Bijdrage kosten leerlingenvervoer

Het leerlingenvervoer is ondergebracht bij Porthos.

Voorwaarden

 • Het afstandscriterium. U komt in aanmerking voor een vergoeding als de afstand tussen uw woning en de school meer is dan deze afstandsgrens. De afstand wordt gemeten via de kortste volgens de ANWB-routeplanner. Welk afstandscriterium voor u geldt, staat in de Verordening Leerlingenvervoer van de gemeente Middelburg.
 • De leeftijd van het kind;
 • Er is sprake van een (structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of sociale) handicap bij uw kind, waardoor aangepast vervoer de enige mogelijkheid is. Hier geldt geen afstandscriterium;
 • Uw kind niet zelfstandig of onder begeleiding naar onderstaand onderwijs kan binnen het in de verordening gestelde afstandscriterium .

Porthos beslist aan de hand van bovengenoemde voorwaarden of u recht heeft op leerlingenvervoer.

Onderwijs

Het gaat om vervoer naar de volgende schoolsoorten:

 • Speciale scholen voor Basisonderwijs (voorheen scholen voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden [LOM], moeilijk lerende kinderen [MLK];
 • Speciaal Onderwijs (scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen [ZMLK], zeer moeilijk opvoedbare kinderen [ZMOK], en scholen voor leerlingen met een handicap);
 • Voortgezet Speciaal Onderwijs (zie speciaal onderwijs maar dan voor voortgezet onderwijs);
 • Basisonderwijs op grond van richting (scholen met een door ouders speciaal gekozen richting);
 • Reguliere scholen voor Basisonderwijs of Voortgezet onderwijs (voor leerlingen met een structurele lichamelijke handicap).

Vormen van leerlingenvervoer

Al naar gelang de behoefte van de leerling gaat het om de volgende soorten vervoer:

 • Openbaar vervoer (trein of bus met of zonder begeleiding);
 • Aangepast vervoer (taxibus, taxi of rolstoelbus);
 • Eigen vervoer (kilometervergoeding voor auto of fiets).

Niet onder leerlingenvervoer valt

 • Vervoer naar medische of paramedische behandeling;
 • Vervoer buiten de schooltijden die de Inspectie van het onderwijs heeft vastgesteld;
 • Vervoer dat nodig is door uitval van lessen;
 • Vervoer van en naar logeeradressen, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang (behalve in uitzonderlijke gevallen, die de gemeente per aanvraag beoordeeld)

Aanvraag

U kunt het formulier ook opvragen bij de school van uw kind of bij Porthos, telefoonnummer 088 – 7514000.

Formulier niet goed ingevuld?

Formulieren die onvolledig of niet correct zijn ingevuld worden niet in behandeling genomen. Het formulier wordt dan aan u teruggestuurd. U wordt dan in de gelegenheid gesteld de aanvraag te corrigeren of aan te vullen. Wij kunnen u hier uiteraard ook bij helpen. Gedurende het gehele schooljaar bent u verplicht om wijzigingen, die van invloed kunnen zijn op de vergoeding of op het vervoer aan Porthos door te geven. Nadat u het aanvraagformulier volledig hebt ingevuld en ondertekend, en voorzien hebt van alle benodigde bijlagen, stuurt u het op naar Porthos, Postbus 1000, 4357 ZV Domburg, t.a.v. het leerlingenvervoer.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met op met Porthos. Porthos is bereikbaar via telefoonnummer (088) 751 40 00 of via info@porthos.nl.