Subsidie

Onder de instellingen die in aanmerking komen voor subsidie vallen onder meer: bescherming van dieren, bibliotheek, emancipatie, educatie en kunstzinnige vorming, amateur kunstbeoefening, professionele podiumkunsten, cultuurbehoud, openluchtrecreatie, speelplaatsen en trapveldjes, ouderenbeleid, minderhedenbeleid, opvang vluchtelingen, maatschappelijke dienstverlening, gehandicaptenbeleid, vrijwilligerswerk, sport, sociaal-cultureel werk, kinderopvang, verslavingszorg.

Proces

Jaarlijks kunnen instellingen op het gebied van lokaal sociaal beleid een subsidieaanvraag indienen voor het daaropvolgende kalenderjaar. Wanneer gemeente en instellingen tot overeenstemming over het subsidievoorstel zijn gekomen, wordt de subsidieaanvraag formeel afgerond en wordt het subsidievoorstel in de subsidiebundel voor het komende jaar opgenomen. Elke instelling ontvangt daarna een subsidiebeschikking, waarin specifieke afspraken (prestaties, kengetallen, voorwaarden e.d.) in verband met de besteding van de subsidie staan vermeld.

In het beleid van de gemeente staan niet de instellingen centraal, maar de activiteiten die zij uitvoeren. De voorwaarden voor subsidieverlening zijn vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening Middelburg 2007, die op 1 januari 2007 in werking is getreden. Zie ook de artikelsgewijze toelichting op de Subsidieverordening.

Aanvraag

U kunt subsidie schriftelijk aanvragen via:

Let op: voor sportsubsidies gelden aanvullende voorwaarden. Bekijk de criteria voor subsidie sportstimulerende activiteiten en sportevenementen.

Verantwoording/Aanvraag tot subsidievaststelling

Op grond van artikel 39 (waarderingssubsidie) van de Algemene Subsidieverordening Middelburg is iedere  subsidieontvanger verplicht een jaarverslag in te dienen waaruit blijkt dat de activiteiten zijn uitgevoerd. U kunt hiervoor Rapportage welzijnsactiviteiten (pdf, 147) gebruiken.

Op grond van artikel 17 (budgetsubsidie) en artikel 29 (prestatiesubsidie) van de Algemene Subsidieverordening Middelburg is iedere subsidieontvanger verplicht een aanvraag tot subsidievaststelling (pdf, 238 kB) in te dienen.

Deze aanvraag moet  vergezeld gaan van:

  1. een verslag over het afgelopen subsidiejaar. Dit verslag bevat in ieder geval een vergelijking tussen de nagestreefde en de gerealiseerde doelstellingen en activiteiten en een toelichting op de verschillen;
  2. een overzicht van de aan de activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten;
  3. een verklaring van een accountant inzake de rekening en verantwoording omtrent de verrichte activiteiten en de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten. (alleen bij subsidies hoger dan € 50.000,-) zie ook controleprotocol (pdf, 131 kB)
  4. een balans naar de toestand aan het einde van het afgelopen jaar met een toelichting daarop.