Informatiebijeenkomst zonne-energie

De gemeente Middelburg heeft het voornemen beleid op te stellen voor zonne-energie op het land. Hiervoor is op 22 oktober 2019 een werkgroepbijeenkomst gehouden in het stadskantoor.

Op 22 oktober 2019 heeft de gemeente Middelburg een informatiebijeenkomst georganiseerd over zonneparken op het land. De bijeenkomst bestond uit een plenair deel waarin de participatiekaders uitgelegd werden, vervolgens zijn 5 werkgroepen aan de slag gegaan. De verschillende categorieën deelnemers - zoals raadsleden, wijk- en dorpsvertegenwoordigers, belangenorganisaties, deskundigen, initiatiefnemers en ambtenaren - zijn zo goed mogelijk verdeeld over de verschillende werkgroepen, zodat de verschillende belangen in elke werkgroep vertegenwoordigd waren.

Hieronder volgt de samenvatting van de opgehaalde informatie vanuit de verschillende werkgroepen.

Uit de reacties van de verschillende groepen komt naar voren dat er best wat tegenstanders zijn van zonne-energie-opwekking op (landbouw)grond, maar de meerderheid van de aanwezigen was niet geheel tegen, omdat ze zien dat er een grote opgave ligt om de doelstelling uit de RES (Regionale Energie Strategie) te halen en dat we het met zon op daken alleen niet redden. Nagenoeg alle aanwezigen vinden dat zon op daken, parkeerterreinen en  in industriegebieden de hoogste prioriteit hebben.

Locaties

Algemeen wordt opgemerkt dat we niet te exact moeten vasthouden aan de breedte van de zones, maar deze slechts als indicatief te beschouwen. Als het gaat om geschikte locaties lopen de meningen wat uiteen Samengevat komt het er op neer dat:

het grootste deel van de voorstanders voor opwekking de oude stortplaatsen, indien mogelijk is, wil benutten;

als het landbouwgrond betreft dan worden de nieuwe polders (oostelijk van de oude Arnegeul) geschikter gevonden dan de oude polders. Gevoelsmatig is er in ieder geval een verschil tussen het gebied ten oosten of westen van het Kanaal door Walcheren. De locaties langs de langs de windmolens, tegen het industriegebied Vlissingen-Oost en het goederenspoor worden het meest geschikt geacht;

ook zijn meerdere malen taluds, geluidsdijken, dijk langs het Kanaal door Walcheren als gewenste locaties aangegeven. Door deskundigen worden deze als minder geschikt genoemd. De dijk langs het kanaal heeft een cultuurhistorische waarde en is uitgesloten en geluidswallen en taluds zijn smal en lang gerekt en daardoor heel lastig en duur om af te schermen;

meerdere keren aangegeven dat zonneparken aansluitend bij de kernen niet wenselijk zijn;

Een enkeling vindt juist dat een zonneparken wel op gronden kan met cultuurhistorische waarde. De raad heeft besloten dat ze daar geen zonnepark willen;

De gronden in de gemeente Veere worden minder geschikt gevonden om zonnepanelen te plaatsen, dan de gronden aan de Oostzijde van het Kanaal.

Omvang

Ook over de omvang lopen de meningen uiteen. De tendens is wel dat de voorkeur uit gaat naar een groot robuust park of enkele grotere parken in een daarvoor geschikt gebied. Slechts in 1 werkgroep ging er voorkeur uit naar kleine parken van iets meer dan 2 hectare in verband met de aansluitkosten.

Landschappelijke inpassing

Landschappelijke inpassing wordt een belangrijk aspect gevonden. Bijna alle aanwezigen vinden een zonnepark niet mooi en een goede zorgvuldige landschappelijke inpassing wordt daarom belangrijk gevonden. Inpassing moet van begin af aan goed geregeld zijn en het moet niet zo zijn dat ingeplante twijgjes na pas na 10 jaar het park aan het zicht onttrekken. Een bestaande boomgaard kan hiervoor ook gebruikt worden.

Tijdelijkheid

Een zonnepark wordt gezien als tijdelijk, maar een grote zorg is wel of tijdelijk zo tijdelijk is. Het wordt heel belangrijk gevonden om de tijdelijkheid goed te borgen, door bijvoorbeeld een opruimplicht op te nemen. Achteruitgang van de kwaliteit van de grond onder de panelen is een aandachtpunt.

Biodiversiteit

Ook aan dit aspect wordt veel waarde gehecht en wordt door de meeste groepen benoemd. Kan gecombineerd worden met landschappelijke inpassing en een goede oplossing voor de biodiversiteit is als na beëindigen van het park geregeld kan worden dat de inpassing gehandhaafd blijft.

Gebruik

Dubbel of enkelvoudig gebruik: met name van enkele initiatiefnemers wordt de meerwaarde voor het landschap van dubbelgebruik aangegeven. Door anderen wordt hieraan getwijfeld. Zij vinden juist: als er dan toch een zonnepark komt, dan graag zo compact mogelijk en zo veel mogelijk aan het zicht onttrokken.

Wateropvang: enkele malen is als dubbelgebruik de combinatie met wateropvang genoemd. Water opvangen onder zonnepanelen of in een bassin als zoetwaterbuffer.

Financiële participatie

De meesten vinden het heel belangrijk dat de omgeving kan participeren in het park, omdat het de draagkracht voor het park vergroot. Het is wel belangrijk dat het om een echte participatie waar de directe omgeving iets aan heeft.