Werkzaamheden Molenwaterpark in mei van start

Het werk voor de herinrichting van het Molenwaterpark is aanbesteed. KWS gaat het park opnieuw aanleggen.

Omdat de aanbesteding hoger uitvalt dan dat er budget beschikbaar is, zijn er keuzes gemaakt en wordt het werk in fases uitgevoerd.

Versobering ontwerp

Een aantal elementen in het ontwerp kunnen niet worden uitgevoerd. Hierbij gaat het om de elementen van cortenstaal: bruggen bij vijver en scheidingsstrippen. De keermuur wordt vereenvoudigd en er worden geen zitranden meer aangebracht.

Fase 1 werkzaamheden vanaf mei

Het grootste deel van de werkzaamheden (fase 1) wordt vanaf mei dit jaar uitgevoerd. Het gaat hier om werkzaamheden zoals opruimwerk, grondwerk en milieumaatregelen, riolering en drainage, paddenschalen, de aanleg van een vijver en vlonder.

Fase 2 werkzaamheden vanaf najaar waarvoor aanvullende subsidie is aangevraagd

Voor het overige deel (fase 2) is een aanvullende subsidie aangevraagd. Het gaat om het aanbrengen van beplanting, verhardingen en paden. De verwachting is dat de subsidie wordt toegekend. Hierover is deze zomer meer duidelijkheid. Indien dit niet gebeurt, ontstaat de situatie dat fase 2 mogelijk niet wordt uitgevoerd. De gemeenteraad zal hierover een besluit nemen.

Deel plein voor schouwburg later in verband met bestemmingsplanprocedure

Voor een deel van het plein voor de schouwburg is een bestemmingsplanwijziging nodig.

Hiervoor moeten we de afronding van de procedure afwachten. In de begroting is met deze werkzaamheden rekening gehouden. Dit onderdeel is nu niet in de aanbesteding meegenomen.

Keuzes in extra elementen park

In november 2018 heeft de gemeenteraad 95.000 euro beschikbaar gesteld voor extra elementen in het park. Dit budget is als volgt verdeeld:

  • Hergebruik bestaande speelvoorzieningen en aanleg boomstronkenpad € 17.988
  • Tijdelijk herplaatsen kassahuisje € 5.000
  • Ontdekvlonder aanleggen € 19.334
  • Koepoortlaan uitvoeren in halfverharding € 7.500
  • Extra voorzieningen voor het behouden van de rugstreeppad € 16.166
  • Het aanbrengen van de infrastructuur voor een fontein € 17.000
  • Diverse overige invullingen waaronder nutsvoorzieningen € 12.012

Totaal: € 95.000

Werkzaamheden van mei 2019 tot en met voorjaar 2020

De gemeente is trots op de participatieve wijze waarop het ontwerp met de bewonerswerkgroep tot stand is gekomen en streeft er dan ook naar om een zo compleet mogelijk plan te realiseren. Met dit voorstel is het ontwerp versoberd, maar blijft de ambitie van een mooi stadspark op het Molenwater overeind. De werkzaamheden starten in mei 2019 en worden in het voorjaar 2020 afgerond.

Memo

De afdeling Leefomgeving stuurde op 15 april een memo over dit onderwerp naar de gemeenteraad. Deze memo is te lezen in het raadsinformatiesysteem.