Molenwater: update park en parkeren

Tot 6 december 2017 konden mensen gebruik maken van de inspraak voor de herinrichtingen van het Molenwaterpark en parkeren. Vijf mensen hebben van dit recht gebruik gemaakt.

Deze reacties zijn aangeboden aan het college van Burgemeester & Wethouders en worden meegenomen bij het maken van het definitief ontwerp. De mensen die een zienswijze hebben ingediend zijn uitgenodigd om aan te sluiten bij de bewonerswerkgroep zodat zij mee kunnen denken met de uitwerking. Het college wil binnenkort samen de bewonerswerkgroep het voorlopig ontwerp uitwerken tot een definitief ontwerp. Ook de omwonenden van de parkeerplaatsen rondom de schouwburg en de bewoners van de J. Huizingalaan worden uitgenodigd om mee te denken.

Klein deel plan voorlopig nog niet uitgevoerd

Dinsdag 14 november 2017 stemde de gemeenteraad in met het in procedure brengen van een wijziging van het bestemmingsplan om onder meer het plein voor de schouwburg planologisch mogelijk te maken. Het gaat hier om een wettelijke procedure met diverse stappen waarover de gemeenteraad uiteindelijk moet beslissen. Een traject dat een jaar kan duren en als iemand beroep instelt langer. Omdat het college niet wil dat de uitvoering van het gehele plan vertraging oploopt, is het deel waarvoor een bestemmingsplanprocedure nodig is eruit gehaald. Dat betekent concreet dat er aan dit kleine deel van het plan niet gewerkt wordt voordat hierover een definitief besluit is genomen. Voor de bezoekers van de schouwburg wordt tijdelijk een alternatieve parkeervoorziening gezocht. Aan de uitvoering van de rest van het park- en parkeerplan kan daardoor wel uitvoering worden gegeven. Het streven is nog steeds om de werkzaamheden dit jaar te laten plaatsvinden.

Tijdelijke parkeerplaatsen

Hieronder vindt u een tekening van de tijdelijke oplossing die dit voorjaar gerealiseerd wordt. In een straal van 150 meter zijn totaal 115 parkeerplaatsen beschikbaar om hiermee voldoende parkeerplaatsen voor de bezoekers van de schouwburg te realiseren. Het gearceerde gedeelte betreft het gedeelte waar voorlopig niet wordt gewerkt. In het grijs ziet u waar de parkeerplaatsen komen. Verder ziet u op het kaartje welke bomen gekapt worden en waar bomen terug komen.

Procedures rondom padden en milieumaatregelen gestart

Daarnaast heeft de gemeente een aantal gebruikelijke procedures in gang gezet. Zo wordt er gewerkt aan een plan van aanpak voor de te nemen milieumaatregelen in het park zodat de RUD ontheffing kan verlenen. Ook voor de padden wordt door een deskundige een plan van aanpak gemaakt zodat de provincie ontheffing kan verlenen. De rugstreeppad is een beschermde diersoort die bijvoorbeeld niet verwond, gevangen of verontrust mag worden. Bij het ontwerp van het park is hiermee dankzij de inbreng van een deskundige van de KNNV afdeling Walcheren al rekening mee gehouden door amfibieschalen aan te leggen. Het streven is dat de provincie en de RUD in het voorjaar ontheffing verlenen. Dan zal ook het Definitief Ontwerp klaar zijn waarna dus nog voor de zomer met de echte werkzaamheden gestart kan worden.

Kaart Oplossing Plein en parkeren B Molenwaterpark