Jeugd en Onderwijs

Informatie over de verschillende vormen van onderwijs, gemeentelijk jeugdbeleid, de kinderopvang en het leerlingenvervoer.

 • Basisonderwijs

  Middelburg heeft veel verschillende scholen met verschillende uitgangspunten. Op deze pagina geven wij u een overzicht van alle onderwijsaanbieders van het basis- en voortgezet onderwijs.

 • Speciaal Onderwijs

  Het speciaal onderwijs is er voor leerlingen die specialistische of intensieve begeleiding nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat zij een handicap, chronische ziekte of stoornis hebben.

 • Voortgezet Onderwijs

  Na de basisschool gaan leerlingen naar het voortgezet onderwijs: praktijkonderwijs, vmbo, havo of vwo. Het voortgezet onderwijs bereidt leerlingen voor op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), het hoger (beroeps)onderwijs (hbo) of wetenschappelijk onderwijs (wo).

 • Brede school Middelburg

  De Brede School Middelburg is een netwerkorganisatie, gericht op wijkgerichte samenwerking tussen partijen die zich bezighouden met opgroeiende kinderen.

 • Jeugdbeleid

  In april 2007 heeft de gemeenteraad van Middelburg de nota 'Opgroeien in Balans' vastgesteld. Deze kadernota is het vertrekpunt voor het ontwikkelen van effectief en verfrissend beleid op het gebied van jeugd en onderwijs.

 • Kinderopvang, bijdrage

  Veel ouders die hun kinderen onderbrengen bij een geregistreerde kinderopvanglocatie komen in aanmerking voor een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang. Ouders die beiden werken of een opleiding volgen krijgen een kinderopvangtoeslag via de belastingdienst. Ouders waar dat niet voor geldt, kunnen in aanmerking komen voor een subsidie via de gemeente wanneer zij hun peuter inschrijven bij een peutergroep. Informeer hierover bij de kinderopvangorganisaties in Middelburg.

 • Registratie in Landelijk Register Kinderopvang

  De gemeente houdt een kinderopvangregister bij van gemelde kinderopvanglocaties: het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Hierin staan alle in Nederland geregistreerde opvangvoorzieningen (kinderopvang, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders).

 • Schoolverzuim melden

  Schoolverzuim wordt gezien als een belangrijke indicator voor een verhoogd risico op voortijdig schoolverlaten. Het voorkomen van verzuim is dan ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid van scholen, ouders/verzorgers en het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL).