Collegebesluit subsidies

Het college heeft besloten om daar waar het gaat om de gemeentelijke subsidies de insteek van de minister te volgen. De gemeente blijft dus de subsidie 2020 uitbetalen.

Het is belangrijk dat de gemeente zich een stabiel partner toont. Wij zijn een belangrijke, zo niet de belangrijkste financier van de gesubsidieerde organisaties in onze stad. Aan de andere kant zijn deze organisaties voor de gemeente een belangrijke partner in het realiseren van tal van maatschappelijke effecten in de stad. Wij hebben deze organisaties ook na de coronacrisis nodig om Middelburg die mooie en levendige stad te laten blijven.

Het college hanteert de volgende handelswijze:

  • De gemeente betaalt de subsidie 2020 uit overeenkomstig hetgeen in de beschikking is vastgelegd;
  • Organisaties proberen zoveel als mogelijk de prestatieafspraken na te komen, als organisaties alternatieve prestaties willen leveren, vragen zij daarvoor eerst toestemming aan het college;
  • Organisaties geven zo spoedig mogelijk aan of en in welke mate zij niet de afgesproken prestaties zullen leveren;
  • Gesubsidieerde organisaties maken daar waar mogelijk gebruik van de door de (rijks)overheid ingestelde compensatie- en/of steunmaatregelen;
  • Van gesubsidieerde organisaties wordt verwacht dat kosten worden verminderd of voorkomen;
  • Bij hun verzoek om subsidievaststelling 2020 of subsidieverantwoording 2020 geven gesubsidieerde organisaties naast hun normale rapportage over de prestatieafspraken aan wat zij hebben gedaan ter  voorkoming of vermindering van kosten en het verkrijgen van steun en/of compensatie van overheidswege;
  • Het college stelt aan de hand daarvan een maatwerkoplossing vast ten aanzien van de ontvangen subsidie 2020.

Overwegingen

Ten aanzien van organisaties die in 2020 subsidie ontvangen of al hebben ontvangen speelt het volgende. Tegenover de subsidie staan prestatieafspraken. Dat kunnen een aantal voorstellingen zijn, een bepaald aantal openingsuren, cursussen, taaltrajecten of simpelweg een dancefestival of de organisatie van activiteiten op Koningsdag. Veel organisaties geven nu al aan dat zij niet tot de afgesproken prestaties zullen komen. Minder openstelling, minder voorstellingen, optredens, cursussen of evenementen die helemaal niet doorgaan. Op dit moment is niet duidelijk of een deel van deze zaken nog kan worden ingehaald. De werkelijke gevolgen zijn pas zichtbaar als de coronacrisis achter de rug is en de balans kan worden opgemaakt. Organisaties vragen zich af welke gevolgen dit alles heeft voor de subsidie.

Organisaties leggen achteraf aan de gemeente verantwoording af voor wat met de ontvangen subsidie is gedaan. Het college bepaalt welke gevolgen deze verantwoording heeft. In normale omstandigheden zijn er meestal geen gevolgen voor de verleende subsidie en wordt deze definitief vastgesteld.

In een brief van 26 maart 2020 aan alle gemeenten in Nederland wijst een groot aantal (culturele) organisaties op de verstrekkende gevolgen van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus voor met name de cultuursector. Maar deze zijn evenzeer van toepassing op de bredere gesubsidieerde sector. Organisaties roepen gemeenten onder andere op om (exploitatie)subsidies door te betalen en vragen om een inschikkelijke opstelling als het gaat om het nakomen van de gemaakte prestatie afspraken. Ook het kabinet bezint zich op maatregelen. Onderzocht wordt of er mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld gekochte toegangskaarten in de vorm van vouchers terug te betalen, door het rijk gesubsidieerde musea hoeven de komende 3 maanden geen huur te betalen en de minister betaalt de subsidies aan de culturele instellingen eerder uit, bestaande subsidies worden voorlopig niet gekort. Dit alles om te voorkomen dat de sector volledig in elkaar stort.

Aanleiding

Tal van maatregelen zijn afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De gevolgen zijn zichtbaar en voelbaar in het hele land, en dus ook in Middelburg. Geen voorstellingen of optredens in de Schouwburg, de Concertzaal of de Spot. Geen voetbalwedstrijden, geen korfbaltraining, maar ook geen repetities van de fanfares en koren, geen muziekles op de muziekschool. Organisaties kunnen simpelweg hun werk niet doen. voor veel organisaties lopen de kosten (personeel, accommodatie, belastingen etc.) door terwijl inkomsten vrijwel volledig wegvallen. Het is de vraag hoe diep dit gaat ingrijpen en welke gevolgen dit uiteindelijk heeft voor het voortbestaan van organisaties, instellingen, bedrijven maar ook ZZP-ers.

Vaak is de gemeente ook betrokken, als partner, subsidiegever, huurbaas en of opdrachtgever.

De landelijke overheid heeft een aantal steunmaatregelen ter compensatie van de nadelen afgekondigd. Organisaties hebben een eigen verantwoordelijkheid om de gevolgen het hoofd te bieden. Het college heeft op 24 maart 2020 een gemeentelijk handelingskader compensatieverzoeken vastgesteld en daarbij aangegeven dat verfijning en/of maatwerk nog nodig zal zijn.