Oktober, november, december 2017

De nieuwsberichten uit oktober, november en december 2017.

 • Middelburg wil snel starten met doorontwikkeling Jeugdwet en WMO

  Meer ruimte voor de zorgprofessionals en meer preventie en informele oplossingen. Dat is de richting die de gemeenteraad van Middelburg heeft bepaald op 23 oktober.

 • Uitstel besluitvorming toekomst afvalinzameling

  Op 24 oktober jongstleden nam het college van de gemeente Middelburg het besluit om ten aanzien van afvalinzameling een samenwerking op onderdelen aan te gaan met de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD). Over dit voorgenomen besluit zou advies worden gevraagd aan de Ondernemingsraad; daarna zou het in december ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Het college laat vandaag aan de raad weten verrast te zijn dat de ZRD het aanbod voor deze samenwerkingsvariant heeft ingetrokken. Dit leidt ertoe dat het voorstel niet uitvoerbaar is en daarmee wordt uitgesteld.

 • Landelijke verspreiding jodiumtabletten, niet in Middelburg

  Op 10 oktober start het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met de distributie van jodiumtabletten onder de bewoners van bepaalde gebieden rond kerncentrales. De dichtstbijzijnde kerncentrales voor de inwoners van Zeeland staan in Borssele en Doel. Echter, inwoners van gemeente Middelburg die tot de doelgroep behoren, ontvangen in oktober geen jodiumtabletten van het Ministerie. Zij hebben de tabletten vier jaar geleden al ontvangen.

 • Walcherse gemeenten samen vooruit in sociaal domein

  De gemeenteraden van Veere, Vlissingen en Middelburg willen vooruitkijken en samen het klantproces voor de toegang tot het sociaal domein evalueren en doorontwikkelen.

 • Voorkeur voor samenwerking met Zeeuwse Reinigingsdienst

  In het kader van de Heroriëntatie gemeentelijke taken (HGT) heeft de gemeenteraad de taak afvalinzameling laten verkennen. Zij heeft op 30 januari 2017 besloten om in dit kader een haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren naar vergaande samenwerking met de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD).

 • Toekomst uitvoering Jeugdwet en WMO in Middelburg

  Porthos is op 1 januari 2015 van start gegaan als het centrale loket voor toegang tot zorg en ondersteuning op Walcheren. De Middelburgse gemeenteraad besloot dit voorjaar om een versnelde doorontwikkeling in te zetten en de taken op het gebied van de WMO en Jeugdhulp anders te organiseren. De raad wil dat er meer ruimte komt voor de zorgprofessionals en dat er meer aandacht is voor preventie en monitoring. Na overleg met onder meer zorgprofessionals ligt er nu een concreet voorstel dat het Middelburgse college van B&W aan de gemeenteraad voorlegt. Die neemt hierover op 23 oktober 2017 een besluit.

 • Collectieve zorgverzekering gemeente

  Voor 1 januari 2018 moet u weer een keuze maken over uw zorgverzekering. Heeft u een laag inkomen en wilt u voor lage kosten uitgebreid verzekerd zijn?
  De gemeente Middelburg biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan de Collectieve Zorgverzekering Gemeenten (CZG). Uw inkomen mag niet meer zijn dan 130% van de bijstandsnorm.