Inspraakprocedure herinrichting Van Cittersstraat Sint Laurens

Het Ingenieursbureau van de Gemeente Middelburg wil in het voorjaar van 2018 riolerings- en bestratingswerkzaamheden uitvoeren in het gedeelte van de Van Cittersstraat in Sint Laurens.

Het gaat om het gedeelte vanaf de aansluiting met de Noordweg tot en met de aansluiting met de Boudaenlaan/Singelweg. Daarbij is het de bedoeling om dit weggedeelte her in te richten. Hiervoor is een voorlopig ontwerp gemaakt, dat voorziet in de volgende wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie:

  1. Op de plaats van de huidige groenstroken worden in totaal 22 langsparkeervakken aangelegd: tien ter hoogte van de huisnummers 13 t/m 35 en twaalf ter hoogte van de huisnummers 16 t/m 38.
  2. Ter compensatie van het groen worden in totaal drie bomen geplant: één ter hoogte van huisnummer 13, één ter hoogte van huisnummer 23 en één ter hoogte van huisnummer 35.

Bij de voorbereiding van de herinrichting wordt inspraak verleend.

Inzage

De ontwerptekening ligt zes weken ter inzage: van 8 februari tot en met 21 maart 2018. Het ontwerp is in te zien onderaan deze pagina. U kunt hiervoor ook u elke werkdag tijdens kantooruren terecht in het stadskantoor bij de vakbalie Vergunningen, Bouwen en Wonen. Kopieën zijn daar tegen betaling verkrijgbaar.

Zienswijze

Tijdens de inzageperiode kunnen belanghebbenden mondeling of schriftelijk hun zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Afhankelijk van de zienswijzen zal bekeken worden of het plan aangepast moet worden. Voor een mondelinge zienswijze of voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider Peter Maas (0118) 67 52 11.

Schriftelijke zienswijzen richt u aan: Burgemeester en wethouders van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg

Een belanghebbende die redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht, kan geen beroep instellen bij de rechtbank (artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht).

Eindverslag

Van de inspraak wordt een eindverslag gemaakt. De vaststelling van het eindverslag wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad op de website Overheid.nl. Het eindverslag wordt toegezonden aan de indieners van een zienswijze.

Bestektekeningen