Start aanleg Molenwaterpark

De voorbereidingen voor de aanleg van het Molenwaterpark zijn afgerond. Aannemingsbedrijf KWS-infra uit Roosendaal-Sas van Gent is op 11 juni gestart met de aanleg van het park. De aannemer levert het werk naar verwachting half oktober 2019 op.

Het gehele werkterrein is tot oktober volledig met bouwhekken afgezet. Het gaat om het gebied tussen Lutherse Kerklaan / Smallegangehof / Zuidsingel en Molenwater. Ook de Koepoortlaan (fietspad) is volledig afgesloten. Fietsers kunnen de route via Molenwater en Zuidsingel volgen. De woningen en bedrijven aan het park blijven normaal bereikbaar. Ook de parkeerplaatsen blijven beschikbaar. De bouwhekken staan er van 11 juni tot en met eind oktober. De afsluiting is voor de veiligheid.

Werkzaamheden

De aannemer voert in grote lijnen de volgende werkzaamheden uit:

 • Aanbrengen bouwhekwerk om het gehele werkterrein;
 • Opruimen van het werkterrein;
 • Milieumaatregelen en grondwerk/vergravingen voor de aanleg van wadi’s, -rioleringen, -verhardingen en het profileren van het park;
 • Aanleg van de vijver met vlonders, paddenschalen, keermuur en parkmeubilair;
 • Aanbrengen van verhardingen en het asfalteren van de paden in het park.

Bescherming amfibieën en nieuwe (padden)voorzieningen

In het werkgebied komt de gele rugstreeppad voor. Deze padden zijn beschermd. Om het werk mogelijk te maken is ontheffing, onder voorwaarden, verleend door Provincie Zeeland. Zo worden maatregelen genomen om tijdens het werk amfibieën te beschermen.

De aannemer werkt nauw samen met een ecoloog en de amfibieën-werkgroep om padden, kikkers en hagedissen tijdens de werkzaamheden te beschermen en bij het maken van hun nieuwe leefomgeving. De amfibieën-werkgroep controleert geregeld het werkterrein en verzorgd de (amfibieën)verblijfslocatie midden op het terrein. In het plan zijn extra paddenschalen voorzien die het leefgebied voor deze amfibieën gaan vormen.

Inrichting van het park

Nadat de aannemer het civieltechnische werk heeft afgerond kan het park worden ingericht. De werkzaamheden omvatten:

 • Inzaaien van gazons en kruidachtige begroeiingen;
 • Herplaatsen van speelvoorzieningen, spelaanleidingen en lantaarnpalen;
 • Aanplanten van bomen, heesters en planten;
 • Installeren en inregelen van het watersysteem.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op via molenwater@middelburg.nl
Ervaart u tijdens de werkzaamheden overlast of hebt u werk gerelateerde vragen? Dan kunt u dit melden bij:

 • De opzichter van gemeente Middelburg is de heer Priester, telefoon: (0118) 67 52 26
 • De uitvoerder van de aannemer KWS is de heer Saman, telefoon: (0165) 58 40 00

Volg ons op Facebook via @PlanMolenwater

Bestemmingsplanprocedure

Voor een deel van het plein voor de schouwburg is een bestemmingsplanwijziging nodig. Voordat de werkzaamheden hiervan kunnen worden uitgevoerd moet de procedure zijn afgerond.

Participatie

Het ontwerpproces is participatief uitgevoerd. De gemeente zet zich in om het met de bewonerswerkgroep tot stand gekomen plan zo compleet mogelijk te realiseren. De gemeenteraad beslist eind juni definitief in hoeverre hier inhoud aan gegeven kan worden.

Molenwaterpark gereed mei 2020

Naar verwachting is voorjaar 2020 het Molenwaterpark klaar, met uitzondering van het deel waarvoor bestemmingsplanwijziging nodig is. Middelburg heeft dan hiermee een park middenin het hart van de stad en stedelijke omgeving. Het 25.000m2 grote park zal een plek zijn waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen en waar oud en jong een plek hebben om te onthaasten en genieten van een groene entourage midden in de stad.