Eindverslag inspraakprocedure herinrichting President Wilsonlaan

Het Middelburgse college van burgemeester en wethouders heeft het eindverslag van de inspraakprocedure en het definitief ontwerp vastgesteld.

De President Wilsonlaan ligt in de Griffioen en bestaat uit een woonstraat met trottoirs en aan één of beide zijden diverse parkeervakken/stroken. Er staan diverse bomen verspreid door de straat en in de parkeervakken. In de huidige situatie is alle verharding aangesloten op de riolering.

Vanwege de leeftijd van het hoofdriool, de noodzaak om het regenwater af te koppelen van het vuilwaterriool en de verouderde staat van de verharding, staat de President Wilsonlaan voor dit jaar op de planning voor wegen- en rioolonderhoud. Deze werkzaamheden worden gecombineerd met een herinrichting, om te komen tot een klimaatbestendige leefomgeving waarin meer groen en minder verharding wordt teruggebracht en waarin ruimte gemaakt wordt voor het opvangen van het regenwater.

Planproces

Om tot een geïntegreerd en breed gedragen ontwerp te komen, zijn de bewoners, de wijkmanager en verschillende gemeentelijke disciplines al bij het begin van het ontwerpproces betrokken.

Op 4 januari 2019 hebben we een brief met vragenlijst naar de bewoners van de President Wilsonlaan verstuurd. Van de 130 verzonden vragenlijsten hebben we 30 ingevulde vragenlijsten retour gekregen. Op deze vragenlijst kon een ieder zijn wensen, klachten, opmerkingen en suggesties voor het inrichten van de openbare ruimte aangeven.

Met behulp van de verkregen informatie uit de vragenlijsten is een ontwerpvariant opgesteld.

Vervolgens hebben we op 27 juni 2019 een informatieavond georganiseerd en een presentatie gegeven betreffende de riolerings- en bestratingswerkzaamheden en de te nemen klimaatmaatregelen. Tevens zijn de ontwerp tekeningen toegelicht en was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Tijdens de informatieavond zijn er veel vragen gesteld over en op- en aanmerkingen gemaakt op het ontwerpplan. Op basis van de op- en aanmerkingen hebben we het ontwerpplan op een aantal punten aangepast.

Op 3 oktober 2019 hebben we een tweede informatieavond georganiseerd waarbij we de aanpassingen op het ontwerpplan en de te volgen inspraakprocedure hebben besproken.

Voorlopig ontwerp

Voor de herinrichting is een voorlopig ontwerp gemaakt op basis van de volgende uitgangspunten:

 1. Klimaatverandering: het nemen van maatregelen om in de toekomst wateroverlast te voorkomen, zoals meer groen en minder verharding terug aanbrengen en de mogelijkheid bieden tot het afkoppelen van de regenpijp aan de voorzijde van de woning.
 2. Aanleg van een regenwaterriool, en het plantsoen en parkeerterreinen gebruiken om het regenwater op te vangen en te infiltreren in de ondergrond.
 3. Gebruik van duurzame materialen.
 4. De ontvangen suggesties en opmerkingen van de omwonenden.

Het voorlopig ontwerp voorziet in de volgende wijzigingen ten opzicht van de huidige situatie:

 1. voor het plein ter hoogte van huisnummers 188–192:
  • er komt een plantvak met een oppervlakte van 28 m²;
 2. voor de rijbaan ter hoogte van de huisnummers 19–41 en 146–168:
  • de breedte van de rijbaan gaat van 6,00 naar 4,27 meter;
  • er komt een langsparkeerstrook met een breedte van 1,80 meter voor de huisnummers 19–41;
 3. voor het voetpad tussen de Beneluxlaan en het appartement met huisnummers 2–64 en tussen de appartementen 2–64 en 66–128 en in de bocht ter hoogte van huisnummer 170:
  • het huidige voetpad wordt verwijderd en bij de groenstrook betrokken;
 4. voor de parkeervakken ter hoogte van huisnummer 1–11 aan de zijde van het grasveld en ter hoogte van de huisnummers 142, 182 en 184:
  • de verharding van de haakse parkeervakken wordt vervangen door waterdoorlatende materialen met complete grasmat;
 5. voor het trottoir tegenover de huisnummers 41–53:
  • het huidige trottoir wordt verwijderd en vervangen door een langsparkeerstrook met waterdoorlatende materialen met complete grasmat;
 6. voor de bomen voor de huisnummers 1–11, naast huisnummers 19 en 41, tegenover de appartementen met huisnummers 2–66, tegenover de appartementen met huisnummers 66–128 en naast Beneluxlaan huisnummer 10:
  • er worden 20 bomen uit de bestaande parkeervakken en trottoirs verwijderd; -   er worden als compensatie 25 bomen elders in de President Wilsonlaan geplant;
 7. voor het trottoir voor de huisnummers 1, 19, 23, 37, 41, 43 en 53: - er worden groenvakken aangelegd.

De start van de uitvoering staat gepland in maart 2020.

Inspraak

Volgens artikel 2, derde lid, aanhef en onder f, van de Inspraakverordening wordt inspraak verleend over de inrichting of herinrichting van wegen, straten of pleinen. Voor de herinrichting van de President Wilsonlaan is daarom een inspraakprocedure gestart. De inspraakmogelijkheid is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2019, 259435 van 30 oktober 2019.

Gedurende zes weken, van 31 oktober tot en met 11 december 2019, konden ingezetenen en belanghebbenden mondeling of schriftelijk hun zienswijze over het voorlopig ontwerp indienen, en heeft het voorlopig ontwerp elke werkdag tijdens kantooruren ter inzage gelegen bij de vakbalie in het stadskantoor. Het voorlopig ontwerp was ook te raadplegen in het Gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl, en op de website van de Gemeente Middelburg.

Er zijn zes zienswijzen ingediend door diverse bewoners van de President Wilsonlaan.

Zienswijze 1

Ik vind dat er in de nieuwe situatie naast en voor onze woning te weinig parkeerplaatsen overblijven.

Kunnen er extra parkeervakken gerealiseerd worden bijvoorbeeld bij het grasveld naast de appartementen?

Reactie

Begin mei 2019 zijn in de avonduren gedurende één week door de afdeling verkeer in de gehele President

Wilsonlaan parkeertellingen uitgevoerd. De bezettingsgraad van de haakse parkeervakken naast uw woning bedroeg 59%. Dit betekent dat er van de in totaal acht parkeervakken er gedurende de avonduren drie tot vier parkeervakken niet bezet waren. In de nieuwe situatie worden er zes parkeervakken aangelegd maar wij verwachten niet dat dit tot een tekort aan parkeergelegenheid zal leiden.

De bezettingsgraad van de langsparkeervakken voor de woningen 19-29 bedroeg 94%. Van de in totaal zes parkeervakken was er gemiddeld één plaats niet bezet. Gezien het bovenstaande is er nog steeds voldoende parkeergelegenheid en zien we geen aanleiding extra parkeervakken aan te leggen.

Zienswijze 2

Wij maken bezwaar tegen 3 nieuwe bomen in het groenvak voor de percelen President Wilsonlaan 13-17 om de volgende redenen:

 • de afstand van het huis tot de bomen is te krap, het gaat over een afstand van 5 meter.
 • het planten van 3 bomen is buiten proportie op een groenvak van 65 m².
 • vrees voor verlies van daglicht.
 • vrees voor overlast van vallende bladeren in de herfst.

Wij stellen voor het groenvak te laten zoals het nu is: zonder bomen.

Wij verzoeken de bestaande trottoirverlaging voor ons huis te handhaven.\

Reactie

Uit de ontvangen vragenlijsten die wij in januari 2019 hebben verstuurd blijkt dat er veel suggesties zijn gedaan voor het weghalen van bomen uit de parkeervakken. De bomen die weggehaald worden, moeten elders in de straat gecompenseerd worden. Het groenvak bij u voor is voor ons een geschikte locatie voor het planten van bomen. Wij voorzien geen nadelige gevolgen als het verlies van daglicht. Om aan uw bezwaar tegemoet te komen zal het aantal te planten bomen worden teruggebracht van drie naar twee bomen. Dit zullen twee kleine bomen worden (bijvoorbeeld een sierappel).

De trottoirverlaging voor uw inrit zullen wij ook in de nieuwe situatie terug aanbrengen.

Zienswijze 3

Wij verzoeken het volgende:

 • de voetpaden vanaf de parkeerplaatsen tot de ingang van de fietsenkelder bij de appartementen met huisnummers 2–64 en 66–128 te vernieuwen net zoals bij het appartement in de Mazzinilaan.
 • diverse trottoirverlagingen te maken in het trottoir bij de voetgangerstunnel en einde Beneluxlaan; ter hoogte van huisnummer President Wilsonlaan 144 en ter hoogte van de haakse parkeervakken bij de appartementen 66–128.

Reactie

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in de Mazzinilaan in 2018 is het tegelpad vanaf de parkeerplaatsen tot de ingang naar de fietsenkelder van het appartementencomplex vernieuwd. Wij zullen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in de President Wilsonlaan de tegelpaden vanaf de parkeerplaatsen tot de ingangen naar de fietsenkelders van de twee appartementencomplexen voorzien van nieuwe betontegels.

De gewenste trottoirverlagingen op de volgende locaties zullen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden aangebracht:

 • bij begin voetgangerstunnel en einde voetpad Beneluxlaan;
 • het voetpad bij woning President Wilsonlaan 144;
 • ter hoogte van de haakse parkeervakken bij het appartementencomplex aan de President Wilsonlaan met huisnummers 66–128.

Zienswijze 4

Ik verzoek een verkeersplateau aan te leggen op de kruising Beneluxlaan – president Wilsonlaan net na de wegversmalling om de overlast door snelheidsovertreders te beperken.

Reactie

De verkeerscijfers (bron www.via.nl) laten zien dat er niet te hard gereden wordt in de Beneluxlaan. Om dit te bepalen wordt de V85-snelheid (dit is de snelheid die door 85% van het gemotoriseerde verkeer niet wordt overschreden) geraadpleegd. Als de V85-snelheid dichtbij de geldende maximumsnelheid ligt, mag gesteld worden dat de weginrichting geloofwaardig is en er geen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

In oktober 2019 bijvoorbeeld was de V85-snelheid op alle wegvakken in de Beneluxlaan ruim onder de maximumsnelheid van 30 km/uur. Op het wegvak met de hoogste waarde was de V85-snelheid 28,5 km/uur.

Een verkeersplateau (verhoging in de bestrating) op een kruisingsvlak veroorzaakt vaak geluids- en trillingsoverlast voor direct omwonenden.

Tevens verhindert een drempelplateau de afstroom van regenwater over straat en het maaiveld naar lager gelegen gebieden zoals de Mazzinilaan en de Europalaan. Bij hevige regenbuien kan hierdoor wateroverlast op straat ontstaan.

Op basis van deze gegevens vinden wij aanvullende snelheidsmaatregelen in de vorm van een verkeers- plateau niet noodzakelijk.

Zienswijze 5

Ik verzoek duidelijke belijning aan te brengen die de parkeervakken ter hoogte van de huisnummers 1–11 markeren. Tevens verzoek ik af te zien van toepassing van waterdoorlatende materialen met complete grasmat bij de grote parkeerplaats aan het begin van de President Wilsonlaan.

Reactie

In het ontwerpplan is opgenomen dat de hoeken van alle parkeerplaatsen met witte betonklinkers gemarkeerd zullen worden.

We hebben te maken met klimaatmaatregelen die we toe moeten passen. Door het toepassen van waterdoorlatende materialen met complete grasmat voorkomen we onnodige verharde oppervlaktes (meer groen, minder verharding) en kan het regenwater infiltreren naar de bodem. We zullen om genoemde reden de waterdoorlatende materialen met complete grasmat toepassen op de plaatsen zoals in het ontwerpplan is aangegeven.

Zienswijze 6

Wij verzoeken bomen te planten ingepast in de parkeervakken aan beide zijden van de straat ter hoogte van de huisnummers 146–168 en 19–41 en wel na elke twee parkeerplaatsen een boom, zover praktisch en redelijk inpasbaar en rekening houdend met bestaande objecten zoals lichtmasten.

Reactie

Rekening houdend met de ondergrondse groeiruimte is een breedte van één meter voor een boom onvoldoende.

Het verzoek om na elke twee parkeervakken een boom te planten houdt in dat ter hoogte van de huisnummers 146–168 in totaal vier parkeerplaatsen zouden vervallen. Gezien de hoge bezettingsgraad betreffende parkeren is dit niet gewenst. Tijdens de gehouden informatieavonden hebben de bewoners de wens uitgesproken het aantal parkeervakken te behouden. Bij de herinrichting van de President Wilsonlaan hebben we met meerdere belangen te maken en moeten we ervoor zorgen dat deze met elkaar in balans zijn.

Aan de zijde van de huisnummers 19–41 is het wel mogelijk om na elke twee parkeervakken een boom te planten. Zonder verlies van parkeerplaatsen kunnen we aan deze zijde in totaal zes bomen inpassen binnen de beschikbare ruimte.

Conclusie

De zienswijzen hebben geleid tot de volgende aanpassingen van het ontwerp:

 1. er worden twee bomen geplant in het groenvak voor de woningen President Wilsonlaan met huisnummers 13–17;
 2. er worden zes bomen geplant in de boomvakken van de langsparkeerstrook voor de woningen President Wilsonlaan met huisnummers 19–41;
 3. de tegelpaden worden vernieuwd vanaf de parkeerplaatsen tot aan de ingangen naar de fietsenkelders van de appartementencomplexen met huisnummers 2–64 en 66–128;
 4. er worden trottoirverlagingen aangebracht op de volgende locaties:
  • bij het voetpad in de Beneluxlaan richting de voetgangerstunnel onder de Laan de Verenigde Naties en aan de overzijde van de straat bij de wegversmalling;
  • het voetpad bij woning President Wilsonlaan met huisnummer 144;
  • ter hoogte van de haakse parkeervakken bij het appartementencomplex President Wilsonlaan met huisnummers 66–128.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders in hun vergadering van 7 januari 2020.