Herinrichting Poelendaeleweg 2019

Gemeente Middelburg is de wegwerkzaamheden aan de Poelendaeleweg aan het voorbereiden. De Poelendaeleweg wordt in 2019 afgewaardeerd naar een 30 km-weg en heringericht volgens de Duurzaam Veilig-richtlijnen die daarvoor gelden.

Voor het afwaarderen naar een 30 km-weg en de daarmee gepaard gaande herinrichting hebben wij in 2014 een vragenlijst naar de bewoners van de de Poelendaeleweg verzonden waarin suggesties konden worden aangeven. Aansluitend hierop heeft de gemeente een schetsontwerp gemaakt. Hierop hebben de omwonenden afgelopen zomer kunnen reageren. Op basis van de reacties hebben wij nog enkele aanpassingen verwerkt. Nu ligt er een voorlopig ontwerp.

De verschillen met de huidige situatie zijn:

  • de rijbaan wordt versmald van 6,00 naar 5,50 meter;
  • de fietspaden verdwijnen, fietsers gaan naar de rijbaan;
  • de trottoirs worden verbreed;
  • er komen groenstroken aan de noordzijde van de rijbaan;
  • er komen parkeervakken aan beide zijden van de rijbaan;
  • bomen worden vervangen en zodanig gepositioneerd dat de parkeerruimte optimaal wordt benut;
  • verwijdering voorrangsmaatregelen op kruispunt met de De Ruyterstraat inclusief aanleg verhoogd plateau;
  • het verkeerslicht bij de oversteekplaats Baarsjesstraat verdwijnt, de zebra komt op een drempel te liggen.

Bekijk het voorlopig ontwerp Poelendaeleweg (pdf, 637 kB)

Inspraakavond

Medewerkers van de gemeente lichten het voorlopig ontwerp (pdf, 637 kB) toe tijdens een inspraakavond op donderdag 4 oktober 2018. De bijeenkomst begint 19.30 uur in wijkcentrum Getij aan Oosterscheldestraat 18.

Inspraaktermijn

De inspraakavond is de start van een inspraaktermijn die zes weken duurt. In deze periode kunnen ingezetenen en belanghebbenden zienswijzen indienen op het ontwerp. U kunt daarvoor een inspraakformulier (pdf, 11 kB) gebruiken. Na deze termijn gaan wij aan de slag met het eindverslag van de inspraakprocedure en stelt het college van burgemeester en wethouders het definitieve ontwerp vast.

Uitvoering

Na het vaststellen van het definitieve ontwerp kunnen wij de voorbereidingen starten voor de uitvoering. Over de werkzaamheden zelf (zoals uitvoeringsperiode, fasering, tijdelijke verkeersmaatregelen) ontvangen de bewoners van de Poelendaeleweg een brief. Deze valt enkele weken voorafgaand aan de startdatum van de werkzaamheden in de bus.