Beantwoording vragen informatieavond Essenvelt

De vragen en antwoorden van de informatieavond Essenvelt, gehouden op 27 augustus 2019.

 • Komt er een verslag van deze inloopavond?
  • Nee, er wordt geen verslag gemaakt.
 • Kan ik de presentatie ontvangen?
  • De presentatie staat inmiddels op de website van de Gemeente Middelburg.
 • Wij zijn mogelijk geïnteresseerd in de te bouwen appartementen. Graag ontvang ik per mail een plattegrond zoals die op tafel lag.
  • Mogelijk worden de appartementen eind 2020 in de verkoop gebracht. Over de start van de bouw kan nog niets concreets worden gezegd. Dit hangt af van de snelheid waarmee de verkoop verloopt. De stedenbouwkundige tekening staat inmiddels op onze website.
 • Wil graag geïnformeerd worden als woningprijzen bekend zijn.
  • We nemen uw emailadres op in onze lijst met belangstellenden.
 • Wij worden graag op de hoogte gehouden over de beschikbare woningen en de verdere aanloop ervan (makelaars, fase etc.)
  • We nemen uw emailadres op in onze lijst met belangstellenden.
 • Mag je ook vrij bouwen en hoe duur is de grondprijs dan? Graag plattegrond opsturen.
  • We nemen uw emailadres op in onze lijst met belangstellenden.
 • Zou graag op de hoogte gehouden willen worden van type woningen die er gebouwd gaan worden en de start verkoop woningen.
  • Mogelijk wordt gestart met de verkoop eind 2020. We nemen uw emailadres op in onze lijst met belangstellenden.
 • Ik woon dichtbij waar de bouwwerkzaamheden gaan beginnen. Wordt er voor de bouwwerkzaamheden een bouwkundige opname van mijn huis gemaakt, in verband met scheuren en beschadigingen van mijn huis?
  • Er zijn bouwkundige vooropnames uitgevoerd bij woningen die binnen een bepaalde afstand liggen van Essenvelt. Hierbij zijn wij uitgegaan van het advies dat wij hebben gevraagd aan een terzake kundig bureau.
 • Bij directe buren is onderzoek gedaan in verband met mogelijke schade t.g.v. trillingen (waarschijnlijk door heiwerkzaamheden). Onze woning is daarbij niet betrokken, tenzij dat nog gaat gebeuren?
  • Er zijn bouwkundige vooropnames uitgevoerd bij woningen die binnen een bepaalde afstand liggen van Essenvelt. Hierbij zijn wij uitgegaan van het advies dat wij hebben gevraagd aan een terzake kundig bureau.
 • Wat valt er te zeggen over de planning (verkoop/bouw) van de appartementencomplexen? Zowel bij Kanaal als bij Torenweg.
  • Dat is nog niet precies bekend. Mogelijk worden de appartementen eind 2020 in de verkoop gebracht. Over de start van de bouw kan nog niets concreets worden gezegd. Dit hangt af van de snelheid waarmee de verkoop verloopt.
 • We willen graag "Schetsboek Essenvelt" ontvangen. Graag ook informatie over procedure en mogelijkheden planschadevergoeding.
 • Aub drainage Loverbosch II en schetsboek Essenvelt bekomen.
  • Loverbosch II moet Essenvelt zijn. Het schetsboek staat inmiddels op onze website.
 • Verzoek om tekening BF9774-101-TE-VO-2201 en Schetsboek Essenvelt Middelburg.
  • De stedenbouwkundige tekening van Essenvelt en het schetsboek staan inmiddels op onze website.
 • De ontsluitingsweg / rondweg door Essenvelt III zal waarschijnlijk (veel) verkeersdrempels bevatten, waardoor de route over de Reijersweg sneller wordt. Graag zou ik zien dat er op de Reijersweg voldoende drempels geplaatst worden om dit te ontmoedigen.
  • De Reijersweg is niet bedoeld voor doorgaand verkeer. Daarom zullen hier geen verkeersdrempels worden aangelegd.
 • Is hoogbouw bij de Torenweg nu echt nodig als markeringspunt van Middelburg vanuit Oost-Souburg?
  • In het bestemmingsplan Essenvelt heeft deze locatie de bestemming Groen - Wonen - Uit te werken. Er is dus nog een procedure nodig om dit mogelijk te maken. Een markeringspunt op deze plek maakt onderdeel uit van het stedenbouwkundig plan.
 • En als dat de bedoeling is, is de plaats van de hoogbouw dan niet beter aan de andere kant van de rotonde? Dan is het echt markering bij de ingang van Middelburg!
  • Nee, want op de alternatieve locatie die u voorstelt, zijn andere woningen bestemd.
 • Wat is de invloed van de zonnepanelen op de geplande hoogbouw langs de Torenweg? (weerkaatsing van de zon)
  • Behalve het uitzicht op het zonnepark, heeft dit heeft geen invloed.
 • De geplande hoogbouw Torenweg: Is er nog geluidshinder van de rotonde en het grotere verkeersaanbod?
 • Voorstel: Een fietspad langs de volkstuinen doortrekken naar Abelen, in verband met veiligheid voor de fietsers. Veiliger dan langs de Oude Vlissingseweg.
  • Het bestemmingsplan staat dit niet toe. De grond is ook geen eigendom van de gemeente. De verkeersveiligheid van de Oude Vlissingseweg voor langzaam verkeer wordt verbeterd door de aanleg van twee fietssluizen.
 • Dia: planning tot de eerste paal, dia: Essenvelt vogelvlucht, dia: waarom zo'n haast?
  • Omdat de belangstelling groot is om te wonen in Essenvelt.
 • En dia Essenvelt in verschillende fases. Gekleurde duidelijke plattegronden (A1)
  • De stedenbouwkundige tekening van Essenvelt en de PowerPointpresenatie staan inmiddels op onze website.
 • Komt langs de rijweg ook extra grondophoging? Zoja, wordt er rekening gehouden met maximale belasting van de omgeving vanwege "waterbed"-effect?
  • Het gehele gebied moet worden opgehoogd om wateroverlast in de toekomst (door de klimaatverandering) te voorkomen.
 • Op welke wandelroute wordt de op te hogen grond aangevoerd?
  • De aanvoer van grond vindt plaats via de Torenweg en een bouwweg vervolgens ter plaatse verwerkt.
 • Graag ophoogzand tijdig afdekken. ZW wind voert bij enkele dagen droogte zand over grote afstand.
  • Om verwaaiing van zand te voorkomen, wordt het ophoogzand afgedekt met grond.
 • Komt er ook groen voor de hond? Ik zou graag meer info willen over de appartementen. Ik zou graag alle info omtrent de bouw en bouwverkeer.
  • Er komt veel groen, dus ruimte genoeg om een ommetje te maken met de hond. Honden aan de lijn. Hondenpoep netjes opruimen en thuis in de afvalcontainer doen. Er kan nog niets specifieks worden gezegd over de appartementengebouwen. Het bouwverkeer verloopt via de Torenweg en vervolgens via een bouwweg.
 • Mijn vraag betreft het autoverkeer dat via de Oude Vlissingseweg de nieuwe wijk uit gaat rijden richting stad. Hebben jullie plannen om de Oude Vlissingseweg ook achter en voor het Tamoil station te ontmoedigen (evt. met verkeersdrempel e.d.) Zo niet, dan zal er veel meer sluipverkeer richting Statenlaan gaan.
  • Vooralsnog hebben wij hier geen plannen voor. De ontsluiting is echter dusdanig ontworpen dat het meeste verkeer richting Torenweg zal rijden en niet via de Statenlaan
 • Essenvelt wordt opgehoogd, maar als het bij mijn huis regent dan staat het hier helemaal blank in mijn tuin en de rest... Het gaat bijna elke keer bijna mijn schuur in. De 1ste schuurdeur al vervangen, want die was helemaal verrot.
  • Kennelijk kan dit water niet snel genoeg weg. Een extra kolk, een lijngoot o.i.d. om dit water af te voeren naar een regenwaterleiding lijkt ons een goed idee. Omdat het op eigen terrein is, moet u dit zelf doen, tenzij dit water afkomstig is van het openbaar terrein.
 • Kan het fietspad doorgetrokken worden tot station Oost-Souburg of tot Abeele? Nu al onveilige situatie door én fietsers én brommers toe te staan.
  • Nee, dit is niet mogelijk.
 • Veiligheid kruisingen wijk/Oude Vlissingseweg herijken: nl met Amnestylaan. ZEER onveilig nu; diverse grote aanrijdingen. Lijkt nu veiliger, maar is nog slechter geworden. Oplossing: rechts voorrang geven (na/nu? Oude Vlissingseweg) en P-verbod in de 100 m voor en na de kruising en MEER verlichting. Belang voor/van nieuwe wijk is dat er waarschijnlijk meer verkeer over de Statenlaan zal gaan en via Oude Vlissingseweg de wijk ingaat. Oude Vlissingseweg moet dus veiliger worden/blijven!
  • Uw opmerkingen zijn doorgezet naar onze verkeerskundigen.
 • Wat gaat er gebeuren met het verkeer over de Reijersweg? Twee aansluitingen op de Torenweg vlak bij elkaar is wellicht overbodig.
  • De Reijersweg blijft zoals hij is.
 • Hoe wordt de veiligheid op de Oude Vlissingseweg/Amnestylaan geborgd? Is nu een zooitje.
  • De verkeersveiligheid van de Oude Vlissingseweg voor langzaam verkeer wordt verbeterd door de aanleg van twee fietssluizen.
 • Wordt er ook voorzien in levensloopbestendige woningen? Of ben je dan aangewezen op vrije kavels?
  • Hierover wordt nagedacht. Ons streven is dat die er ook komen in de projectmatige bouw.
 • Hoe wordt er rekening gehouden met (veelal) jonge scholieren die gebruikmaken van de Oude Vlissingseweg om van en naar school te komen? Hoe wordt voorkomen dat er ongelukken plaatsvinden?
  • De verkeersveiligheid van de Oude Vlissingseweg voor langzaam verkeer wordt verbeterd door de aanleg van twee fietssluizen.
 • Graag plattegrond van het gedeelte aan de Torenwegkant! Aandachtpunt, 2e rotonde bij kruising Torenweg / Reijerswegje! Gevaarlijk punt!
  • De stedenbouwkundige tekening van Essenvelt staat op onze website. De huidige oversteek van de Reijersweg - Torenweg blijft gehandhaafd.
 • Graag herstellen van beplanting langs Oosterse Lageweg
  • Te zijner tijd zal, waar het kan, beplanting langs de Oosterse Lageweg terug worden aangebracht.
 • Svp regelen dat taluds NIET worden bebouwd. Zie blz. 14 Inspraakrapport mei 2016
  • We onderzoeken of we dit via de koopovereenkomst kunnen regelen.
 • Graag email over uitgezette 25 m lijn.
  • De door u bedoelde 25 meter afstand tussen het hart van de huidige sloot en de bovenkant van het talud van de nieuwe waterpartij zal worden gerealiseerd en kan worden gecontroleerd zodra deze waterpartij is aangelegd. Wij hebben hierover al afspraken met de vragensteller gemaakt.
 • Wat is het gevolg van de verhoging van het te ontwikkelen gebied, met betrekking tot de bestaande wijken in de Erasmuswijk?
  • Dit heeft geen negatieve gevolgen voor de aangrenzende gebieden.
 • Hoe gaat u voorkomen dat de verstoring van de huidige waterhuishouding een negatieve invloed gaat geven op bestaande wijken/bebouwing?
  • De huidige waterhuishouding in de aangrenzende wijken wordt niet verstoord, maar door de grote hoeveelheid oppervlaktewater in Essenvelt juist robuuster worden dan nu het geval is.
 • Wat is de bouwhoogte van woningen aan de waterpartij 02? Hoe digitaal te raadplegen?
 • Waarom het appartementen aan de Torenweg? Precies waar wij op kijken!
  • Omdat het zo is bestemd in het bestemmingsplan.
 • Een rotonde met heel veel verkeer!! Door een extra weg die achter ons loopt. Niet blij hiermee!
 • Graag het terrein tijdens de tussenliggende fase (Groenplan-Bouw) vrijhouden van onkruid. Nu waait alle onkruidzaad de tuinen in van de huidige omwonenden.
  • Het bouwterrein zal worden onderhouden door de gemeente.
 • Graag het bestemmingsplan doorsturen i.v.m. hoogte gebouwen.
 • Hoe wordt de veiligheid gegarandeerd voor zowel het fietsverkeer als voor het bouwverkeer tussen Oost-Souburg en Middelburg?
  • Tijdens de bouw door middel van bebording en zonodig door de inzet van verkeersregelaars. De verkeersveiligheid van de Oude Vlissingseweg voor langzaam verkeer wordt in de definitieve situatie verbeterd door de aanleg van twee fietssluizen.