Registratie in Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)

De gemeente houdt een kinderopvangregister bij van gemelde kinderopvanglocaties: het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Hierin staan alle in Nederland geregistreerde opvangvoorzieningen (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen, gastouderbureaus en gastouders).

Het LRKP is te vinden op www.landelijkregisterkinderopvang.nl. Ouders kunnen een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang ontvangen, onder de voorwaarde dat zij gebruik maken van geregistreerde kinderopvang. Dit met uitzondering van het gebruik van een peuterspeelzaal. Hiervoor kan geen tegemoetkoming worden aangevraagd.

Kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen, gastouderbureaus en gastouders worden opgenomen in het LRKP, nadat degene die voornemens is dergelijke kinderopvang te exploiteren, dit heeft gemeld bij het college van burgemeester en wethouders in de gemeente van vestiging. Na melding volgt een kwaliteitscontrole door de Ggd.

Aanmelden voor het LRKP en het doorgeven van wijzigingen kan via standaard formulieren.