Wat is de Rekenkamer

Iedere gemeente heeft een rekenkamer. Een rekenkamer doet onderzoek naar het functioneren van de gemeente. Het gaat dan over doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid.

Ieder jaar doet de rekenkamer ongeveer drie onderzoeken, zij mag zelf bepalen welke onderwerpen ze wil onderzoeken. De bevindingen van de onderzoeken staan in onderzoeksrapportages die aan de gemeenteraad worden gepresenteerd. De gemeenteraad kan de aanbevelingen van de rapporten overnemen en het college van B&W de opdracht geven de aanbevelingen uit te werken om verbeteringen te doen in haar werkwijze.

Positie

De Rekenkamer is onafhankelijk, wat tot uitdrukking komt in de onafhankelijkheid van de externe leden, de vrijheid van onderwerpkeuze, de onderzoeksaanpak, de oordeelsvorming en de rapportage. Deze onafhankelijkheid is verder gewaarborgd door haar bevoegdheid om bij de gemeentelijke diensten, instellingen en organen alle inlichtingen in te winnen die zij nodig heeft voor haar onderzoek.

Werkterrein

Het werkterrein van de rekenkamer strekt zich uit over alle organen (gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders en ambtenarenapparaat), diensten en instellingen waarvoor de gemeente bestuurlijk verantwoordelijk is of waarvan de activiteiten geheel of in belangrijke mate door de gemeente worden bekostigd.