Inspraak concept Verordening Wmo & Jeugdhulp 2021

De gemeenten Middelburg wil haar inwoners graag betrekken in het vormgeven van beleid. Dit kan onder meer via een inspraakmogelijkheid. Op dit moment is inspraak mogelijk op de (Concept) Verordening Wmo & Jeugdhulp 2021.

Op 1 januari 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna Wmo) in werking getreden. Per diezelfde datum is de Jeugdwet ingevoerd. De beiden wetten leggen de gemeenteraad de verplichting op tot het vaststellen van een verordening. De verordening bevat de regels die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van beleid. Op bepaalde onderdelen biedt de verordening de ruimte aan het college om onderwerpen nader uit te werken.

De gemeente Middelburg verkeert in een nijpende financiële positie. Daarvoor is een actieplan gemaakt. Onderdeel daarvan is het begrenzen van de toegang tot de Wmo en de Jeugdwet. We willen daarbij iedereen die ondersteuning nodig heeft, nog steeds van ondersteuning voorzien. Maar tegelijkertijd willen we niet meer verstrekken dan strikt noodzakelijk. We noemen dit “passende zorg”. De nieuwe verordening gaat ons daar bij helpen. De verordening past binnen de bestaande jurisprudentie.

Deze verordening vervangt de Verordening Wmo & Jeugdhulp 2020.

De concept Verordening Wmo & Jeugdhulp 2021 ligt gedurende 6 weken ter inzage in het stadskantoor van Middelburg. Of bekijk de digitale versie van de conceptverordening (pdf, 1,1 MB).

Inspraak is mogelijk tot en met 13 oktober 2020.

Reacties kunnen gestuurd worden naar t.de.bruin@middelburg.nl of naar het postadres van de gemeente Middelburg: Postbus 6000, 4330 LA, Middelburg, t.a.v. T. de Bruin.