Financieel herstelplan 2020-2024

Met het financieel herstelplan 2020 – 2024 presenteert het college vanaf 2021 een structureel sluitende begroting.

De gemeente kampt nu met een tekort van meer dan € 10 miljoen en staat onder toezicht van de provincie Zeeland. De afgelopen jaren is onze financiële situatie achteruit gegaan. De tekorten zijn ontstaan door de decentralisatie van het sociaal domein. Het college stelt onder andere bezuinigingen voor in het sociaal domein, op subsidies, op de ambtelijke organisatie en een verhoging van woonlasten en parkeergelden. Naast de bezuinigingen heeft het college ook gezocht naar manieren om de reserves weer op peil te brengen. Zo kunnen toekomstige financiële risico’s opgevangen worden en zou er na jaren weer geïnvesteerd kunnen worden, bijvoorbeeld in klimaat, onderwijs en verkeer.

De huidige financiële positie van de gemeente Middelburg vraagt offers van inwoners, bedrijven en organisaties. De maatregelen zijn erop gericht om ons huishoudboekje weer op orde te krijgen. In het financieel herstelplan hanteert het college de volgende uitgangspunten:

  • In het sociaal domein krijgt iedereen de passende zorg die hij of zij nodig heeft.
  • Bij het invullen van de korting op subsidies hanteren wij geen “kaasschaaf”. Wij gaan het subsidie-instrument gericht inzetten op activiteiten die het sociaal domein ondersteunen.
  • De woonlasten worden hoger, maar blijven binnen redelijke grenzen in vergelijking met andere Zeeuwse gemeenten.
  • Met de aanpassing van de parkeertarieven sturen we actief op de parkeerdruk in de stad.
  • We houden rekening met toekomstige risico’s en nieuwe investeringen, zodat dit herstelplan een langere houdbaarheid heeft.

Welke maatregelen stelt het college voor?

De maatregelen van het herstelplan zijn hoofdlijnen als volgt:

Tekorten op het sociaal domein terugdringen

Deze taakstelling is benoemd in het Actieplan Sociaal Domein. Deze is met € 750.000 verhoogd tot een bedrag van € 7.000.000 in 2024. De maatregelen in dit herstelplan borduren voort op de actielijnen die benoemd staan in het actieplan. We gaan passende zorg leveren en taak- en doelgerichter zorg toekennen. Hierbij volgen we modellen die ook in andere gemeentes succesvol zijn ingevoerd. We gaan hiermee meer terug naar de basis van de Jeugdwet en Wmo; waarbij het wettelijk minimum ons maximum gaat worden. We gaan meer inzetten op preventie om te voorkomen dat mensen later onnodig dure voorzieningen nodig hebben.

Bezuinigen op subsidies

Het college stelt een taakstellende bezuiniging aan de gemeenteraad voor. Het college gaat ervan uit dat op subsidies bezuinigd kan worden. De gemeenteraad zal keuzes moeten maken. Het college wil het subsidie-instrument bovendien gericht inzetten op activiteiten die het sociaal domein ondersteunen, denk bijvoorbeeld aan maatschappelijk werk en welzijnswerk.

Opbrengsten uit gemeentelijke belastingen en tarieven

Het college stelt een verhoging voor van de parkeertarieven, toeristenbelasting en OZB.

Het volledige raadsvoorstel en het financieel herstelplan vindt u in ons raadsinformatiesysteem.