Precariobelasting

 

 Logo gemeente Schouwen-DuivelandLogo gemeente MiddelburgLogo gemeente VeereLogo gemeente Vlissingen

Gebruikt u een stuk grond van de gemeente door daar iets op te zetten, boven te hangen of in te plaatsen? Bijvoorbeeld een terras, luifel, reclamebord, bouwsteiger of een container? Of wilt u artikelen voor de verkoop op straat voor uw winkel uitstallen? Dan moet u precariobelasting betalen. Precariobelasting is een vergoeding voor het gebruik van openbare grond.

Wanneer wordt u voor de precariobelasting aangeslagen?

U betaalt precariobelasting als u:

 • reclameborden wilt plaatsen of ophangen;
 • een verkoopkraam wilt plaatsen;
 • een bouwkeet en/of een steiger wilt plaatsen;
 • een balkon boven de openbare grond heeft.

Het voorwerp dat u plaatst, bevindt zich in, op of boven gemeentegrond bestemd voor de openbare dienst. Dit zijn bijvoorbeeld openbare wegen of waterwegen en stukken gemeentegrond die voor iedereen toegankelijk zijn. Als het gaat om een stuk grond dat wel van de gemeente is maar dat niet voor iedereen toegankelijk is, hoeft u geen precariobelasting te betalen.

 • Het is raadzaam bij de gemeente te informeren of u precariobelasting verschuldigd bent. Hiermee voorkomt u dat u in een later stadium alsnog een aanslag ontvangt.
 • De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de in de gemeentelijke verordening vastgestelde tarieven.

Kosten

De tarieven voor precariobelasting van de vier gemeenten in de Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland.

Tarieven gemeente Middelburg

De tarieven voor 2020.

Algemene tarieven precariobelasting

Het algemene tarief precariobelasting voor gemeentegrond bedraagt per m² in beslag genomen gemeentegrond:

 • per week of korter € 2,11
 • per maand € 6,00

Met dien verstande dat het tarief nummer minder bedraagt dan € 16,59.

Het algemene tarief voor gemeentewater bedraagt per m² in beslag genomen gemeentewater:

 • per week of korter €1,06
 • per maand € 2,37

Het tarief voor gebruik van gemeentewater door woonboten gelegen in Middelburg bedraagt per m² in beslag genomen gemeentewater per maand € 0,69.

Het tarief voor gebruik van gemeentewater door woonboten gelegen in Arnemuiden bedraagt per m² in beslag genomen gemeentewater per maand € 0,47.

Bijzondere tarieven precariobelasting

Voor lichtbakken, lantaarns, neonlichtbuizen of dergelijke lichtapparaten, uithangborden, uithangtekens, gevelborden, gevelplaten, spionnen, alsmede alle andere dergelijke voorwerpen, voor elk voorwerp per jaar:

 • reclamedoeleinden dienende € 17,49
 • geen reclamedoeleinden dienende € 9,03

Voor een zonnescherm of een markies per strekkende meter per jaar:

 • handelsdoeleinden dienende € 4,99
 • geen handelsdoeleinden dienende € 3,10

Voor het hebben van kabels, leidingen, buizen en dergelijke die zich bevinden onder, op of boven de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, per strekkende meter per jaar € 1,57.

Voor een spandoek per strekkende meter per week € 4,81

Voor door bouwmaterialen, grond, keten, loodsen, bouwwerktuigen en al wat verder bij bouwwerken nodig is, ingenomen grond per m² per maand of korter € 2,33.

Voor het gebruik van openbare gemeentegrond voor niet-commerciële doeleinden, festiviteiten en evenementen per m²:

 • kleiner dan 25 m² € nihil
 • groter dan 25 m² per evenement € 0,42

Voor het gebruik van openbare gemeentegrond voor een ontsluitingspad voor een pad niet langer dan 3 m1 en niet breder dan 0,9 m1 per jaar of een gedeelte daarvan € 30,16.

Voor een pad dat één van bovengenoemde maten overschrijdt, per m² of een gedeelte daarvan te vermeerderen met € 30,16

Dat 2,7 m² te boven gaat, met een minimum vermeerdering per jaar van € 30,16.

Met dien verstande dat het tarief nimmer minder bedraagt dan € 16,59.

Tarieven terrassen

Het gebruik of genot van voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond als terras voor een café, restaurant, lunchroom of een dergelijke lokaliteit, per m² per maand:

 • voor een terras gelegen in de binnenstad van Middelburg (zie bijgevoegde gewaarmerkte kaart: Bijlage “artikel; 3.1.1. tarieventabel precariobelasting 2019”) € 8,10
 • voor een terras zonder terrasverwarming gelegen in de binnenstad van Middelburg (zie bijgevoegde gewaarmerkte kaart: Bijlage “artikel; 3.1.1. tarieventabel precariobelasting 2019”) tijdens de maanden januari, februari, november en december € 2,02
 • voor een terras in het overige gebied € 6,00
Tarieven gemeente Vlissingen

Algemeen tarief precariobelasting

Het algemene tarief precariobelasting voor voorwerpen is van toepassing voor zover niet de bijzondere tarieven, zoals hierna gemeld, van toepassing zijn.

Het algemeen tarief bedraagt per m², voor zover deze tarieventabel daar niet specifiek in voorziet, door het voorwerp of de voorwerpen in beslag genomen gemeentegrond:

 • per dag of korter € 1,28
 • per week € 2,56
 • per maand € 4,64
 • per jaar € 27,80

Bijzondere tarieven precariobelasting

Tarieven precariobelasting gespecificeerd op onderwerp.

Bouw-, sloop-, onderhouds-, grondwerken

Het tarief bedraagt voor het bezetten, beleggen, afschutten of overdekken van voor de openbare dienst bestemde en als zodanig in gebruik zijnde grond of water per m2 per maand of korter € 2,31, met een minimum verrekening van € 66,29 per maand met dien verstande, dat de ingenomen oppervlakte boven 100 m2 tot aan 1.100 m2 voor de helft en de overige m2 voor een tiende in aanmerking wordt genomen.

Kabels, buizen, leidingen, rails

Het tarief bedraagt voor het hebben van kabels, buizen, leidingen en dergelijke, andere bedoeld dan onder Installaties vloeibare brandstoffen e.d., die zich bevinden onder, op of  boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, per strekkende meter per jaar € 1,59.

Het tarief bedraagt voor het hebben van rails, geleidingen, andere bedoeld dan onder Installaties vloeibare brandstoffen e.d., voor elke strekkende meter per jaar € 1,83, met een minimum verrekening per jaar van € 66,29.

Installaties vloeibare brandstoffen e.d.

Het tarief bedraagt voor:

 • een benzine- of oliepomp of dergelijke inrichting, met de daarbij behorende leidingen of buizen, per jaar € 198,68
 • een benzine- of olietank of dergelijke inrichting met de daarbij behorende leidingen of buizen per 1.000 liter inhoud of gedeelte daarvan per jaar € 19,87
 • een water- of luchtpomp of dergelijke inrichting, met de daarbij behorende leidingen per jaar € 66,29
 • een vulput, per jaar € 19,87
 • een afscheider of bezinkput of dergelijke inrichting, per jaar € 19,87

Diversen

Het tarief bedraagt voor:

 • een bord, zuil, lamp, lichtbak of een ander dergelijk tot reclame dienend voorwerp per jaar of gedeelte daarvan € 99,42
 • een automatisch verkooptoestel per jaar € 66,29
 • een uitstalkast of vitrine of voor het op andere wijze uitstallen van winkelgoederen, het plaatsen van kisten, manden, zakken, fusten en dergelijke voorwerpen, per m2 of gedeelte daarvan, per jaar of een gedeelte daarvan € 23,20
 • voorwerpen (met uitzondering van lichtreclame (waaronder de eigen bedrijfsnaam) op, onder of boven een terras per vierkante meter per maand of een gedeelte daarvan € 2,52
 • een kelderlicht of ingang per jaar € 13,26
 • een schoor, beer, kolom of enig ander middel ter ondersteuning per jaar € 13,26
 • een set reclameborden, per plaatsingspunt, per week of gedeelte daarvan € 16,55
 • een bord van het formaat A3 of A4, per plaatsingspunt, per week of gedeelte daarvan € 6,63
 • een bord groter dan het formaat A3, per plaatsingspunt, per week of gedeelte daarvan € 16,56
 • een spandoek, per plaatsingspunt, per week of een gedeelte daarvan € 16,56

Afsluiten straten / wegen

De belasting bedraagt:

 • voor het hebben van voorwerpen op plekken die daardoor een voor het openbaar verkeer opengestelde straat afsluit, per dag of korter voor de eerste week € 33,14
 • en daarna per dag € 3,30

Dit tarief is niet verschuldigd indien de afsluiting deel uitmaakt van een werkterrein waarop het tarief onder Bouw-, sloop-, onderhouds-, grondwerken van toepassing is.

Standplaatsen

Het tarief bedraagt voor het hebben van voorwerpen op een standplaats ten behoeve van de verkoop van boeken, tijdschriften, couranten, bloemen, fruit, sigaren, sigaretten, tabak, tabaksartikelen, patates-frites, verversingen en andere kleine eet- of koopwaar, ongeacht of deze verkoop plaatsvindt in een kiosk, tent, kraam of soortgelijke inrichtingen onder welke benaming ook, per standplaats, ter grootte:

 • van 8 m2 of minder per dag of korter € 17,22
 • voor elke m2 meer per dag of korter € 2,65
 • van 8 m2 of minder voor 1 dag of korter per week, gedurende een kalenderjaar € 371,18
 • voor elke m2 meer voor 1 dag of korter per week  gedurende een kalenderjaar € 46,39
 • van 8 m2 of minder per week of korter € 46,39
 • voor elke m2 meer per week of korter € 6,63
 • van 8 m2 of minder per maand of korter € 130,61
 • voor elke m2 meer per maand of korter € 16,55
 • van 8 m2 of minder per jaar € 1.159,95
 • voor elke m2 meer per jaar € 145.82

Evenementen

Het tarief bedraagt voor:

 • evenementen die worden ingedeeld in categorie A € 26,35
 • evenementen die worden ingedeeld in categorie B € 105,40
 • evenementen die worden ingedeeld in categorie C € 527,00

Deze tarieven worden verhoogd met een verkeerstoeslag indien:

 • er sprake is van afsluiting van 1 tot en met 3 straten € 52,71
 • er sprake is van afsluiting van 4 of meer straten € 158,11
Tarieven gemeente Veere

Het tarief bedraagt voor het plaatsen c.q. uitstallen van winkelgoederen, bouwmaterialen of andere zaken per m²:

 • per maand € 4,15
 • per week € 2,66
 • per dag € 1,08

Het tarief bedraagt voor het plaatsen van tafeltjes, banken, stoelen, tochtschermen, bloem of plantenbakken en dergelijke (terrassen) per m²:

 • per maand € 4,15
 • per week € 1,56
 • per dag € 0,65

In afwijking van het tarief voor het plaatsen van tafeltjes, banken, stoelen, tochtschermen, bloem of plantenbakken en dergelijke (terrassen), bedraagt het tarief voor het plaatsen van deze objecten binnen de bebouwde kom van Dishoek, Domburg, Oostkapelle, Veere, Vrouwenpolder, Westkapelle en Zoutelande per m²:

 • per maand in de periode 1 mei tot 1 november € 7,98
 • per week in de periode 1 mei tot 1 november € 2,40
 • per dag in de periode 1 mei tot 1 november € 1,14
 • per maand in de periode 1 november tot 1 mei € 5,97
 • per week in de periode 1 november tot 1 mei € 2,10
 • per dag in de periode 1 november tot 1 mei € 1,14

Voor het plaatsen van kramen en dergelijke, bestemd voor de verkoop van goederen of eetwaren met uitzondering van die in de kernen zonder basiswinkelvoorziening per ingenomen standplaats per m1:

 • per maand € 10,10
 • per dag € 2,69

Voor het innemen van een standplaats voor circussen:

 • per keer € 384,54

Voor het innemen van een standplaats door stunt-groepen, zoals stunt car shows, luchtacrobatiek en dergelijke:

 • per dag € 308,04

Het tarief bedraagt voor het hebben van kabels, leidingen, buizen en dergelijke die zich bevinden onder, op of boven de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, per strekkende meter:

 • per jaar € 1,57
Tarieven Schouwen-Duiveland

Tarief categorie 1 betreft de kernen: Zierikzee, Renesse, Burgh, Haamstede, Westenschouwen, Bruinisse, Scharendijke en Brouwershaven. Tarief categorie 2 betreft de overige kernen, zijnde de kernen die niet vallen onder de categorie 1.

Algemeen tarief (per m2):

 • per dag € 0,50 (cat. 1) / € 0,39 (cat. 2)
 • per week € 2,50 (cat. 1) / € 1,94 (cat. 2)
 • per maand € 7,60 (cat. 1) / € 5,81 (cat. 2)
 • per jaar € 76,25 (cat. 1) / € 58,04 (cat. 2)

Uitstallen (per m2):

 • Terrassen, per week € 3,26 (cat. 1) / € 1,31 (cat. 2)
 • Terrassen, per maand € 9,74 (cat. 1) / € 3,88 (cat. 2)
 • Terrassen, per jaar € 48,91 (cat. 1) / € 19,53 (cat. 2)
 • Uitstallen van goederen, per week € 1,07 (cat. 1) / € 0,80 (cat. 2)
 • Uitstallen van goederen, per maand € 5,36(cat. 1) / € 3,98 (cat. 2)
 • Uitstallen van goederen, per jaar € 48,25 (cat. 1) / € 35,80 (cat. 2)
 • Vitrinekasten vervallen
 • voorwerpen bij vergunningplichtige commerciële evenementen als bedoeld in artikel 1, leden f en p, van de Beleidsregels evenementen Schouwen-Duiveland, per dag € 0,51 (cat. 1) / € 0,40 (cat. 2)
 • voorwerpen bij vergunningplichtige niet-commerciële evenementen als bedoeld in artikel 1, leden f en o, van de Beleidsregels evenementen Schouwen-Duiveland, per dag € 0,40 (cat. 1) / € 0,40 (cat. 2)

Aankondigingen (per stuk):

 • Spandoeken, per week € 1,43 (cat. 1) / € 1,07 (cat. 2)
 • Spandoeken, per maand € 4,28 (cat. 1) / € 3,21 (cat. 2)
 • Spandoeken, per jaar € 38,76 (cat. 1) / € 28,92 (cat. 2)
 • Reclame of andere aankondiging € 38,76 (cat. 1) / € 28,92 (cat. 2)
 • Reclame met (kunst-)verlichting € 38,76 (cat. 1) / € 28,92 (cat. 2)
 • Lichtstrengen € 38,76 (cat. 1) / € 28,92 (cat. 2)

Voorzieningen:

 • Telefooncellen/postzegelautomaten/brievenbussen € 0,00 (cat. 1) / € 0,00 (cat. 2)

Diverse voorwerpen:

 • Palen, (vlaggen)masten c.a. per stuk € 37,23 (cat. 1) / € 22,34 (cat. 2)
 • Luifels, erkers, verbouwingen e.d. van gebouwde eigendommen (per m2) € 5,56 (cat. 1) / € 3,32 (cat. 2)
 • Markiezen, zonneschermen zonder reclame (per m2) € 5,56 (cat. 1) / € 3,32 (cat. 2)
 • Markiezen, zonneschermen met reclame (per m2) € 11,12 (cat. 1) / € 6,68 (cat. 2)

Bouw-, sloop- en onderhoudswerken:

 • Het bezetten, beleggen, afschutten of overdekken van grond/water (per m2) per dag € 0,65 (cat. 1) / € 0,65 (cat. 2)
 • Het bezetten, beleggen, afschutten of overdekken van grond/water (per m2) per week € 1,38 (cat. 1) / € 1,38 (cat. 2)
 • Het bezetten, beleggen, afschutten of overdekken van grond/water (per m2) per maand € 4,13 (cat. 1) / € 4,13 (cat. 2)
 • Het bezetten, beleggen, afschutten of overdekken van grond/water (per m2) per jaar € 37,28 (cat. 1) / € 37,28 (cat. 2)
 • Leidingen, buizen, kabels en draden op of onder gemeentegrond voor de eerste 20 meter, per strekkende meter, per jaar vervallen
 • Het hebben van een loods, keet o.i.d. van tijdelijke aard: per week € 1,38 (cat. 1) / € 1,38 (cat. 2)
 • Het hebben van een loods, keet o.i.d. van tijdelijke aard: per maand € 4,13 (cat. 1) / € 4,13 (cat. 2)
 • Lozen, het machinaal lozen van water uit bouwputten op de riolering van de gemeente, per lozingspunt, per dag € 23,31 (cat. 1) / € 23,31 (cat. 2)

Overige:

 • Afsluiten van de openbare weg (het afsluiten van een openbare land- of waterweg), per dag € 23,31 (cat. 1) / € 23,31 (cat. 2)
 • Havens, voor het gebruik van het aan de haven gelegen havenplateau, per jaar (te vermeerderen met OB) € 3.500,64 (cat. 1) / € 3.500,64 (cat. 2)
 • Het tarief bedraagt voor het hebben van kabels, leidingen, buizen en dergelijke die zich bevinden onder, op of boven de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, per strekkende meter € 1,57 (cat. 1) / € 1,57 (cat. 2)

Bezwaar & beroep

Als u het niet eens bent met uw aanslagbiljet kunt u zowel digitaal als schriftelijk uw bezwaar indienen. Zie Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen.

Meer informatie

Voor meer informatie over gemeentelijke belastingen, kunt u contact opnemen met tel. (0118) 67 50 00 of u kunt langskomen op het stadskantoor in Middelburg. U kunt het stadskantoor alleen op afspraak bezoeken. U kunt direct online een afspraak maken. Ook kunt u telefonisch een afspraak maken, tel. (0118) 67 50 00.

Woont u in de gemeente Veere, Vlissingen of Schouwen-Duiveland? Mogelijk kan uw vraag of verzoek telefonisch afgehandeld worden. Het is daarom verstandig eerst te bellen voor uw een afspraak maakt.

Verordeningen