Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Middelburg streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Middelburg die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De links waarop de inhoud van de website Gemeente Middelburg te vinden is:

Een actueel en volledig overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van Gemeente Middelburg is beschikbaar om te downloaden: Toegankelijkheidstoets, stand van zaken en rapport (pdf, 822 kB).

Nalevingsstatus

Gemeente Middelburg verklaart dat de website Gemeente Middelburg gedeeltelijk voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen en is een concrete planning gemaakt waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

Zie onder het kopje Toelichting op de nalevingsstatus voor meer gedetailleerde informatie.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 24-08-2019 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van Gemeente Middelburg, Carla Doorn (Wethouder).

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 30-08-2019.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via webredactie@middelburg.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt de claim dat gedeeltelijk aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen is voldaan nader onderbouwd.

De website Gemeente Middelburg is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Middelburg dat aan alle onderstaande kenmerken is voldaan:

 • het onderzoek omvat alle inhoud die volgens Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid toegankelijk moet worden gemaakt;
 • het onderzoek is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden;
 • de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig;
 • voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd door de Auto-WCAG Community Group;
 • alle onderzoekresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat OF in het machineleesbare formaat EARL;
 • voor elke afzonderlijke afwijking op de eisen die tijdens het onderzoek werd gevonden en die niet kon worden hersteld wordt aangegeven (zie onder het kopje Afwijkingen):
  • [referentienummer]
  • [beknopte beschrijving van de afwijking]
  • oorzaak: [reden waarom (nog) niet aan de eis kon worden voldaan]
  • gevolg: [impact van de afwijking voor personen met een functiebeperking]
  • alternatief: [of een toegankelijk alternatief beschikbaar is. En zo ja, welk]
  • maatregel: [te nemen maatregel(en) om de afwijking op te heffen]
   • mogelijkheid om aan te geven of de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich meebrengt: [ja/nee] [toelichting als het antwoord op de vraag 'ja' is]
  • planning: [uiterste datum waarop de afwijking zal zijn hersteld]
 • alle evaluatie- en onderzoekresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn online beschikbaar (zie onder het kopje Evaluatie- en onderzoekresultaten

Afwijkingen

 1. 1.1.1 (= SC uit 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A])

 • Als het contactformulier is ingevuld kom je op een scherm waar je de invoer kan controleren. Achter elke regel staat een plaatje met een potloodje waarmee bedoeld wordt dat je die gegevens kan wijzigen (als je erop klikt). De alternatieve tekst voor hulpsoftware ontbreekt. Zorg dat "Wijzig" voor hulpsoftware opgenomen is in de link.
 • oorzaak: Dit is iets dat bij onze leverancier van het CMS (Green Valley) moet worden opgelost. De leverancier heeft dit probleem bij de ontwikkelafdeling aangemeld. Op het moment van publicatie van deze toegankelijkheidsverklaring (augustus 2019) is het nog niet opgelost.
 • gevolg: Op dit punt, voldoet de toegankelijkheid nog niet.
 • alternatief: Een alternatief is niet beschikbaar.
 • maatregel: Oplossing komt binnenkort beschikbaar
  • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
 • planning: 01-12-2019
 1. 1.4.1 (= SC uit 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A])

 • De bevindingen voor te laag contrast is allemaal geconstateerd in de hoog contrastmodus van de site. Op de homepage heeft de actieve tab-knop Online regelen een witte letter. Bij focus wordt de knop oranje. Het contrast is in deze combinatie te laag, 3,0:1 waar dit 4,5:1 moet zijn. De vraag "Wat vindt u van deze pagina?" heeft een te laag contrast (wit op groen/blauw). Het contrast is 3,3:1 waar dit 4,5:1 moet zijn. In het zoekscherm wordt het resultaat getoond beginnend met bijvoorbeeld "4 resultaten voor ‘rijbewijs verlengen'". De grijze tekst op witte achtergrond heeft een te laag contrast, 2,1:1 waar dit 4,5:1 moet zijn. Als je met de muis op de zoekknop staat is het contrast te laag van de grijze knop met witte tekst. Deze is 3,2:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.
 • oorzaak: Dit is iets dat in de template moet worden verbeterd.
 • gevolg: Het contrast is niet op alle plekken (ook niet in de hoog-contrast-modus) voldoende.
 • alternatief: Er is geen alternatief.
 • maatregel: Onze leverancier van het CMS (Green Valley) heeft aangegeven dat dit wordt opgelost in een van de komende updates. Bij het invullen van de toegankelijkheidsverklaring (augustus 2019) was dit nog niet geregeld.
  • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
 • planning: 01-12-2019
 1. 1.4.3 (= SC uit 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA])

 • Bij Afspraak maken is een groene knop: Toevoegen. Het contrast hiervan is in het donkere deel van de knop al te laag; Bij Afspraak maken krijg je bij een foutmelding in stap 3/4 de melding in een bruinige kleur. Het contrast van de balk in combinatie met de letterkleur is te laag.
 • oorzaak: De leverancier van onze afsprakenmodule Qmatic zal dit moeten aanpassen. Wij zijn met hen in gesprek hierover.
 • gevolg: Mogelijk hebben bezoekers moeite met het lezen van deze onderdelen.
 • alternatief: Er is geen alternatief.
 • maatregel: Wij zijn in gesprek met de leverancier. Als deze niet genegen is de module aan de toegankelijkheidseisen aan te passen, zullen we op termijn naar een andere tool moeten uitkijken.
  • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
 • planning: 01-09-2020
 1. 1.4.4 (= SC uit 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA])

 • Het herschalen wordt in de code tegengehouden. Bovenin de code staat <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no" />. Zorg dat gebruikers op elk device content kunnen vergroten en verkleinen.Dit komt op meerdere pagina's voor.
 • oorzaak: Dit moet worden opgelost in de techniek bij onze leverancier Green Valley
 • gevolg: Mogelijk kan niet iedereen met hulptechnologie de pagina goed lezen.
 • alternatief: Er is geen alternatief.
 • maatregel: De leverancier geeft bij ons aan dat er over dit punt discussie is tussen Green Valley (leverancier CMS) en Accessibility (Toegankelijkheidstoets). Wij wachten af tot die twee eruit zijn.
  • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
 • planning: 01-01-2020
 1. 2.2.1 (= SC uit 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A])

 • De sessie voor het maken van een afspraak wordt geëindigd zonder melding met de mogelijkheid om de sessie te verlengen. Je raakt zo alle reeds ingevoerde gegevens kwijt.
 • oorzaak: Dit zit in de techniek van de tool die Qmatic ons geleverd heeft.
 • gevolg: Mensen die veel tijd nodig hebben om een afspraak in te vullen, ondervinden mogelijk problemen met het online maken van een afspraak.
 • alternatief: Er kan ook altijd telefonisch een afspraak gemaakt worden.
 • maatregel: We zijn hierover met de leverancier Qmatic in gesprek.
  • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
 • planning: 01-09-2020
 1. 3.3.1 (= SC uit 3.3.1 - Fout identificatie [niveau A])

 • Bij een foutieve datum 31-2-1983 in de afsprakenmodule verschijnt er geen duidelijk foutmelding.
 • oorzaak: Dit zit in de tool die wij van Qmatic afnemen.
 • gevolg: Mogelijk plant iemand die niet goed ziet hierdoor een afspraak op een onbestaand tijdstip?
 • alternatief: Afspraken kunnen ook altijd telefonisch gemaakt worden.
 • maatregel: De tool moet worden aangepast door Qmatic. Wij zijn hierover met hen in gesprek.
  • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
 • planning: 01-09-2020
 1. 4.1.2 (= SC uit 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A])

 • Op de pagina wordt gebruikt gemaakt van een zogenaamde accordion, ofwel stukken tekst die door middel van een klik zichtbaar en onzichtbaar gemaakt kunnen worden. In de code wordt gebruik gemaakt van aria-expanded om aan te geven of de tekst is ingevouwen of uitgevouwen. Zodra je één van de items uitklapt, wordt overal aria-expanded op true gezet. Dat zou alleen moeten gebeuren op het geopende item. Dit kan op meerdere pagina's voorkomen.
 • oorzaak: Dit is iets dat in de techniek moet worden aangepast bij de leverancier van ons CMS van Green Valley.
 • gevolg: Niet bekend.
 • alternatief: Niet van toepassing
 • maatregel: Green Valley heeft aangegeven dat dit zal worden aangepast in een volgende versie van het CMS.
  • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
 • planning: 01-12-2019
 1. 4.1.2 (= SC uit 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A])

 • Op de pagina Afspraak maken komt onderin een knop voor met de naam: "--". De naam voor deze knop is onduidelijk.
 • oorzaak: Waarschijnlijk is deze knop er alleen voor testdoeleinden in gestopt.
 • gevolg: Niet bekend.
 • alternatief: Niet van toepassing.
 • maatregel: Wij hebben de leverancier Qmatic gevraagd de knop weg te halen. Bij het invullen van deze toegankelijkheidsverklaring was dat nog niet gebeurd.
  • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
 • planning: 01-12-2019

Evaluatie- en onderzoekresultaten

 • Toegankelijkheidstoets, stand van zaken en rapport (pdf, 822 kB)
 • onderzoeksdatum: 26-02-2019
 • onderzoeksmethode: handmatig onderzoek
 • de beschikbare informatie is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden
 • de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig: wel

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.