Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is een subsidie van uw gemeente. In welke gemeente woont u? Leerlingenvervoer past bij de gedachte van vrijheid van onderwijs en bezoek van de meest passende school voor iedere leerling. Een aanvraag voor leerlingenvervoer doet u bij TIM.

Wat is leerlingenvervoer?

Leerlingenvervoer is bedoeld als uw kind:

 • Op het speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO) zit.
 • Vanwege zijn/haar handicap niet zelfstandig naar de basisschool of voortgezet (speciaal) onderwijs (VO en VSO) kan gaan en niet door u naar school gebracht kan worden.
 • Basisonderwijs op grond van richting (scholen met een door ouders speciaal gekozen richting) volgt.

Voorwaarden

TIM beslist op basis van onderstaande voorwaarden of u in aanmerking komt voor een vergoeding via het leerlingenvervoer. In sommige gevallen betaalt u een eigen bijdrage. Deze bijdrage is afhankelijk van uw gezinsinkomen. Daarnaast is het afstandscriterium bepalend of u een aanspraak kunt maken op een vergoeding.

Wat is het afstandscriterium?

U komt in aanmerking voor een vergoeding als de afstand tussen uw woning en de school meer is dan de door het College van B&W van betreffende gemeente vastgestelde afstandsgrens (afstandscriterium). De afstand wordt consequent gemeten via de kortste route volgens de ANWB-routeplanner per fiets. Welk afstandscriterium voor u geldt, staat in de Verordening leerlingenvervoer van de gemeente Middelburg.
De voorwaarden:

 • De leeftijd van het kind.
 • Er is sprake van een (structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of sociale) handicap bij uw kind, waardoor aangepast vervoer de enige mogelijkheid is. Hiervoor geldt geen afstandscriterium.
 • Uw kind niet zelfstandig of onder begeleiding naar onderstaand onderwijs kan binnen het gestelde afstandscriterium.

Onderwijs

Leerlingenvervoer past bij de gedachte van vrijheid van onderwijs en bezoek van de meest passende school voor iedere leerling. Daarom is dit type vervoer bedoeld voor de volgende mogelijke scholen:

 • Speciale scholen voor Basisonderwijs (voorheen scholen voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden [LOM], moeilijk lerende kinderen [MLK].
 • Speciaal Onderwijs (scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen [ZMLK], zeer moeilijk opvoedbare kinderen [ZMOK], en scholen voor leerlingen met een handicap).
 • Voortgezet Speciaal Onderwijs (zie Speciaal Onderwijs maar dan voor voortgezet onderwijs.
 • Basisonderwijs op grond van richting (met een door de ouders gewenste godsdienstige of levensbeschouwelijke richting).
 • Reguliere scholen voor Basisonderwijs of Voortgezet onderwijs (voor leerlingen met een structurele lichamelijke handicap).

Vormen van leerlingenvervoer

Al naar gelang de behoefte van de leerling gaat het om de volgende soorten vervoer:

 • Openbaar vervoer (trein of bus met of zonder begeleiding).
 • Aangepast vervoer (taxibus, taxi of rolstoelbus).
 • Eigen vervoer (kilometervergoeding voor auto of fiets).

Niet onder leerlingenvervoer valt

 •  Vervoer buiten de schooltijden die de Inspectie van het onderwijs heeft vastgesteld (zoals sportdagen, in geval van stakingen of werkonderbrekingen van scholen, schoolreisjes en andere uitstapjes.
 • Vervoer dat nodig is door uitval van lessen.
 • Vervoer naar medische of paramedische behandeling. Hiervoor kan Jeugdvervoer via de Jeugdwet een oplossing zijn.
 •  Vervoer van en naar logeeradressen, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. (In uitzonderlijke gevallen wordt dit via Jeugdvervoer via de Jeugdwet toegekend.)

Aanvraag

U kunt het formulier ook opvragen bij de school van uw kind of bij TIM, telefoonnummer 0118 67 50 00.

Formulier niet goed ingevuld?

Formulieren die onvolledig of niet correct zijn ingevuld worden niet in behandeling genomen. Het formulier wordt dan aan u teruggestuurd. U wordt dan in de gelegenheid gesteld de aanvraag te corrigeren of aan te vullen. Wij kunnen u hier uiteraard ook bij helpen. Gedurende het gehele schooljaar bent u verplicht om wijzigingen, die van invloed kunnen zijn op de vergoeding of op het vervoer aan TIM door te geven.
Heeft u het aanvraagformulier volledig ingevuld én ondertekend? Verstuur het formulier dan samen met alle benodigde bijlagen.

Adres: Gemeente Middelburg- TIM, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg, t.a.v. het leerlingenvervoer.