Gemeenteraad beveelt burgemeester Bergmann aan voor herbenoeming

De gemeenteraad van Middelburg heeft maandag 22 januari in een besloten raadsvergadering het besluit genomen om burgemeester Harald Bergmann voor te dragen voor herbenoeming. Dat is in de openbare raadsvergadering bekend gemaakt door de voorzitter van de vertrouwenscommissie Willemien Treurniet.

De periode van Bergmanns benoeming van zes jaar loopt eind augustus 2018 af. Zoals gebruikelijk wordt voordien een vertrouwenscommissie in het leven geroepen om te besluiten over de voordracht tot herbenoeming. De vertrouwenscommissie heeft in een besloten vergadering verslag gedaan van de gevolgde procedure en de gevoerde gesprekken en vervolgens is tot de voordracht voor herbenoeming besloten. Dit besluit van de gemeenteraad wordt meegedeeld aan de commissaris van de Koning, Han Polman. Hij zal vervolgens de minister van Binnenlandse Zaken hierover informeren. De minister is degene die vervolgens een voordracht tot herbenoeming bij Zijne Majesteit de Koning verzorgt.

Profielschets

Bij een herbenoemingsprocedure is het gebruikelijk dat ook gekeken wordt naar de profielschets die zes jaar geleden ten grondslag lag aan de benoemingsprocedure van de nieuwe burgemeester. De profielschets is door de vertrouwenscommissie op een paar punten aangepast om als uitgangspunt te dienen voor de komende zes jaar.

In de profielschets zijn een aantal rollen benoemd. Bij de rol ‘richting andere overheden en de regio’ is toegevoegd dat de burgemeester opkomt voor het Middelburgse belang in samenwerkingsrelaties. Dit gebeurt in de praktijk al en de vertrouwenscommissie vond het logisch dit in de profielschets op te nemen.

Onder het kopje ‘wettelijke taken’ is zes jaar geleden opgenomen “naast wettelijke taken geen portefeuilles aan de burgemeester toe te delen”. Deze tekst is nu uit de profielschets gehaald. De vertrouwenscommissie geeft hierbij aan dat er geen directe plannen zijn om portefeuilles aan de burgemeester toe te kennen, maar de mogelijkheid hiertoe nu wel open wil laten.

Tot slot is bij het onderdeel ‘Voorzitter raad’ toegevoegd dat de burgemeester de goede sfeer in de raad bevordert, waarbij onderlinge feedback op een prettige wijze plaats vindt. Ook dit gebeurt in de praktijk al. De vertrouwenscommissie vond het goed deze behoefte van de raad ook vast te leggen in de schets.