Uittreksels

Informatie over het aanvragen van uittreksels, aktes en afschriften burgerlijke stand in gemeente Middelburg.

 • Afschrift of uittreksel burgerlijke stand

  De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen zoals een geboorte, huwelijk of overlijden, vast in de registers van de burgerlijke stand. Heeft u een afschrift (volledige weergave van de feiten) of een uittreksel (beperkte inhoud) nodig voor bijvoorbeeld een pensioenverzekering of een nalatenschap? Dan kunt u die aanvragen bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

 • Verklaring Omtrent het Gedrag

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen als u bijvoorbeeld gaat werken in de kinderopvang of als u vrijwilligerswerk gaat doen.

 • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

  Een uittreksel uit de BRP is een officiële verklaring dat u in de gemeente Middelburg woont. U kunt een uittreksel nodig hebben als u zich wilt inschrijven bij een woonstichting, als u uw auto wilt overschrijven of bij een huwelijk of echtscheiding.

 • Inzage verstrekkingen Basisregistratie Personen

  Wilt u weten aan wie er over u in het afgelopen jaar gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) zijn verstrekt? Dan kunt u daarvan een overzicht opvragen bij de gemeente.

 • Basisregistratie Personen (BRP), correctieverzoek

  Als u merkt (bijvoorbeeld naar aanleiding van ontvangst van een brief of document) dat uw gegevens foutief staan geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente waar u woont, dan kunt u schriftelijk een correctieverzoek indienen bij de gemeente.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  De gemeente is verplicht om uw gegevens aan verschillende instanties, zoals de Rijksoverheid, pensioenfondsen, het Centraal Justitieel Incassobureau en de belastingdienst te verstrekken. Wilt u niet dat de gemeente uw persoonsgegevens aan bepaalde instanties verstrekt? Dan kunt u de gemeente verzoeken om aan derden geen gegevens over u uit de Basisregistratie Personen (BRP) te verstrekken.

 • Persoonsgegevens opvragen

  Bent u namens een niet-commerciële instelling op zoek naar een persoon? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden gegevens over deze persoon opvragen bij de gemeente.

 • Uittreksel voor niet-ingezetenen

  Na uitschrijving uit de Basisregistratie Personen - bij vertrek naar het buitenland - verhuist uw persoonslijst naar de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Wanneer u staat ingeschreven in de RNI en u heeft een uittreksel nodig, dan kunt u alleen een afschrift of uittreksel aanvragen bij één van de negentien RNI-loketten.

 • Legalisatie handtekening / document

  Moet u bewijzen dat de handtekening op een document echt van u is? Dan kunt u uw handtekening laten legaliseren. U zet ter plekke, in het bijzijn van de gemeenteambtenaar, uw handtekening op het document. De ambtenaar bevestigt met een stempel op het document dat het uw handtekening is.

 • Adresonderzoek

  Heeft u het vermoeden dat een persoon nog op uw adres ingeschreven staat, terwijl hij of zij daar niet meer woont? Dan kunt u een adresonderzoek aanvragen bij de gemeente. Ook als u werkt bij een instantie die gebruikmaakt van adresgegevens uit de basisregistratie personen en u twijfelt over de juistheid van deze gegevens, kunt u een adresonderzoek aanvragen.

 • Attestatie de Vita, aanvraag

  Heeft u voor een pensioenfonds of andere uitkeringsinstanties een attestatie de vita nodig? Dan kunt u die aanvragen bij de gemeente. Met dit bewijs kunt u schriftelijk aantonen dat u op het moment van afgifte in leven bent.

 • Bewijs van in leven zijn

  Heeft u voor een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij een bewijs van in leven zijn nodig? Dan kunt u die aanvragen bij de gemeente. Met dit bewijs kunt u schriftelijk bewijzen dat u op het moment van afgifte in leven bent. Het bewijs is een soort uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Een bewijs van in leven zijn, is bedoeld voor Nederlandse instanties. Voor buitenlandse instanties heeft u meestal een attestatie de vita nodig.

 • Bewijs van garantstelling/logiesverstrekking

  Wilt u iemand die visumplichtig is, uitnodigen voor een kort verblijf (maximaal 90 dagen) in Nederland en stelt u zich financieel garant voor deze persoon? Dan heeft u een bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking nodig. Financieel garant staan is nodig als de betreffende persoon niet voldoende inkomsten heeft. De persoon die het visum gaat aanvragen om naar Nederland te komen, heeft dit bewijs nodig ter onderbouwing van zijn of haar reisdoel.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Met een bewijs van Nederlanderschap toont u aan dat u de Nederlandse nationaliteit bezit. U kunt het bewijs nodig hebben als u naar het buitenland verhuist, als u gaat trouwen of als u voor bepaalde beroepen in aanmerking wilt komen. Bijvoorbeeld bij functies in het openbaar bestuur.

 • Verklaring onder ede of belofte afleggen

  Wilt u uw persoonsgegevens laten opnemen in de Basisregistratie Personen (BRP)? Dan is het belangrijk dat ze juist, volledig, actueel en betrouwbaar zijn. Daarom moet u officiële brondocumenten laten zien. Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte, echtscheidingsakte en bewijs van nationaliteit. Heeft u geen officiële brondocumenten en kunt u daar echt niet aankomen? Dan kunt u bij de gemeente een verklaring onder ede of belofte afleggen.

 • Waarmerken kopie van document

  U kunt de vraag krijgen van (vaak buitenlandse) instanties of u een gewaarmerkte kopie van een officieel document wilt opsturen. Bijvoorbeeld van een reisdocument, rijbewijs of verblijfsvergunning. De gemeente kan met een stempel en een handtekening een kopie van dit document waarmerken. Met dit waarmerk geeft de gemeente aan dat de kopie er precies zo uitziet als het origineel. Het zegt niets over de echtheid van het originele document.