Straatartiestenvergunning

Als u als straatartiest op de openbare weg in de gemeente Middelburg wilt optreden, dan heeft u een vergunning nodig op grond van artikel 2.4, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 2015. Bijvoorbeeld voor een optreden als muzikant, mimespeler of goochelaar.

Voorwaarden

Aan deze vergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:

  1. Op één plaats mag gedurende maximaal een half uur muziek ten gehore worden gebracht. De volgende speellocatie dient minstens 100 meter verder te liggen:
  2. De aanwijzingen van de politie en/of de bevoegde ambtenaar in verband met de vrijheid van het verkeer, de veiligheid op de weg en/of de openbare orde dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd;
  3. Bij gebruikmaking van de vergunning mag de doorstroming van het (voetgangers)verkeer niet worden belemmerd;
  4. Op donderdagen (weekmarkt) is de vergunning niet geldig op de Markt;
  5. Bij gebruikmaking van de vergunning is het niet toegestaan goederen ten verkoop aan te bieden;
  6. U dient, bij gebruikmaking daarvan, de vergunning bij u te dragen en op verzoek van een ambtenaar van politie of een andere bevoegde ambtenaar de vergunning te tonen;
  7. U dient de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen ten eindde te voorkomen dat wij, dan wel derden, ten gevolge van het gebruik van de vergunning schade lijden.

Kosten

De verschuldigde leges voor deze vergunning bedragen € 18,15 per dag.

Meenemen

U kunt het stadskantoor alleen op afspraak bezoeken. Maak hiervoor telefonisch een afspraak, tel. (0118) 67 50 00.

U komt met een geldig legitimatiebewijs, tijdens kantooruren, naar het stadskantoor. U krijgt dan de vergunning tegen betaling van de leges, direct mee.