Herinrichting Poelendaeleweg 2019

Gemeente Middelburg is de wegwerkzaamheden aan de Poelendaeleweg aan het voorbereiden. De Poelendaeleweg wordt in 2019 afgewaardeerd naar een 30 km-weg en heringericht volgens de Duurzaam Veilig-richtlijnen die daarvoor gelden.

Voor het afwaarderen naar een 30 km-weg en de daarmee gepaard gaande herinrichting hebben wij in 2014 een vragenlijst naar de bewoners van de Poelendaeleweg verzonden waarin suggesties konden worden aangeven. Aansluitend hierop heeft de gemeente een schetsontwerp gemaakt. Hierop hebben de omwonenden afgelopen zomer kunnen reageren. Op basis van de reacties hebben wij nog enkele aanpassingen verwerkt. Nu ligt er een voorlopig ontwerp.

De verschillen met de huidige situatie zijn:

  • de rijbaan wordt versmald van 6,00 naar 5,50 meter;
  • de fietspaden verdwijnen, fietsers gaan naar de rijbaan;
  • de trottoirs worden verbreed;
  • er komen groenstroken aan de noordzijde van de rijbaan;
  • er komen parkeervakken aan beide zijden van de rijbaan;
  • bomen worden vervangen en zodanig gepositioneerd dat de parkeerruimte optimaal wordt benut;
  • verwijdering voorrangsmaatregelen op kruispunt met de De Ruyterstraat inclusief aanleg verhoogd plateau;
  • het verkeerslicht bij de oversteekplaats Baarsjesstraat verdwijnt, de zebra komt op een drempel te liggen.

Bekijk het voorlopig ontwerp Poelendaeleweg (pdf, 637 kB)

Inspraakprocedure

Op donderdag 4 oktober 2018 was er een inspraakavond (pdf-verslag, 158 kB). Deze bijeenkomst was de start van een inspraaktermijn van zes weken. Op 14 november 2018 is de termijn verstreken waarin belanghebbenden een zienswijze konden indienen. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen hebben we tijd nodig voor nader onderzoek. Hierdoor laat de vaststelling van het ontwerp nog even op zich wachten.

Uitvoering

Na het vaststellen van het definitieve ontwerp kunnen wij de voorbereidingen starten voor de uitvoering. Over de werkzaamheden zelf (zoals uitvoeringsperiode, fasering, tijdelijke verkeersmaatregelen) ontvangen de bewoners van de Poelendaeleweg een brief. Deze valt enkele weken voorafgaand aan de startdatum van de werkzaamheden in de bus.

Werk aan kabels en leidingen

Voorafgaand aan de herinrichting van de Poelendaeleweg werkt DNWG tot en met september 2019 aan kabels en leidingen. DNWG heeft bij omwonenden een brief bezorgd met de planning (pdf, 2013 kB).