Lid van de Klachtencommissie

De gemeente Middelburg is per 1 januari 2021 op zoek naar een lid van de onafhankelijke Klachtencommissie.

Een klacht gaat over de manier waarop een bestuursorgaan of een medewerker van de gemeente Middelburg zich in een bepaalde situatie heeft gedragen. Voorbeelden van gedragingen waarover een klacht kan worden ingediend:

  • onjuiste behandeling wat betreft omgangsvormen en fatsoen
  • onjuiste of onvolledige manier waarop informatie wordt verstrekt
  • niet nakomen van gemaakte afspraken of gedane toezeggingen
  • niet binnen een redelijke termijn beantwoorden van brieven

Middels een informele behandeling wordt getracht in goed overleg met klager tot een oplossing van de klacht te komen. Indien deze informele behandeling geen resultaat oplevert, dan wordt de klacht voorgelegd aan de Klachtencommissie.

De Klachtencommissie is een onafhankelijke en extern samengestelde commissie. De commissie bestaat uit een voorzitter en twee leden en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De commissie vergadert op ad-hoc-basis en adviseert de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester over de bij hen ingediende klachten.

De behandeling van klachten door de Klachtencommissie bestaat uit het voorbereiden en houden van hoorzittingen en het uitbrengen van advies over het besluit dat het bestuursorgaan op de klacht dient te nemen.

Wij zoeken een kandidaat die:

  • in staat is tot het vormen van een onafhankelijk oordeel.
  • met een informele aanpak belangentegenstellingen kan overbruggen en conflicten kan oplossen.
  • gevoel heeft voor het functioneren van een commissie in een politiek-bestuurlijke context.
  • niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van één van de bestuursorganen van de gemeente Middelburg.
  • woonachtig is in de provincie Zeeland.

Beschikbaarheid

Leden van de klachtencommissie zijn zo nodig maximaal een paar uur per week overdag en/of 's avonds beschikbaar voor hoorzittingen die in overleg worden ingepland. Het komt ook geregeld voor dat er een langere periode geen beroep op u wordt gedaan.

Vergoeding

Per bijgewoonde vergadering wordt een vergoeding toegekend van € 215,-. Daarnaast worden reiskosten vergoed.

Inlichtingen

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mark de Waal, secretaris van de klachtencommissie en te bereiken op telefoonnummer 0118-675436.

Interesse?

Mail je sollicitatiebrief en cv voor 19 oktober 2020 naar info@middelburg.nl of stuur deze naar het college van B&W, t.a.v. het secretariaat van de Klachtencommissie, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg.