HGT: voorstel naar de raad over vastgoed en geodiensten

Diverse taken van de gemeente zijn de afgelopen tijd tegen het licht gehouden in het kader van de heroriëntatie op de gemeentelijke taken (HGT). Het college heeft een nieuw voorstel voorgelegd aan de gemeenteraad van 18 april 2017 voor over de taken vastgoed en geodiensten. Het voorstel is dat vastgoed verder afgebouwd wordt; voor de taak geodiensten wordt bezien of er actiever kan worden samengewerkt met andere overheden.

Door de jaren heen is de gemeente Middelburg in bezit gekomen van diverse panden. Vaak zijn dit panden die door uiteenlopende partijen worden gebruikt. Hiermee maakt de gemeente maatschappelijk gewenste activiteiten mogelijk voor inwoners en verenigingen. Wethouder Arjan Beekman, verantwoordelijk voor HGT, licht toe dat het college het bestaande beleid actiever wil uitvoeren en daarmee vastgoed stapsgewijs verder wil afbouwen. “Er komen in principe geen nieuwe panden meer bij. En voor de bestaande gebouwen staan we open voor interesse uit de markt. Daarnaast doen we verder onderzoek om het beheer waar mogelijk onder te brengen bij professionele beheerorganisaties of bijvoorbeeld sportkoepels,” geeft Beekman aan. Hij benadrukt daarbij dat het exploiteren en beheren geen gemeentelijke taak is. “Als er zich mogelijkheden voordoen, zullen we daar serieus naar kijken en in overleg met alle direct betrokkenen handelen. Dit is echt maatwerk. We denken dat we in een termijn van tien jaar stappen kunnen zetten.”  

Geodiensten: nog meer samenwerken

De Geodienst WSD (Walcheren Schouwen-Duiveland) voert vanuit Middelburg een aantal wettelijke taken uit voor de vier gemeenten. Het gaat hierbij om de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) en om landmeetkundige dienstverlening. De eigen dienst houdt de basisadministratie adressen en gebouwen (BAG) bij, levert plattegronden op aanvraag en verzorgt diverse andere geografische informatie. Een aantal van deze gegevens vormt weer de basis voor de uitvoering van andere wettelijke taken zoals belastingheffing (WOZ). Op het gebied van het bijhouden van de BGT wordt Zeeuws samengewerkt met de dertien gemeenten, het waterschap en de provincie. Verdergaande samenwerking op het gebied van geo-informatie en BAG op Walcherse schaal wordt onderzocht teneinde met name de kwaliteit te borgen. Ook op Zeeuwse schaal wordt nog gekeken naar verdere samenwerkingsmogelijkheden.

Over HGT

De gemeente Middelburg bezint zich op haar toekomstige rol. Wat zijn nog wel kerntaken en wat niet meer? Kunnen de taken anders of door anderen worden uitgevoerd en hoe dan? De afgelopen tijd zijn al diverse taken tegen het licht gehouden. Op 18 april 2017 neemt de gemeenteraad een besluit over de taken geodiensten en vastgoed.