Lokale regelgeving

Actuele lokale regelgeving -verordeningen, gemeenschappelijke regelingen en overige (beleids)regels- van de gemeente Middelburg kunt u raadplegen via onderstaande links.

Verordeningen

Hier vindt u de vastgestelde verordeningen van de gemeente Middelburg op alfabetische volgorde. Een verordening is een regeling die geldt voor iedereen binnen de gemeente. Een verordening heeft vaak tot doel de gemeente netjes en leefbaar te houden voor iedereen. Op grond van de gemeentewet mag en moet de gemeente verordeningen uitvaardigen en ook sanctioneren.

De verordeningen van de gemeente Middelburg worden gepubliceerd via www.overheid.nl. Wanneer u op een verordening klikt opent de website www.overheid.nl in dit scherm. U verlaat dus deze website.

Gemeenschappelijke Regelingen

Een gemeenschappelijke regeling is een publiekrechtelijk samenwerkingsverband tussen verschillende bestuursorganen zoals bijvoorbeeld gemeenten, provincie en waterschappen. Kort gezegd is een gemeenschappelijke regeling: een publiekrechtelijke overeenkomst tussen bepaalde bestuursorganen, waarbij bepaald wordt dat taken en bevoegdheden centraal uitgevoerd worden.

De gemeenschappelijke regelingen worden getoond in pdf-formaat.

Register gemeenschappelijke regelingen
Afvalstoffenverwijdering Zeeland GR
Gezondheidsdienst Zeeland GR 123
Orionis Walcheren
Regionale uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland (website RUD)
Stadsgewestelijke brandweer GR 050
Veiligheidsregio Zeeland 2013 GR
Zeeuws Archief (pdf, 108 kB)
Zeeuwse Muziekschool GR de 079

Overig

Hieronder vindt u overige beleidsregels, voorwaarden, statuten en dergelijke.

Aanwijzingsbesluit en mandaat gevonden en verloren voorwerpen
Algemene voorwaarden voor de uitgifte in erfpacht van gronden in de gemeente Middelburg
Algemene voorwaarden voor de verkoop van bouwterreinen in het stadsgewest Vlissingen/Middelburg 2015
Beleidsregels garanties gemeente Middelburg
Beleidsregel Gedoogbeleid tijdelijke proef reguleren mengvormen winkel/horeca
Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen
Beleidsregel "Victoriabeleid 2017 gemeente Middelburg"
Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO)
Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Middelburg
Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen
Beleidsregel Participatiefonds gemeente Middelburg
Beleidsregels premie vrijwilligerswerk Walcheren
Beleidsregels uitvoering art. 20 tot 22 Wet op de lijkbezorging
Beleidsregel Veiligheid bij evenementen
Beleidsregels voor afwijken van bestemmingsplan
Beleidsregels Wmo en Jeugdhulp
Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs 2014
Beleidsregels bijzondere bijstand Walcheren 2015
Besluit vervanging archiefbescheiden gemeente Middelburg 2017
Gedragscode raadsleden weth en burg 116
Huurvoorwaarden gebruik gemeentelijke sport- en welzijnsaccommodaties 2017-2018 (pdf, 157 kB)
Ideeënbusreglement gemeente Middelburg
Overgangsregeling Persoonsgebonden Budget (PGB)
Organisatieplan gemeente Middelburg 2009 085
PGB begeleid werken WSW 129
Persprotocol gemeente Middelburg 083
Protocol Ambtelijke toets Ruimtelijke Kwaliteit (pdf, 77 kB)
Protocol geheimhouding gemeenteraad Middelburg 2016
Regeling briefadres gemeente Middelburg
Regeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) 2015
Regeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) 2016
Regeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) 2017
Regeling werkwijze Commissie Regionale Zaken Walcherse gemeenten
Sportcomplexen Reclameborden 017
Stichting Beeldende Kunst Statuten (pdf, 7,8 MB)
Stichting Beeldende Kunst subsidies 104