Uitstel besluitvorming toekomst afvalinzameling

Op 24 oktober jongstleden nam het college van de gemeente Middelburg het besluit om ten aanzien van afvalinzameling een samenwerking op onderdelen aan te gaan met de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD). Over dit voorgenomen besluit zou advies worden gevraagd aan de Ondernemingsraad; daarna zou het in december ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Het college laat vandaag aan de raad weten verrast te zijn dat de ZRD het aanbod voor deze samenwerkingsvariant heeft ingetrokken. Dit leidt ertoe dat het voorstel niet uitvoerbaar is en daarmee wordt uitgesteld.

Op 30 januari besloot de Middelburgse gemeenteraad om voor de taak afvalinzameling een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar samenwerking met de ZRD. De afgelopen maanden hebben de ZRD en de gemeente met het bureau Buiten Organisatieadvies (BOA) meerdere scenario’s uitgewerkt voor de toekomst van afvalinzameling in de gemeente Middelburg. BOA heeft geadviseerd om te kiezen voor scenario 3: volledig samengaan. Mocht dat scenario voor het gemeentebestuur een stap te ver zijn dan adviseert BOA scenario 2: samengaan op onderdelen zoals ICT, planning, inkoop, inzet personeel en logistiek. Omdat het college dit scenario op dit moment het beste vindt passen bij de Middelburgse situatie koos zij voor samenwerking op onderdelen waarna over twee jaar geëvalueerd zou worden of en hoe er verder samengewerkt kan worden.

De ZRD heeft op 1 november jongstleden het college een brief gestuurd waarin zij meedeelt dat het aanbod voor de gekozen samenwerkingsvariant wordt ingetrokken en waarom zij dit doet. Het college herkent zich niet in het beeld dat in deze brief wordt neergezet en betreurt het dat dit scenario van samenwerking nu niet mogelijk is. Dit leidt tot uitstel van de besluitvorming over de toekomst van afvalinzameling. Nu er sprake is van uitstel wil het college de evaluatie van het afvalbeleid afwachten. Op basis van die evaluatie komt zij op een later moment met een nieuw voorstel voor de toekomst van afvalinzameling in de gemeente Middelburg.

De brief van de ZRD kunt u lezen in ons raadsinformatiesysteem