Inspraak Hoogstraat, Nieuwe Haven en Turfkaai

Gemeente Middelburg is bezig met de voorbereiding van werkzaamheden aan de Hoogstraat, Nieuwe Haven en Turfkaai. Voor het voorlopig ontwerp is een inspraaktermijn van inspraaktermijn van zes weken, van 6 juni tot en met 17 juli 2019.

De aanleiding is onderhoud door Evides en Enduris. Zij gaan aan de noordzijde van de Hoogstraat, Nieuwe Haven en Turfkaai diverse asbestcementleidingen vervangen door nieuwe leidingen. Tegelijkertijd worden rioleringswerkzaamheden uitgevoerd om wateroverlast in het achterliggende gebied (Sint Jansbuurt) te beperken.

Aansluitend aan deze werkzaamheden zal de gemeente de weginrichting aanpassen. Vooruitlopend op deze herinrichting is het snelheidsregime in het verleden al verlaagd van 50 naar 30 km/uur. De weg wordt nu alsnog ingericht volgens de normen van Duurzaam Veilig Verkeer en het beeld van het reeds heringerichte gedeelte van de Kaaienroute zal worden doorgetrokken om er één geheel van te maken. Door deze herinrichting verbetert de verkeersveiligheid, de leefbaarheid en het verblijfskarakter.

Voorlopig ontwerp

Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat zij een voorlopig ontwerp hebben gemaakt voor de herinrichting van de Hoogstraat, Nieuwe Haven en Turfkaai.

De belangrijkste verschillen met de huidige situatie zijn:

  1. De rijbaan van de Nieuwe Haven, Turfkaai en een gedeelte van de Hoogstraat wordt versmald van 7,50 naar 6,00 meter breed en wordt voorzien van een nieuwe asfaltlaag.
  2. De fietsstroken vervallen.
  3. De trottoirs aan de noordzijde van de Nieuwe Haven, Turfkaai en voor een gedeelte in de Hoogstraat worden verbreed.
  4. Op de Turfkaai wordt een gedeelte van de verharding tussen de rijbaan en het voetpad aan de waterzijde, omgevormd tot beplantingsvak.
  5. De inritconstructies aan de Vismarkt, Sint Janstraat en Stadsschuur worden omgevormd tot gelijkwaardige kruispunten met een inkeping in de asfaltrijbaan met een ander materiaal.
  6. De nieuwe inkepingen zullen uitgevoerd worden met reguliere straatbakstenen. Bij toepassing van dit materiaal wordt eventuele overlast beperkt.
  7. De natuursteenkeien uit de inkeping van de kruising met de Herenstraat worden vervangen door reguliere straatbakstenen.
  8. De voetgangersoversteekplaats en verkeersregelinstallatie bij de Sint Jansbrug worden verwijderd.

Het aantal parkeervakken zal ten opzichte van de huidige situatie gelijk blijven. Bij de herinrichting zal zoveel mogelijk gebruikgemaakt worden van bestaand materiaal.

Informatieavond

Op dinsdagavond 7 mei 2019 heeft er een informatieavond plaatsgevonden voor aanwonenden, aanliggende bedrijven en andere belanghebbenden. Tijdens deze avond is het schetsontwerp gepresenteerd en is er input uit de buurt opgehaald. Met deze input is rekening gehouden bij het tot stand komen van het voorlopig ontwerp.

Inspraak

Tijdens de inspraaktermijn van zes weken, van 6 juni tot en met 17 juli 2019, kunnen ingezetenen en belanghebbenden mondeling of schriftelijk hun zienswijze over het voorlopig ontwerp indienen. Afhankelijk van de zienswijzen zal bekeken worden of het ontwerp moet worden aangepast.

Voor een mondelinge zienswijze of voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider namens de gemeente Tom de Landmeter van ZEC Civiel (0113) 56 71 00, of met de gemeentelijke projectleider Peter van Dijke (0118) 67 53 90. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: burgemeester en wethouders van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Een inspraakreactie per e-mail verstuurt u naar info@middelburg.nl.

Een belanghebbende die redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen heeft ingediend, kan geen beroep instellen bij de rechtbank (artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht).

Tijdens de inspraaktermijn ligt het voorlopig ontwerp ter inzage. Voor inzage kunt u elke werkdag tijdens kantooruren terecht in het Stadskantoor bij de balie Vergunningen, Bouwen en Wonen. Kopieën zijn daar verkrijgbaar.

  • Bekijk het voorlopig ontwerp (pdf, 1 MB)

Van de inspraak wordt een eindverslag gemaakt. De vaststelling van het eindverslag wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad (Overheid.nl). Het eindverslag wordt toegezonden aan de indieners van een zienswijze.

Planning

Na het vaststellen van het definitief ontwerp kunnen wij de voorbereidingen starten voor de uitvoering. Over de werkzaamheden zelf (zoals uitvoeringsperiode, fasering en tijdelijke verkeersmaatregelen) ontvangen de aangrenzende betrokkenen een brief. Deze valt enkele weken voorafgaand aan de startdatum van de werkzaamheden in de bus.