Vergaderingen raadscommissies

Een raadscommissie adviseert de gemeenteraad over te nemen besluiten. De commissiestukken liggen vijf dagen voor de vergadering gedurende de openingstijden in het stadskantoor ter inzage.

De raadscommissies kennen een wisselende samenstelling. Per fractie mogen maximaal drie raadsleden en fractieassistenten deelnemen aan een vergadering.

Waar en wanneer

De commissies vergaderen iedere maand om 19.30 uur in het stadskantoor.

Vergaderstukken

In ons Raadsinformatiesysteem kunt u eenvoudig de agenda's en achterliggende stukken van de gemeenteraads- en commissievergaderingen raadplegen. Ook kunt u hier uitgebreid zoeken naar raads- en commissiestukken in het archief. We zijn nog bezig met het inrichten van het systeem dus op dit moment is nog niet alles uit het archief terug te vinden.

Ga naar het Raadsinformatiesysteem

Inspraak

Het eerste deel van een commissievergadering is gereserveerd voor burgers. Insprekers kunnen op een agendapunt inspreken, maar ook zelf een onderwerp inbrengen. Middelburgers die willen inspreken zijn dus niet afhankelijk van de agenda. De gemeente biedt zo een extra manier om bij de besluitvorming betrokken te zijn.

Iedere inspreker krijgt daarvoor vijf minuten. Niet ieder onderwerp is geschikt voor inspraak. Bijvoorbeeld als het om een benoeming gaat of een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep openstaat. Als u inspreekt op een onderwerp dat op de agenda staat kunt u aan een deel van de discussie meedoen.

Wie wil inspreken, moet dat 24 uur voor de vergadering laten weten aan de commissiegriffier. Bij de gemeente Middelburg zijn dat:

Ko Noordhoek, tel. (0118) 67 54 82
Karin de Reuver, tel. (0118) 67 54 81.
griffie@middelburg.nl

Informatiemarkt

De commissie Informatiemarkt heeft tot doel de gemeenteraad te ondersteunen bij zijn onderzoeks- en ontwikkelingswerk voor het politieke debat en besluitvorming. De informatiemarkt is openbaar en dus voor iedereen bij te wonen.