Sportsubsidies

In de gemeente Middelburg is voor sportsubsidies de Algemene Subsidieverordening Middelburg van toepassing. In het beleid van de gemeente staan niet de instellingen centraal, maar de activiteiten die zij uitvoeren.

De voorwaarden voor subsidieverlening zijn vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening Middelburg 2007, die op 1 januari 2007 in werking is getreden.

Doelstelling: Het stimuleren en ondersteunen van initiatieven die de deelname aan en de kwaliteit van het sportaanbod in Middelburg bevorderen.

De hier beschreven criteria zijn een aanvulling op of een specificatie van de algemene verordening.

Criteria

  • Het sportevenement dient door een Middelburgse vereniging of organisatie te worden  georganiseerd. Iedere vereniging mag één keer per jaar een subsidieaanvraag voor een sportevenement indienen. De organisatie van sportevenementen voor gehandicapten of chronisch zieken vindt vaak op regionaal of provinciaal niveau plaats. In dat geval kan de  vereniging of organisatie die subsidie aanvraagt ook buiten Middelburg gevestigd zijn.
  • Het sportevenement dient in de gemeente Middelburg plaats te vinden. (Uitzonderingen zijn mogelijk indien kan worden aangetoond dat het sportevenement om praktische redenen niet in Middelburg kan worden georganiseerd terwijl de beoogde doelgroep in Middelburg woonachtig is.)
  • De hoogte van de subsidie wordt afgeleid van het belang van het evenement voor de Middelburgse bevolking. (Bij het bepalen van de hoogte van het subsidiebedrag is het gebruikelijk om de kosten van de huur van de accommodatie als uitgangspunt te nemen).
  • Volgens de algemene subsidieverordening welzijn (artikel 52 lid 1e), vindt subsidiering van een activiteit niet plaats, indien de instelling zelf in de kosten daarvan kan voorzien, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit middelen van derden. (Uit de begroting van het sportevenement moet blijken dat er sprake is van een exploitatietekort)

De gemeente Middelburg subsidieert alleen daadwerkelijk uitgevoerde sportactiviteiten. Bij de aanvraag dient altijd een activiteitenplan en een begroting gevoegd te zijn. Betaling vindt plaats na een besluit van het college van burgemeester en wethouders en het overleggen van een geformaliseerd inhoudelijk en financieel verslag.

Subsidieaanvragen kunnen worden gericht aan de gemeente Middelburg, afdeling Samenleving t.a.v. C. Janse, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg.

Zie ook:

  • Aanvraagformulier eenmalige subsidie 2019 (pdf, 27 kB)