Veranderingen gemeentelijke belasting Schouwen-Duiveland

Inwoners van Schouwen-Duiveland ontvingen van de Belastingsamenwerking Walcheren en Schouwen-Duiveland de aanslag gemeentelijke belastingen 2018. Wellicht viel u op dat de bedragen per belasting aanzienlijk afwijken van vorig jaar, maar dat het totaalbedrag niet veel verschilt. En in veel gevallen zelfs minder is dan in 2017. Wij lichten dit graag nader toe.

De voordelen voor de gemeente bedragen structureel ruim 9 ton. Dat komt door onder andere de nieuwe methode van afvalinzameling, maar ook door gunstige contracten met de vuilverbranding. Als gevolg daarvan konden de tarieven voor de afvalstoffenheffing aanzienlijk omlaag. De gemeenteraad besloot dit voordeel voor meer dan de helft te gebruiken om de belastingtarieven te verlagen. Dat ziet u terug op uw aanslag. Belangrijk voor u om te weten is dat er onder de streep voor de gebruiker/huurder en voor de eigenaar niets verandert. Dat komt doordat de hogere kosten voor de rioolheffing worden gecompenseerd door een lagere afvalstoffenheffing. Als u als eigenaar in uw eigen huis woont, valt uw aanslag waarschijnlijk zelfs iets gunstiger uit.

Wel is de onroerend-zaakbelasting (OZB) met € 400.000 verhoogd. Dit om het Integraal huisvestingsplan onderwijs (lees: de bouw van nieuwe basisscholen) uit te voeren.

Omdat de OZB alleen door huiseigenaren wordt betaald, en zij door de verhoging zwaarder belast zouden worden dan huurders, is dat gecompenseerd via de rioolheffing. De rioolheffing voor gebruikers is aanzienlijk gestegen, maar die voor eigenaren is met hetzelfde bedrag gedaald. Daarmee wordt dus de OZB gecompenseerd.

Eigenaren van een hond hebben nog een extra voordeel, omdat de raad heeft besloten om de hondenbelasting stapsgewijs te verlagen en over vier jaar helemaal af te schaffen.

De belastingtarieven zijn dus verlaagd met € 500.000. Daarom valt voor veel mensen de belastingaanslag voor 2018 lager uit dan die van vorig jaar. Het bedrag dat u aan afvalstoffenheffing betaalt, valt in 2018 eenmalig extra laag uit. Vanwege de nieuwe inzamelingsmethode rekenen wij het variabele tarief over 2018 (aan de hand van het aantal ledigingen / stortingen) pas in 2019 af.

Voordelen gemeente structureel:

  • € 900.000 (door o.a. nieuwe afvalinzameling)

Dat betekent voor u:

  • Lagere belasting voor afvalstoffenheffing
  • Stijging OZB (€ 400.000, dit om basisscholen te kunnen bouwen)
  • Stijging rioolheffing voor gebruikers/huurders, dit betekent onder de streep geen verhoging, want het bedrag wordt gecompenseerd door verlaging van de afvalstoffenheffing. 
  • Daling rioolheffing voor huiseigenaren. Dit om de stijging van de rioolheffing gebruikers te compenseren. 
  • Woont u als eigenaar in uw huis, dan verandert er onder de streep niets. De aanslag valt zelfs iets gunstiger uit. 
  • Minder belasting voor uw hond 

Conclusie: Lagere belastingaanslag voor veel inwoners in 2018