Kinderopvang, bijdrage

De gemeente houdt een kinderopvangregister bij van gemelde kinderopvanglocaties: het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Hierin staan alle in Nederland geregistreerde opvangvoorzieningen (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen, gastouderbureaus en gastouders).

Het LRKP is te vinden op www.landelijkregisterkinderopvang.nl. Ouders kunnen een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang ontvangen, onder de voorwaarde dat zij gebruik maken van geregistreerde kinderopvang. Dit met uitzondering van het gebruik van een peuterspeelzaal. Hiervoor kan geen tegemoetkoming worden aangevraagd.

Kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen, gastouderbureaus en gastouders worden opgenomen in het LRKP, nadat degene die voornemens is dergelijke kinderopvang te exploiteren, dit heeft gemeld bij het college van burgemeester en wethouders in de gemeente van vestiging. Na melding volgt een kwaliteitscontrole door de Ggd.

Aanmelden voor het LRKP en het doorgeven van wijzigingen kan via standaard formulieren.

Tegemoetkoming kinderopvang

Veel ouders die  hun kinderen onderbrengen bij een geregistreerde kinderopvanglocatie komen in aanmerking voor een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang.

Aanvraag

Toeslag kan worden aangevraag door zowel ouders als organisaties.

Ouders

Wilt u weten of u recht heeft op kindertoeslag? Op de website van de belastingdienst vindt u de voorwaarden waaraan u moet voldoen. Via die website kunt u vaststellen of u tot de doelgroep van de wet behoort. Ook vindt u hier meer informatie, zoals hoeveel toeslag u kunt krijgen en hoe toeslag kan worden aangevraagd.

Let op: Ouders die hun kinderen onderbrengen bij niet-geregistreerde kinderopvang, moeten de kosten helemaal zelf betalen.

Let op: De tegemoetkoming Wet kinderopvang geldt niet voor peuterspeelzalen.

De Belastingdienst voert de volledige toekenning van kinderopvangtoeslag uit. Voor de vaststelling van de kinderopvangtoeslag door de belastingdienst moet Orionis Walcheren de belastingdienst informeren welke doelgroep ouder deelneemt aan een traject richting werk. Ook moeten zij een ‘verklaring doelgroep ouder’ afgeven. Deze verklaring dient als bewijsstuk voor de belastingdienst voor het vaststellen van het recht op de kinderopvangtoeslag. Voor meer informatie over deze verklaring of het informeren van de belastingdienst over de trajecten richting werk, kunt u contact opnemen met Orionis Walcheren via 0118-43 27 00 (werkdagen tussen 8.00-17.00 uur)

Organisaties

Het aanvragen van een registratie in het Landelijk Register Kinderopvang kan via onderstaande formulieren:

Kinderdagverblijf en bso

Gastouderbureau

Gastouderopvang

Peuterspeelzaal

Wijzigingen doorgeven kan via de volgende formulieren: