Inspraakprocedure Conceptkadernotitie Gezondheidsbeleid Walcheren 2018 - 2021

De conceptkadernotitie Gezondheidsbeleid Walcheren 2018 - 2021 ligt vanaf 21 maart 2018 gedurende een periode van zes weken (t/m 2 mei 2018) ter inzage.

Burgemeester en wethouders hebben op 20 maart 2018 ingestemd met de conceptversie van de kadernotitie gezondheidsbeleid Walcheren 2018 - 2021.

De Conceptkadernotitie Gezondheidsbeleid Walcheren 2018 – 2021 ‘Samenwerken voor Gezondheid’ heeft betrekking op het lokale gezondheidsbeleid op Walcheren. Op grond van de Wet publieke gezondheid brengen gemeenten elke vier jaar een lokale gezondheidsnota uit. De gezondheidsnotitie is een actualisatie van de huidige kadernota die de ambities, speerpunten en doelen van de gemeente beschrijft. Op Walcheren is afgesproken om niet elk apart een nota op te stellen, maar een gezamenlijke nota te maken.

Bij de voorbereiding van geactualiseerd beleid wordt inspraak verleend.

Inzage

Op grond van de inspraakverordening van de Gemeente Middelburg ligt de conceptkadernotitie Gezondheidsbeleid Walcheren 2018 - 2021 vanaf 21 maart 2018 gedurende een periode van zes weken (t/m 2 mei 2018) ter inzage. Een papieren versie ligt in de hal van het stadkantoor, Kanaalweg 3, te Middelburg en is digitaal te raadplegen via de link onderaan deze pagina.

Zienswijze

Gedurende bovenvermelde termijn kan iedereen ten aanzien van de concept kadernotitie gezondheidsbeleid Walcheren 2018 - 2021 een inspraakreactie indienen bij ons college. Afhankelijk van de zienswijzen zal bekeken worden of het plan aangepast moet worden.

Voor een mondelinge zienswijze of meer informatie kunt u contact opnemen met Korina van Belzen via e-mail k.van.belzen@middelburg.nl of telefonisch via (0118) 675 620.

Schriftelijke zienswijzen richt u aan: Burgemeester en wethouders van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg

Eindverslag

Van de inspraak wordt een eindverslag gemaakt. De vaststelling van het eindverslag wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad op de website Overheid.nl. Het eindverslag wordt toegezonden aan de indieners van een zienswijze.

Conceptkadernotitie Gezondheidsbeleid Walcheren 2018 - 2021