Informatie over houtrook

Het stoken van hout in houtkachels en openhaarden is populair en wordt (onterecht) neergezet als duurzaam. We zien dan beelden van gezellige taferelen bij een houtkachel of een openhaard. De rook kan echter voor grote (gezondheids)hinder bij buren en omwonenden zorgen.

Openhaarden en houtkachels zijn gemiddeld genomen de grootste bron van geurhinder in Zeeland. In 2016 gaf gemiddeld ruim 4% van de Zeeuwse bevolking aan ernstige geuroverlast te hebben van rook van houtkachels en openhaarden. In 2012 was dit nog 3%. In enkele Zeeuwse gemeenten wordt tot 6% van de volwassenen ernstig gehinderd door geur van houtkachels en openhaarden. In een wijk met verschillende houtkachels en/of openhaarden kan de situatie veel slechter zijn.

Gezondheidsklachten

Naast overlast kunnen openhaarden en houtkachels allerlei gezondheidsklachten veroorzaken. Deze verwarmingsbron stoot namelijk o.a. fijnstof en stikstofoxiden uit. Onderzoek heeft aangetoond dat kortdurende blootstelling irritatie van de luchtwegen kan geven en milde ontstekingsreacties. Ook zijn er effecten gevonden op de hart en bloedvaten. Er zijn maar weinig onderzoeken verricht naar de langetermijneffecten door houtrook zodat een slag om de arm gehouden moet worden. De weinige onderzoeken die zijn uitgevoerd hebben als uitkomst dat de langetermijneffecten van houtrook ongeveer vergelijkbaar zijn met die van de verkeersuitstoot. Vanwege de gezondheidseffecten door houtrook is GGD Nederland van mening dat blootstelling aan houtrook in de directe woonomgeving zo veel mogelijk moet worden beperkt.

Overlast verminderen

Overlast kan verminderd worden door alleen onbewerkt en droog hout (hout moet minimaal twee jaar drogen) te gebruiken. Daarnaast kan overlast verminderd worden door niet te stoken bij windstil en/of mistig weer aangezien dan de rook blijft hangen. RIVM heeft hiervoor een stookalert ontwikkeld. Abonnees op het stookalert krijgen als de weersverwachting ongunstig is, of de luchtkwaliteit slecht is, een stookalert.

Wat kunt u doen bij klachten

Klachten met betrekking tot houtrook zijn vaak moeilijk op te lossen. De huidige Nederlandse wetgeving biedt meestal geen mogelijkheden om het probleem op te lossen.

De eerste stap is dat u als gehinderde en de stoker er samen uit proberen te komen.

Indien het vermoeden bestaat dat er sprake is van een overtreding van voorschriften van bijvoorbeeld de Bouwregelgeving wordt geadviseerd contact op te nemen met de gemeente. Zo moeten schoorstenen  voldoende hoog zijn, zodat rookgassen ongehinderd afgevoerd kunnen worden. Bij sprake van een overtreding van voorschriften kan de  gemeente handhavend optreden. Heeft u vragen over houtrook en gezondheid dan kunt u contact opnemen met de GGD Zeeland.

Contactgegevens GGD en gemeente

GGD Zeeland
Vragen over houtrook en gezondheid

Gemeente Middelburg
Afdeling vergunningverlening en handhaving
Telefoonnummer: (0118) 67 50 00
E-mail: info@middelburg.nl

Nadere informatie