Basisonderwijs

Middelburg heeft veel verschillende scholen met verschillende uitgangspunten. Op deze pagina geven wij u een overzicht van alle onderwijsaanbieders van het basis- en voortgezet onderwijs.

Meer weten over de exacte locaties en adressen van onderwijsaanbieders? Breng dan een bezoek aan de digitale gemeentegids.

Bekijk ook scholenopdekaart.nl. Op deze website presenteren de scholen voor het basisonderwijs zich. Ook kunt u de scholen met elkaar vergelijken. Dit maakt de oriëntatie op het onderwijsaanbod gemakkelijker.

 

Archipelscholen

Met ingang van 1 augustus 1999 vallen alle openbare basisscholen op Walcheren onder een zelfstandig bestuur. Als naam voor het bestuur is gekozen voor Archipel Scholen. Op Walcheren zijn zestien openbare basisscholen verdeeld over 22 locaties, in drie gemeenten: Middelburg, Veere en Vlissingen.

Overzicht scholen

Algemene informatie is terug te vinden via de website: www.archipelscholen.nl

Stichting Katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Noord en Midden Zeeland

Centraal in de woonwijken ten zuiden van het Kanaal door Walcheren, goed en veilig bereikbaar, ligt de Franciscusschool.

Karakteristiek voor deze school is de manier waarop wordt omgegaan met kinderen en ouders ongeacht sociale of religieuze achtergrond. Het onderwijs is gebaseerd op de katholieke levensopvatting, maar staat uiteraard open voor iedereen. Dit alles gericht op wat ouders in het algemeen heel uitdrukkelijk verwachten ten aanzien van hun kind: de maatschappij open tegemoet treden, respect opbrengen voor andermans overtuiging, het om leren gaan met veranderende omstandigheden en het leren een gelukkig mens te zijn. Dat een vrij groot aantal van de ouders niet katholiek is, zegt wel wat.

Het onderwijs op de Franciscusschool is direct op het kind gericht en houdt rekening met de individuele mogelijkheden. Heeft uw kind extra aandacht nodig vanwege karakter, ontwikkelingstempo, aanleg of milieuachtergrond, dan wordt dit door de docenten op de best mogelijke manier aangepakt. Het Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland begeleidt hierin. Daarnaast volgen de docenten nascholingscursussen.

De school streeft ernaar de kinderen zoveel mogelijk in hun eigen groep te laten werken met hun eigen onderwijsgevende. In sommige gevallen is dat echter niet mogelijk of gewenst, bijv. bij schoolzwemmen. Het beleid is erop gericht zo goed mogelijk hierop in te spelen.

Er zijn altijd ouders betrokken bij de activiteiten, zoals voorlezen, spelletjesmiddagen, excursies, overblijven, fluor spoelen en opknapprojecten. Eveneens spelen de ouders een belangrijke rol bij grotere activiteiten zoals Sint Nicolaas, Kerstmis, Carnaval, de Spelletjesavond en de Avondvierdaagse. De ouders kunnen ook lid worden van de Ouderraad. Wie nog directer bij de school betrokken wil zijn, kan zich verkiesbaar stellen voor de Medezeggenschapsraad of het Bestuur van de school.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Wilt u de Franciscusschool eens bezoeken? Neem even contact op.

Stichting Vrije School Zeeland

Als de tijd gekomen is dat je kind naar school gaat…
Als je een plek zoekt waar mensen kijken naar de kwaliteiten van jouw kind…
Als je hoopt dat je kind zich zo breed mogelijk kan ontwikkelen…
Als je een school zoekt waar je kind meer dan de feiten leert….
….is de Vrije School Zeeland dé plek! Meer dan zomaar een school.

Visie: De Vrije School wil kinderen de mogelijkheid geven zich te ontwikkelen tot vrij denkende, warm voelende en zelfstandig handelende mensen. Daarom staan cognitieve, creatieve én emotionele vaardigheden bij ons centraal. Het zijn niet alleen de bijzondere vakken die het vrijeschoolonderwijs zo speciaal maken, maar ook de benadering van ieder kind als uniek mens met een eigen doel in het leven.

Het gebouw: De Vrije School Zeeland is in 1976 opgericht door een groep ouders en begon met een kleuterklasje in een schooltje in de binnenstad. In 1979 is ons eigen gebouw speciaal voor ons ontworpen met mooie vormen en materialen. De school heeft een centrale zaal met een podium. Hier geven de kinderen presentaties en worden toneelstukken opgevoerd. Vanuit de zaal lopen meerdere gangen naar de kleurige klaslokalen. Er is veel zorg besteed aan de aankleding van de klassen, want ook de omgeving waarin het kind veel uren van de dag doorbrengt, vormt het kind.

De ouders: Ouders hebben een belangrijke rol in de school. Ze organiseren en begeleiden de jaarfeesten, vormen het bestuur en zorgen voor veel praktische zaken, zoals het schoonhouden van de klaslokalen. Hierdoor wordt een belangrijke band gesmeed tussen thuis en de school. Tegelijkertijd maakt de inzet van ouders het mogelijk dat we de kinderen veel extra’s bieden.

In het gebouw van de Vrije School is tevens peuterspeelzaal Madelief gevestigd. Peuterspeelzaal Madelief is er voor peuters van 2,5 jaar tot 4 jaar. Onder de hoede van een bevoegde peuterjuf kunnen de kinderen twee ochtenden per week naar hartenlust spelen. Ze ontmoeten andere kinderen die ze goed kunnen leren kennen omdat alle kinderen op vaste ochtenden komen.

Bij peuterspeelzaal Madelief dagen we het kind uit zich spelenderwijs te ontwikkelen. De peuterjuf zorgt ervoor dat de voorwaarden optimaal zijn en dat de peuter zich veilig en vertrouwd voelt.

De ochtend heeft een vaste indeling. We beginnen met een inloopkwartiertje, waarna we starten in de kring. Vervolgens is er een activiteit, zoals broodjes bakken, iets maken dat bij het seizoen hoort of schilderen. Daarna kunnen de kinderen vrij spelen, dan gaan we eten en buitenspelen. Aan het eind van de ochtend sluiten we weer af in de kring. Ook is er een vast jaarritme dat een duidelijk verband heeft met het ritme van de seizoenen. De peuter staat nog heel dicht bij de natuur en verheugt zich in alle kleine en grote veranderingen die buiten te zien zijn. Voor peuters is de peuterspeelzaal vaak de eerste stap in de wereld zonder het vertrouwde gezelschap van vader of moeder. De peuterjuf begeleidt deze stap met zorg.

Peuterspeelzaal Madelief is gevestigd in Middelburg en heeft de beschikking over twee mooie lokalen in het gebouw van de Vrije School Zeeland. Ook hebben we een kleine, maar knusse eigen peutertuin. Voor meer informatie ga naar www.peuterspeelzaalmadelief.nl

Stichting tot het verstrekken van onderwijs op Gereformeerde grondslag, uitgaande van de Gereformeerde gemeente in Nederland te Arnemuiden

De Joos van Larenschool gaat uit van bovengenoemde stichting. De school is er voor kinderen van wie de ouders onderwijs begeren, dat gefundeerd is op Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid (zoals ze zijn vastgesteld op de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in 1618-1619) en bereid zijn de bepalingen omtrent de identiteit van de school, opgesteld door het bestuur, te ondertekenen.
Wanneer u overweegt uw kind aan te melden, kunt u zich in verbinding stellen met de directeur van de school.

Stichting voor basisonderwijs op algemene grondslag te Middelburg

Op de Algemene Basisschool (ABS) gaan we uit van de gelijkwaardigheid van alle maatschappelijke en levensbeschouwelijke stromingen. Kinderen ervaren op onze school de maatschappelijke pluriformiteit en leren daar mee om te gaan en zelf tot een stellingname te komen.

Het bestuur bestaat uit ouders van onze school.

Het bestuur kan dan ook zelf de leerkrachten benoemen die zoveel mogelijk zo werkzaam zijn, waardoor er in het onderwijs een grote continuïteit is.

Op de ABS wordt zeer veel waarde gehecht aan kwalitatief goed onderwijs. Daartoe worden de volgende organisatorische- en onderwijskundige principes nagestreefd:

 • het team en de directie zijn gericht op het onderwijs zelf. Daartoe is her- en bijscholing gericht op onderwijsinhoudelijke kwaliteitsverbetering een vereiste,
 • de wet op het basisonderwijs is uitgangspunt en streefrichting. Daarom wordt het onderwijs zo ingericht dat er een doorgaande ontwikkelingslijn mogelijk is naar het voortgezet onderwijs. Daarom kan er per jaar op twee momenten doorgestroomd worden naar een volgende groep,
 • het kind moet optimaal zijn capaciteiten en vermogens op cognitief, sociaal en emotioneel gebied kunnen ontwikkelen,
 • de nadruk ligt in het onderwijs op het aanleren van basisvaardigheden en -kennis,
 • de leerstof is opgebouwd uit modulen met basisstof en verrijkingsleerstof,
 • de school en schoolomgeving zijn ordelijk, stimulerend en veilig voor kinderen,
 • de kinderen worden in hun ontwikkeling goed gevolgd met een leervolgsysteem zodat er tijdig onderkend kan worden of er stagnaties zijn; er wordt dan door -aan de school verbonden leerkrachten- remediale hulp gegeven,
 • kinderen leren om steeds meer verantwoordelijk te zijn voor hun resultaten,
 • er wordt gewerkt met eigentijdse lesmaterialen en methoden,
 • in de midden- en bovenbouw werken we met vakleerkrachten voor gymnastiek, muziek en textiele werkvormen,
 • een goed overleg met ouders is voor ons vanzelfsprekend.

De ABS is een jonge, groeiende school met een enthousiast team. De Algemene Basisschool ligt in het hart van de stad en is dan ook voor ieder prima te bereiken.
Op de ABS is er optimale inspraak en participatie van ouders, zowel op bestuurlijk als praktisch niveau mogelijk. De school kent een -mede door de ouders onderhouden- overblijfregeling. Met een continurooster (alle kinderen blijven, indien gewenst, over).

De school kent een vrijwillige ouderbijdrage omdat er voor de extra faciliteiten die we de kinderen bieden extra gelden nodig zijn.

Voor nadere informatie (onder andere het schoolwerkplan) en een aanvullend gesprek kunt u op onze school terecht. Graag even een afspraak maken.

Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Middelburg

Het zoeken van een school voor uw kind(eren) is een verantwoordelijke taak. De schoolkeuze houdt ten nauwste verband met uw levensbeschouwing.
Voor zover u reformatorisch onderwijs wenst, willen wij u behulpzaam zijn door scholen open te stellen waar dat onderwijs wordt gegeven.
De vereniging heeft als grondslag de Heilige Schrift als onfeilbaar Woord van God (de zgn. Statenvertaling) en onderschrijft onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid, die geheel op Gods Woord gegrond zijn.

De doelstelling van de vereniging en de daarvan uitgaande scholen is het verstrekken van onderwijs op Gereformeerde grondslag.
Het huwelijk wordt als een instelling van God gezien en het gezin als de hoeksteen van onze samenleving.
Krachtens de belofte bij de Heilige Doop hebben de ouders de plicht hun kind "in de voorzeide leer" op te voeden, door het hierin te onderwijzen en te doen onderwijzen. Dit is de Bijbelse opdracht, ontleend aan o.a. Efeze 6:4: "Voedt hen op in de lering en vermaning des Heeren".
De Christelijke opvoeding kan het beste plaatsvinden binnen een school waar als verlengstuk van het gezin Gods Woord het richtsnoer is van het gehele leven.

Daarbij staat de onmisbaarheid van het persoonlijk mogen kennen en dienen van de Heere door middel van wedergeboorte en geloof centraal. Het liefhebben en dienen van de naaste vloeit daaruit voort. Ook wordt getracht de kinderen te helpen om verantwoordelijkheid te leren dragen en hen weerbaar te maken tegen de verleidingen van een geseculariseerde samenleving.

De vereniging is aangesloten bij de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (V.G.S.), statutair gevestigd te Gouda. Vanuit deze landelijke overkoepelende organisatie van het reformatorisch onderwijs worden het onderwijzend personeel, het bestuur en de leerlingen begeleid door de Stichting Begeleidingscentrum Gereformeerd Schoolonderwijs (B.G.S.) te Ridderkerk.

Onderstaand treft u een overzichtje aan van de beide basisscholen die van deze vereniging uitgaan.
De aanmelding van leerlingen vindt plaats aan de scholen.
Hiervoor is het lidmaatschap van de vereniging wel gewenst, doch niet vereist.
Lid van de vereniging kan men worden door schriftelijk in te stemmen met de grondslag van de vereniging. In andere gevallen kan men begunstiger van de vereniging worden.
Het verenigingsbestuur wordt op democratische wijze gekozen uit de leden.

Als school stellen wij een goede verstandhouding tussen de ouders, leerlingen en onderwijsgevenden hoog op prijs. Dit verkrijgt gestalte door bijvoorbeeld bezoek thuis, kijkavonden, ouderavonden, vrijwilligerswerk enz. Betrokkenheid van de ouders krijgt met name gestalte door een zinvolle en actieve rol van de ouderraad.

Voor nadere informatie bent u altijd welkom bij de directeuren van de scholen. Ook een informatief bezoekje aan een van de scholen behoort tot de mogelijkheden.

Vereniging voor Gereformeerd primair onderwijs West Nederland

De Regenboogschool is een school voor basisonderwijs en gaat uit van de Gereformeerde Schoolvereniging Middelburg en omgeving. De school wordt in hoofdzaak bezocht door kinderen uit de Gereformeerde Kerken-vrijgemaakt, de leerlingen komen uit de diverse gemeenten uit Midden-Zeeland. De school is een hulpinstituut voor en van de ouders ter opvoeding van kinderen opdat ze hun plaats in Gods Verbond en hun roeping - met ieders gaven en talenten - steeds meer bewust worden.

Onze Wijs

Het zoeken van een school voor uw kind is altijd een belangrijke aangelegenheid. Graag willen wij onze scholen voor uw kind(eren) openstellen. Onze scholen zijn bijzondere scholen.

Zij gaan uit van een vereniging waarin zowel ouders als leden medezeggenschap hebben. En zo kunt u zelf invloed hebben op het beleid van de school. Wij vinden dit een belangrijk gegeven.

Onze scholen zijn christelijke scholen. Wij hebben dan ook een bepaald opvoedingsideaal voor ogen. Het vormen van jonge mensen is meer dan leren en presteren alleen. In ons onderwijs willen wij ons laten leiden door het woord van God, en onze kinderen hun verantwoordelijkheid in deze wereld in die geest leren verstaan en hanteren. Leerlingen, leerkrachten, ouders en bestuursleden kunnen elkaar daarop aanspreken.

Wij hanteren een open toelatingsbeleid. Wel verwachten wij van ouders/verzorgers dat zij, ongeacht hun eigen levensovertuiging, het levensbeschouwelijk aspect in de scholen respecteren.

Wij streven er naar het kind centraal te stellen en hanteren een verantwoord leerprogramma met gebruikmaking van moderne leermethoden. Onze leerkrachten volgen diverse vernieuwingscursussen, daarbij geleid door het Regionaal Pedagogisch Centrum voor Zeeland. Zo blijven wij op de hoogte van nieuwe inzichten en werkwijzen. Vanzelfsprekend hechten wij grote waarde aan een goede relatie tussen school en ouders. Huisbezoek, ouderavonden, schoolkranten, kijkavonden vormen een wezenlijk bestanddeel van onze scholen. Samen werken we immers aan de vorming van onze kinderen.

Onderstaand treft u een lijst aan van alle basisscholen in Middelburg behorend tot Onze Wijs met de websites. Als u vragen heb of nadere informatie op prijs stelt, bent u op onze scholen en websites van harte welkom. De directeuren van de scholen zijn gaarne bereid tot een gesprek.
 
Overzicht scholen: