Besprekingsverslag herinrichting Prinsenhove

Een verslag van een inspraakavond over de herinrichting van Prinsenhove, gehouden op 11 april 2019.

Opening

Pascal Geldof verwelkomt de aanwezigen om 19.30 uur.

Het voorlopige ontwerp wordt toegelicht met behulp van een presentatie. Na de presentatie kunnen de bewoners aan Pascal Geldof en Michel Joosse vragen stellen en de tekeningen bekijken.

Presentatie

De gemeente gaat samen met de bewoners de Prinsenhove herinrichten.

Vanwege de leeftijd van het hoofdriool en de verouderde staat van de verharding, staat de Prinsenhove voor dit jaar op de planning voor wegen- en rioolonderhoud. De werkzaamheden worden gecombineerd met een herinrichting, om te komen tot een klimaatbestendige leefomgeving waarin meer groen en minder verharding wordt teruggebracht en waarin ruimte gemaakt wordt voor het opvangen van het regenwater.

Proces

Om tot een geïntegreerd en breed gedragen ontwerp te komen, zijn de bewoners, het wijkteam en verschillende gemeentelijke disciplines al bij het begin van het ontwerpproces betrokken.

Er zijn verschillende bewonersbijeenkomsten gehouden.

Op 11 oktober 2018 hebben we een brief met vragenlijst naar de bewoners van de Prinsenhove verstuurd. Van de 85 verzonden vragenlijsten hebben we 26 ingevulde vragenlijsten retour gekregen. Vervolgens hebben we op 23 oktober 2018 een inloopavond georganiseerd waarbij ieder zijn wensen, klachten, opmerkingen en suggesties voor het inrichten van de openbare ruimte mondeling kon toelichten. Met behulp van de verkregen informatie uit de vragenlijsten en de inloopavond zijn twee ontwerpvarianten opgesteld.

Op 31 januari 2019 hebben we tijdens een informatiebijeenkomst de twee varianten toegelicht. De bewoners hebben via een stemming een voorkeursvariant gekozen. Daarnaast hebben we samen keuzes gemaakt voor het type groene verharding voor de parkeervakken en het voetpad, de plaats van de strook groene verharding in het voetpad en zijn er keuzes gemaakt voor de inrichting van het park. Deze keuzes hebben we verder uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp.

Op 11 april 2019 hebben we een inspraakavond gehouden, waarin we een toelichting hebben gegeven op het voorlopig ontwerp. Het voorlopig ontwerp is voorafgaand aan de inspraakavond naar alle bewoners van de Prinsenhove verstuurd.

Toelichting voorlopig ontwerp

Het voorlopig ontwerp voorziet in de volgende wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie:

Voor het parkeerterrein ter hoogte van huisnummer 48 tot en met 80:

 • de rijbaanbreedte van het parkeerterrein gaat van 5,00 naar 6,00 meter;
 • er komen drie parkeervakken voor huisnummers 54, 52 en 50;
 • er komt een groenstrook met bomen tussen de parkeerplaatsen;
 • er komen ondergrondse containers voor plastic en restafval;

Voor het parkeerterrein ter hoogte van huisnummer 128 tot en met 162:

 • de rijbaanbreedte van het parkeerterrein gaat van 5,00 meter naar 6,00 meter;
 • er komen vier parkeervakken voor huisnummers 130 tot en met 136;
 • er komen vijf parkeervakken voor huisnummers 160 en 162;
 • er komen ondergrondse containers voor plastic en restafval;

Voor het voetpad ter hoogte van huisnummer 16 tot en met 48 en 82 tot en met 126:

 • de breedte van het voetpad gaat van 5,00 meter naar 4,50 meter;

Voor het gedeelte van de Prinsenhove ter hoogte van huisnummer 2 tot en met 16:

 • er komt een parkeerverbod in de vorm van een gele onderbroken streep aan de zijde van huisnummer 168 tot en met 162 en in de bochten op het kruispunt met de Stadhouderslaan;
 • de rijbaanbreedte gaat van 5,75 naar 5,25 meter;
 • er komen zes parkeervakken in de naastgelegen groenstrook;
 • het verkeersplateau Prinsenhove/Stadhouderslaan wordt verplaatst naar het kruispunt Stadhouderslaan/Regentenlaan;

Voor het park:

 • er worden diverse bomen verwijderd en geplant;
 • de huidige wandelpaden worden verwijderd en er komt een nieuwe wandelpadstructuur.
 • Voor het park is een beplantingsplan opgesteld. Het beplantingsplan staat niet op het voorlopige ontwerp. Maar is wel te vinden op de website van de gemeente Middelburg.

Voor de gymzaal

 • in het ontwerp wordt uitgegaan dat de gymzaal wordt gesloopt.

Inmiddels is bekend geworden dat de sloop van de gymzaal na 2020 zal plaatsvinden. De gymzaal verkeert in verouderde staat en wordt nog gebruikt door de school aan de Keurhove en door een aantal externen. De school komt in 2020 leeg te staan en zal daarna worden afgebroken. De externen kunnen dan naar de gymzaal in het Palet. De gymzaal in de Prinsenhove wordt dan niet meer gebruikt en kan dan worden gesloopt.. Voor die tijd blijft de huidige situatie rondom de gymzaal in tact. Nadat de gymzaal pas is gesloopt kan dit deel volgens het ontwerp worden heringericht.

Voor de herinrichting worden de volgende materialen gebruikt.

 • Rijbaan; gebakken klinkers.
 • Trottoir: betontegels
 • Voetpad: gebakken klinkers en kunststof grastegels
 • Parkeervakken: gebakken klinkers met kunststof grastegels of enkel gebakken klinkers.  Het wandelpad in het park wordt uitgevoerd in halfverharding.

Hoe nu verder?

Op het voorlopig ontwerp is een inspraakprocedure van toepassing.

De inspraak start met een publicatie in het Gemeenteblad van 10 april 2019 op de website Overheid.nl. Tijdens de inspraaktermijn van zes weken, van 11 april tot en met 22 mei 2019, kunnen ingezetenen en belanghebbenden mondeling of schriftelijk hun zienswijze over het voorlopig ontwerp indienen.

Afhankelijk van de zienswijzen zal bekeken worden of het ontwerp moet worden aangepast.

Na de inspraaktermijn zal een eindverslag worden opgesteld en wordt het voorlopige ontwerp definitief gemaakt.

Het eindverslag en het definitief ontwerp wordt door het College B&W definitief vastgesteld.

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend krijgen het eindverslag toegestuurd met hierin de beantwoording van de zienswijze.

Vragen van bewoners naar aanleiding van de presentatie

Waarom minder verharding terugbrengen ter plaatse van de voetpaden op de lange zijden van Prinsenhove?

 • Antwoord: Door de hoeveelheid verharding te beperken, wordt het regenwater vastgehouden en vermindert de snelle afvoer. Dit vermindert de problemen bij neerslagpieken. Als we minder verharding aan brengen, zorgen we voor meer infiltratie van regenwater. Door verlagingen aan te brengen in het park creëren we meer berging om het regenwater op te vangen.

Welk beeld wordt nagestreefd met de openstructuur van het park? Worden huidige kwaliteiten van het park behouden (plaatselijke heester beplantingen en klauterbos of wordt het een weiland met bomen)?

 • Antwoord: In eerdere bijeenkomsten hebben bewoners aangegeven een wat meer open structuur na te streven en op een aantal locaties wat meer zicht om door het park te kijken. Maar een combinatie met open locaties en wat dichtere, bijvoorbeeld met (onder) of heesterbeplanting, is bespreekbaar.

Kan er een gele belijning (parkeerverbod) worden aangebracht op de toegangsweg tot Prinsenhove? Hier wordt regelmatig fout geparkeerd waardoor de toegang wordt belemmerd.

 • Antwoord: Ja, dit is in het ontwerp meegenomen.

In de presentatie staat “Einde inspraak donderdag 22 mei”. Dit moet zijn donderdag 23 mei 2019.

Hoe is de afstemming van de uitvoering met de herinrichtingswerkzaamheden in relatie tot de sloop van de gymzaal. Wat gebeurt er als de gymzaal uiteindelijk niet gesloopt wordt?

 • Antwoord: Er wordt momenteel gesproken over de sloop van de gymzaal. Hiervoor is het van belang om met de huidige gebruikers van de gymzaal overeenstemming te krijgen. Als er duidelijkheid over is, zullen de twee planningen op elkaar worden afgestemd (door fasering van de uitvoering). Als uiteindelijk besloten wordt om de gymzaal niet te slopen, zal de herinrichting toch worden uitgevoerd en wordt het plan aangepast tot een realisatie met daarin de gymzaal.

Hoe wordt de afkoppeling van de daken uitgevoerd, wie wordt eigenaar en gaat het beheer doen? Wanneer worden deze werkzaamheden uitgevoerd en hoe vindt de afstemming van de uitvoering met de bewoners plaats?

 • Antwoord: De gemeente wil investeren om het regenwater van de daken aan de parkzijde af te koppelen. De aanleg wordt betaald en uitgevoerd door de gemeente. Het eigendom, beheer en onderhoud is voor de bewoners/ eigenaar van het pand.

De werkzaamheden zijn een apart onderdeel van de totale werkzaamheden. Waarschijnlijk zal eerst de verharding worden aangelegd, zodat we het hoogtepeil weten waar de uitloopconstructie op moet worden aangesloten. Daarna wordt teruggewerkt naar de regenpijp. Met de deelnemende bewoners zal contact worden opgenomen om afspraken te maken wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Wat is nu precies de bedoeling met de ondergrondse containers? Er zijn bijeenkomsten georganiseerd waarop de containers van de Prinsenhove niet vermeld staan. De bewoners hebben een brief ontvangen dat de huidige rolcontainers worden vervangen en/of van chips worden voorzien.

 • Antwoord: We zullen dit navragen bij de betreffende collega’s en de bewoners hierover apart (per brief) informeren.

Er wordt door een aantal bewoners hard gereden waarom wordt er geen woonerf gerealiseerd?

 • Antwoord: Het verkeerskundige beleid in de Gemeente Middelburg ( en ook landelijk) is om geen nieuwe woonerven meer aan te leggen. Woonerven hebben een gehele eigen inrichting waarbij alle verkeersdeelnemers gelijk zijn en bijvoorbeeld ook spelen op straat mogelijk is. Deze inrichting wordt niet meer gehanteerd.

Hoe komen de groene sluizen er uit te zien? Kunnen er auto’s door heen en worden ze zo uitgevoerd dat bewoners er niet omheen gaan rijden door het park? Worden ze niet te hoog gemaakt zodat ze het uitzicht op het park wegnemen?

 • Antwoord: De sluizen zijn nog niet tot in detail uitgewerkt, maar eventuele opmerkingen kunnen in het ontwerp worden verwerkt.

Kunnen de grote platanen worden teruggesnoeid (kandelaberen)?

Antwoord: Het advies van de groen collega’s is om dit niet te doen. De bomen worden hierdoor zeer aanzienlijk aangetast en komen er heel anders uit te zien. Verder is het een snoeivorm die zeer intensief is doordat de bomen extra gaan groeien waardoor zeer regelmatig vervolg snoeiwerk noodzakelijk is.

Er staan zeer regelmatig en vaak dezelfde auto’s geparkeerd op de voetpaden. Kan hier op gehandhaafd worden?

 • Antwoord: We gaan de betreffende collega’s hierover informeren en het verzoek doorgeven. Het is zaak om hierover steeds melding te doen, zodat er gehandhaafd kan worden of er aan de betreffende bewoners een bezoek gebracht kan worden.

Kan de lichtmast op de hoek bij de garagebox en woningnummer 58 verplaatst worden naar de naar de overzijde van de straat?

 • Antwoord: We gaan de lichtmast verplaatsen naar de overzijde van de straat.