Nieuwsberichten

De actuele nieuwsberichten van gemeente Middelburg.

 • IkPas

  Doorbreek gewoontegedrag door 40 dagen geen alcohol drinken. Ga de uitdaging met jezelf aan!

 • Molenwaterpark wordt in 2019 heringericht

  Het wordt een modern park waar iedereen plezier kan beleven. De komende maanden vinden er diverse werkzaamheden plaats.

 • Provinciale Impuls Wonen (PIW)

  De achtste subsidieronde van de Provinciale Impuls Wonen (PIW) is vanaf 15 februari 2019 open voor aanvragen. Een PIW-subsidie kan bewoners, gemeenten en woningcorporaties helpen bij het slopen, vernieuwen of samenvoegen van verkrotte woningen. Voor de subsidie stelt de Provincie Zeeland in totaal 1 miljoen euro beschikbaar.

 • Nieuwe wethouder LPM: Carla Doorn-Roosenburg

  Carla Doorn-Roosenburg wordt de nieuwe wethouder voor de Lokale Partij Middelburg (LPM) in het college van B&W van de gemeente Middelburg. Zij volgt Cees Lodder op die 19 januari jongstleden plotseling overleed. Carla Doorn neemt de volledige portefeuille over van haar voorganger waaronder de sleuteldossiers zorg en Trekdijk. De nieuwe wethouder start op 1 maart 2019.

 • Waterschap en gemeente Middelburg gaan samenwerking rioolgemalen aan

  Waterschap Scheldestromen en gemeente Middelburg gaan een proef aan van twee jaar voor het onderhoud van rioolgemalen. Het onderhoud van de 180 rioolgemalen in de gemeente wordt voortaan uitgevoerd door waterschappers. De proef heeft als doel om de kwaliteit van het afvalwatersysteem te verbeteren, de kwetsbaarheid van de organisatie te verminderen en de kosten van het onderhoud te beheersen. Zo wordt in Zeeland gewerkt aan een gezamenlijke afvalwaterketen.

 • Orionis Walcheren op afspraak

  Orionis Walcheren werkt nu volledig op afspraak.

 • Participatieteam Trekdijk aan de slag

  Komen er op de Trekdijk speciale woonvormen, recreatiewoningen en/of (groene) recreatieve voorzieningen, opwekking en opslag van duurzame energie, een bedrijventerrein of een combinatie van deze ideeën?

 • Toekomst sociaal domein

  Hoe ziet de toegang tot het sociaal domein er in de toekomst uit? Het college van B&W van de gemeente Middelburg heeft op hoofdlijnen haar koers bepaald.

 • Walcheren bouwt aan de toekomst!

  De colleges van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen hebben overeenstemming bereikt over de Walcherse woningmarktafspraken tot en met 2025. Deze afspraken maken helder welke inspanningen zij leveren voor een goed functionerende Walcherse woningmarkt.

 • Nieuwe contracten Wmo

  De gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg hebben gezamenlijk 52 nieuwe contracten afgesloten met zorgaanbieders voor begeleiding, dagbesteding en hulp bij het huishouden vanuit de Wmo.

 • Verandering eigen bijdrage voor Wmo

  Per 1 januari 2019 is de eigen bijdrage voor veel inwoners met een Wmo-voorziening (bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, hulpmiddelen) gewijzigd.

 • Eerst evalueren dan besluit over langer openblijven AZC

  Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft de gemeente Middelburg gevraagd om de opvang van vluchtelingen in het asielzoekerscentrum aan de Laurens Stommesweg te verlengen met vijf jaar tot 25 juni 2025. Een besluit hierover wordt in juni 2019 verwacht. Eerst vindt er een evaluatie plaats waarbij de omwonenden nadrukkelijk worden betrokken.

 • Subsidie verduurzaming monumenten

  Het project Duurzame Monumenten Zeeland ontvangt voor de derde keer subsidie van het programma Innovatieve Aanpakken van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

 • VraagMaar app van 113 helpt je praten over zelfmoord

  Vrijdag 2 november startte de landelijke publiekscampagne van 113Zelfmoordpreventie met de lancering van de VraagMaar app. De app is bedoeld voor iedereen die zich zorgen maakt of iemand in zijn/haar omgeving misschien denkt aan zelfmoord. De app leert op een laagdrempelige manier hoe je een gesprek over suïcide kan voeren, zodat de ander een uitnodiging krijgt om te praten over zelfmoordgedachten. Ook in Zeeland krijgt de campagne de nodige aandacht.