Privacy rond sleutelhanger en microchip afvalinzameling

In alle rolcontainers voor groente-, fruit- en tuinafval én restafval zit een microchip, net als in de sleutelhangers waarmee inwoners ondergrondse containers openen. Alle huishoudens hebben zo’n sleutelhanger.

Verbetering van de inzameling

Deze microchips zijn gekoppeld aan een adres (zonder naam van een bewoner). Een scanner op de vuilniswagen registreert het aantal keren dat een rolcontainer wordt geleegd. Een scanner op de ondergrondse container registreert hoe vaak een sleutelhanger de container opent. Hiermee volgt de gemeente de stortingen in de verschillende containers en krijgt zo meer zicht op het gebruik ervan. Met deze gegevens optimaliseert de gemeente de afvalinzameling. Het gaat dan om optelling en combinatie van de gegevens op het niveau van straten of wijken, maar niet op adres. Deze gegevens worden drie maanden bewaard.

Afvalstoffenheffing

De adresgegevens over stortingen in de containers voor restafval of het legen van de rolcontainers voor restafval worden gekoppeld aan de hoofdbewoner. Het doel is het doen van de aanslag voor de afvalstoffenheffing. Deze gegevens worden zeven jaar bewaard.

Misbruik opsporen

Als wij vermoedens hebben van misbruik van de inzamelmiddelen van afval, dan kunnen wij de adresgegevens eveneens aan de gegevens van bewoners koppelen om te onderzoeken of er inderdaad sprake is van misbruik. In zo’n geval kunnen wij ook het gebruik van de verschillende inzamelmiddelen combineren. Onder ernstig misbruik verstaan we het veroorzaken van ernstige vervuiling van grondstoffen of het (bewust of door ernstige nalatigheid) veroorzaken van een storing en/of het onrechtmatig verminderen van de kosten voor afvalverwijdering.

De gemeente mag persoonsgegevens verwerken voor onder andere:

  • het behalen van milieudoelstellingen
  • het optimaliseren van het afvalbeleid
  • het beheer van en controle op het gebruik van de gemeentelijke inzamelvoorzieningen
  • het in rekening brengen van kosten (de afvalstoffenheffing)

De gemeente mag niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk om de gestelde doelen te bereiken. Uw privacy wordt gewaarborgd.

De sleutelhanger en rolcontainers horen bij de woning. Bij verhuizing laat u deze dus achter. Bent u verhuisd naar een woning in Middelburg en heeft u geen sleutelhanger aangetroffen? Belt u dan met (0118) 67 50 00.