Herinrichting Hoogstraat, Nieuwe Haven en Turfkaai

Gemeente Middelburg is bezig met de voorbereidingen voor de herinrichting van de Hoogstraat, Nieuwe Haven en Turfkaai en het gedeeltelijk herstraten van de Vismarkt (tot en met huisnummer 11). Van 15 oktober tot en met 25 november 2020 kunt u reageren op een nieuw voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de Hoogstraat, Nieuwe Haven en Turfkaai.

In 2019 is een inspraakprocedure doorlopen voor de herinrichting van de Hoogstraat, Nieuwe Haven en Turfkaai. Van dit herinrichtingspan is tot nu toe alleen het rioleringsdeel uitgevoerd op de Turfkaai en in de Sint Jansbuurt. De herinrichting en het asfalteren van de Hoogstraat, Nieuwe Haven en Turfkaai moet nog worden uitgevoerd.

Op 21 september 2020 hebben wij een informatieavond voor de bewoners georganiseerd. Op basis daarvan hebben we een nieuw voorlopig ontwerp gemaakt waarin de volgende wijzigingen zijn opgenomen ten opzichte van het in 2019 vastgestelde plan:

  1. de rijbaan wordt verder versmald naar 5,50 meter;
  2. op de Houtkaai wordt de bocht bij de Koningsbrug ruimer gemaakt voor het busvervoer;
  3. aan de woningzijde worden bomen geplant;
  4. aan de zuidzijde van de rijbaan komen bredere groenstroken;
  5. aan de waterzijde wordt de halte voor de zwembus omgezet in drie parkeervakken;
  6. aan de waterzijde tegenover de Sint Janstraat gaan lijnbussen bij de halte op de rijbaan halteren;
  7. als de provincie besluit om de bushalte aan de woningzijde van de Turfkaai op te heffen, dan worden de halte en de abri verwijderd. De twee parkeervakken voor Turfkaai 3 worden dan verplaatst naar de voormalige halte, waar in totaal vijf parkeerplaatsen worden aangelegd. Als de provincie dat besluit niet neemt, dan blijft de halte bestaan en komt er één parkeervak bij aansluitend aan de twee bestaande vakken voor Turfkaai 3.

Inspraaktermijn

Inspraak is mogelijk gedurende zes weken: van 15 oktober tot en met 25 november 2020.

Inzage

  Het ontwerp is ook in te zien op het stadskantoor bij de vakbalie Vergunningen, Bouwen en Wonen. Het stadskantoor is vanwege de coronamaatregelen beperkt toegankelijk. Bel voor een afspraak met de vakbalie (0118) 67 50 00.

Zienwijzen

Tijdens de inspraaktermijn kunnen ingezetenen en belanghebbenden mondeling of schriftelijk hun zienswijze over het voorlopig ontwerp indienen. Afhankelijk van de zienswijzen zal bekeken worden of het ontwerp moet worden aangepast.

Voor een mondelinge zienswijze of voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider Leendert Priester (0118) 67 52 26.

Schriftelijke zienswijzen richt u aan: Burgemeester en wethouders van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Een inspraakreactie per e-mail verstuurt u naar info@middelburg.nl.

Een belanghebbende die redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen heeft ingediend, kan geen beroep instellen bij de rechtbank (artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht).

Vervolg procedure

Van de inspraak wordt een eindverslag gemaakt. De vaststelling van het eindverslag wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad (Overheid.nl). Het eindverslag wordt toegezonden aan de indieners van een zienswijze.

Uitvoering

Na het vaststellen van het definitief ontwerp wordt gestart met de voorbereidingen voor de uitvoering. De gemeente streeft ernaar om de herinrichting uit te voeren van eind 2020 tot en met de tweede week van april 2021.

Nog vragen?

Heeft u vragen over deze brief? Neem dan contact op met de projectleider Leendert Priester van de afdeling Leefomgeving van Gemeente Middelburg, telefoonnummer (0118) 67 52 26.