College adviseert duurzaam bedrijventerrein voor Trekdijk

Het college adviseert de raad om de Trekdijk deels in te vullen met een duurzaam, ruim opgezet bedrijventerrein met milieucategorie 4.1 en 3.1. De oorspronkelijke plannen gaan uit van 18 hectare bedrijventerrein, het adviesscenario van het college gaat uit van 14,7 hectare. Daarnaast biedt het adviesscenario een groene buffer van ruim acht hectare tussen het bedrijfsterrein en de Trekdijk.

Dit gebied wordt openbaar terrein en kan bijvoorbeeld ingevuld worden als boomgaard, voedselbos of Tiny Forest. Aan de kant van de Weizichtweg komt een buffer met groen en water. Ook het gedeelte langs de Schroeweg wordt groen. Naast bedrijventerrein biedt het plan ruimte aan bijna drie hectare zonnepark. Het college wil een beeldkwaliteitsplan vaststellen voor het gebied om daarmee de uitstraling van het gebied te borgen. Verder gaat ze mogelijkheden onderzoeken voor de huisvesting van arbeidsmigranten, en de mogelijkheid voor een huisartsenpost. Ook wil ze bij de invulling van het bestemmingsplan Trekdijk een landbouwroute opnemen.

Het adviesscenario komt voort uit de scenario’s die het participatieteam Trekdijk heeft opgeleverd. In het participatieteam Trekdijk zijn de inwoners van Nieuw- en Sint Joosland vertegenwoordigd in de werkgroep Trekdijk. Middelburgse ondernemers worden vertegenwoordigd door de MBC (Middelburgse Bedrijven Club). Idealiter was er één gezamenlijk scenario opgeleverd vanuit het participatieteam aan de raad. Het participatieteam levert nu drie scenario’s op: twee van de werkgroep en één van de MBC. Het college heeft deze scenario’s getoetst aan verschillende criteria. Bij de toetsing is uitgegaan van een beoordeling zoals dat in ieder ander gelijksoortig proces ook zou plaatsvinden. De geldende beleidskaders zijn leidend geweest voor deze toetsing.

Compromis

In het adviesscenario van het college is gezocht naar een compromis tussen de verschillende scenario’s dat recht doet aan het participatieproces. De verschillende elementen uit de scenario’s zijn daarvoor afgewogen en waar mogelijk ondergebracht. De uitkomsten van de toetsing en de punten die tijdens de reguliere overleggen regelmatig aan de orde zijn gekomen, heeft het college als potentiële bouwstenen gezien voor haar adviesscenario. Het adviesscenario is afgestemd met het participatieteam maar dit heeft niet geleid tot overeenstemming over één scenario.

Groene buffer

Met het adviesscenario wil het college op zoveel mogelijk punten tegemoet komen aan de uitkomsten van het participatieproces. Het adviesscenario is een verdere uitwerking van het werklandgoed-scenario van de werkgroep en het scenario van de MBC. Beiden voorzien in een bedrijventerrein en een zonnepark. De andere functies uit de scenario’s kwamen uit de toetsing naar voren als minder of niet kansrijk en zijn dan ook niet meegenomen. Het college komt het participatieteam verder tegemoet door het gebied, inclusief de dorpsentree, te voorzien van een aanzienlijke groene buffer. Deze buffer zal in overleg met de inwoners verder ingevuld worden.

Duurzaamheid

Door welstandseisen en beeldkwaliteitseisen vast te stellen wil het college de uitstraling van het bedrijventerrein borgen. Ook worden de ambities op het gebied van duurzaamheid aanzienlijk hoger dan bij huidige
bedrijventerreinen. Denk aan zonnepanelen op daken, benutten van restwarmte en onderzoek naar warmte-/ koudeopslag in asfalt maar ook ruimte voor andere soortgelijke duurzame innovaties.

Verloop participatieproces

In 2010 heeft de gemeenteraad de Herijkte Kwaliteitsatlas vastgesteld. Daarin is locatie Trekdijk aangewezen als bedrijventerrein. Op 22 januari 2018 heeft de gemeenteraad een exploitatieopzet voor een bedrijventerrein aan de Trekdijk vastgesteld. In het werkprogramma 2018-2022 staat:

Het is van belang dat er in alle rust, met wijsheid en beleid, samen met betrokkenen gekomen wordt tot een hoogwaardige invulling van deze gronden. Daarmee wordt een behoedzaam proces op gang gebracht om deze ontwikkeling vorm te geven. Het is noodzakelijk om, in de besluitvorming rond dit dossier, terug te keren naar een nieuw startpunt. Daartoe zal voor de Trekdijk een werkgroep worden ingesteld. Deze werkgroep gaat aan de slag volgens een hieronder nader omschreven procesvoorstel. Eventueel ondersteund door een extern bureau. Essentieel is daarbij dat deelnemers in de werkgroep kunnen meebeslissen over genoemde hoogwaardige invulling.

Conform het werkprogramma is een participatieteam samengesteld, bestaande uit een afvaardiging namens de bewoners van Nieuw- en Sint Joosland (werkgroep Trekdijk) en de MBC. De partijen nemen deel aan het participatieteam met last en ruggespraak. Dat betekent dat zij in het participatieteam hun achterban in opdracht en na overleg vertegenwoordigen. De leden van de werkgroep Trekdijk vertegenwoordigden, in overleg met het wijkteam Mortiere, ook de wijk Mortiere. De werkgroep Trekdijk heeft haar achterban geraadpleegd tijdens de wijktafels op 28 mei 2019 (Nieuw- en Sint Joosland) en 5 juni 2019 (Mortiere).  Medewerkers van de gemeente Middelburg hebben de werkgroep en de MBC gefaciliteerd.

De commissie Ruimte van 4 november 2019 behandelde het Raadsvoorstel met het adviesscenario voor de Trekdijk. Voorafgaand aan de commissie gaf de werkgroep Trekdijk een toelichting op haar scenario.