Herinrichting Poelendaeleweg

Gemeente Middelburg is de wegwerkzaamheden aan de Poelendaeleweg aan het voorbereiden. De Poelendaeleweg wordt in 2020 afgewaardeerd naar een 30 km-weg en heringericht volgens de Duurzaam Veilig-richtlijnen die daarvoor gelden.

Voor het afwaarderen naar een 30 km-weg en de daarmee gepaard gaande herinrichting hebben wij in 2014 een vragenlijst naar de bewoners van de Poelendaeleweg verzonden waarin suggesties konden worden aangeven. Aansluitend hierop heeft de gemeente een schetsontwerp gemaakt. Hierop hebben de omwonenden afgelopen zomer kunnen reageren. Op basis van de reacties hebben wij nog enkele aanpassingen verwerkt.

De verschillen met de huidige situatie zijn:

  • de rijbaan wordt versmald van 6,00 naar 5,50 meter;
  • de fietspaden verdwijnen, fietsers gaan naar de rijbaan;
  • de trottoirs worden verbreed;
  • er komen groenstroken aan de noordzijde van de rijbaan;
  • er komen parkeervakken aan beide zijden van de rijbaan;
  • bomen worden vervangen en zodanig gepositioneerd dat de parkeerruimte optimaal wordt benut;
  • verwijdering voorrangsmaatregelen op kruispunt met de De Ruyterstraat inclusief aanleg verhoogd plateau;
  • het verkeerslicht bij de oversteekplaats Baarsjesstraat verdwijnt, de zebra komt op een drempel te liggen.

Bekijk het definitief ontwerp Poelendaeleweg (pdf, 2,1 MB)

Uitvoering

Na het vaststellen van het definitieve ontwerp kunnen wij de voorbereidingen starten voor de uitvoering. Over de werkzaamheden zelf (zoals uitvoeringsperiode, fasering, tijdelijke verkeersmaatregelen) ontvangen de bewoners van de Poelendaeleweg een brief. Deze valt enkele weken voorafgaand aan de startdatum van de werkzaamheden in de bus.