Besluitenlijst B en W vergadering 9 juni 2020

De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 9 juni 2020. Het college heeft vergaderd via videoconferentie.

Datum: 9 juni 2020
Tijd: 9.30 tot 14.00 uur
Locatie: vergadering via videoconferentie
Voorzitter: Burgemeester
Aanwezigen: J.J. Aalberts, H.M. Bergmann, A. van den Brink (gemeentesecretaris), C. Dekker, C. Doorn en C. Simons

Rondvraag

College besluit een memo actieve informatie m.b.t. onderzoek herverdeeleffecten gemeentefonds sociaal domein aan de raad te sturen

Verzoek gesprek inzake verkoop of samenwerking crematorium

Tekstuele aanpassing in overleg met de gemeentesecretaris

Samenwerking Moedige Dialoog Nederland

Het college besluit:

 1. De samenwerkingsovereenkomst namens de Walcherse Dialoog met de Moedige Dialoog Nederland te tekenen om zo de samenwerking vorm te geven.
 2. Wethouder Chris Simons volmacht te geven om de samenwerkingsovereenkomst namens de gemeente Middelburg als partner in de Walcherse Dialoog te ondertekenen.
 3. De kosten van € 6000,- te dekken uit de extra Rijksmiddelen die beschikbaar zijn voor het verbeteren van de toegang tot schuldhulpverlening.

Invoeren overheidsvordering Middelburg

Het college besluit tot het invoeren van de overheidsvordering

Beëindigen contract Centric

Het college besluit:

tot het beëindigen van het contract met Centric Netherlands B.V. voor het leveren van Key2Burgerzaken en aanvullende modules en koppelingen welke Middelburg afneemt ten behoeve van de bevolkingsadministratie middels bijgevoegde brief.

Continueren JOGG aanpak

 1. Om vanaf 1 juli 2020 tot en met 31 maart 2021 de overgangsperiode, voor de duur van 40 weken de volgende activiteiten die voortkomen uit het project JOGG te continueren:
  • Watertappunten
  • Fruit op scholen
  • Dagelijks meer bewegend. 
  • NL Vitaal
 2. De overgangsperiode te benutten om zorg te dragen dat huidige partners dit project gaan overnemen ofwel te integreren in bestaand gemeentelijk beleid.
 3. Voor deze activiteiten een bedrag beschikbaar te stellen van in totaal € 12.800,- (ex btw), dit te financieren uit het budget Actieplan Sociaal Domein.
 4. De opdracht voor uitvoering van deze activiteiten te geven aan Mesu Sport & Training.

Raadsvoorstel Kaderbrief 2021 - 2024

Conform met aanpassingen

Memo actieve informatie stand van zaken invoering DIFTAR

De gemeenteraad actief te infomeren over de stand van zaken van invoering van DIFTAR (mei 2020) met bijgevoegde informatiebrief.

Memo actieve informatie ontwerpbestemmingsplan ‘De Kruitmolen’

 1. De ingediende inspraak- en vooroverlegreacties te beantwoorden conform bijgevoegd concept van de Nota van beantwoording en de indieners hierover te informeren door toezending van de nota
 2. Het in concept bijgevoegde ontwerpbestemmingsplan ‘De Kruitmolen’ in procedure te brengen en van 18 juni tot en met 29 juli 2020 ter inzage te leggen
 3. De ter inzage legging te publiceren in De Faam en in de Staatscourant, conform bijgevoegde conceptpublicaties
 4. De gemeenteraad conform bijgevoegde conceptmemo te informeren in het kader van de actieve informatieplicht

Memo actieve informatie Vaststellen Bodemkwaliteitskaart en klasse Wonen voor Essenvelt

Het college besluit:

 1. De Bodemkwaliteitskaart van Essenvelt vast te stellen.
 2. De Bodemfunctieklasse en toepassingsklasse Wonen toe te kennen aan Essenvelt.
 3. De Bodemkwaliteitskaart ter inzage te leggen (mede conform het landelijk handelingskader PFAS).
 4. De gemeenteraad op grond van actieve informatieplicht te informeren middels bijgevoegde memo.

Memo actieve informatie Incidentenoverzicht AZC bewoners Middelburg 2019

tekstuele aanpassing in overleg met de burgemeester

Memo actieve informatie m.b.t. actieplan Sociaal Domein

conform met tekstuele aanpassingen

Beantwoording schriftelijke vragen van de PvdA over Ingrijpende aanpassingen kruising Poelendaeleweg en de Nieuwe Vlissingseweg

Het college besluit:

De door de fractie van de PvdA gestelde vragen ex. art. 41 RVO gemeenteraad over de ingrijpende aanpassingen aan het kruispunt Poelendaeleweg - Nieuwe Vlissingseweg te beantwoorden volgens conceptbrief.

Beantwoording schriftelijke vragen LPM coronamaatregelen kernwinkelgebied

beantwoording middels brief

Vaststellen visie op Preventieve jeugdbescherming

Het college besluit:

 1. Rapport ' Preventieve jeugdbescherming in Zeeland' door Van Montfoort vast te stellen.
 2. De landelijke definitie van intensieve vrijwillige hulp als Zeeuwse visie over te nemen.
 3. Uitvoering te geven aan de consequenties van deze visie uit het rapport van Van Montfoort waaronder het afbouwen en op termijn, maar uiterlijk 2023, te stoppen met de inkoop van ‘drang’ als afzonderlijk product.

Concept Lijst van Toezeggingen 5-2020

college heeft hier kennis van genomen

Verkeersmaatregelen Kromme Weele en Vlasmarkt

 1. de tijdelijke verkeersmaatregelen gericht op het tegengaan van fietsverkeer en fietsparkeren tussen 11.00u en 18.00u in het kernwinkelgebied ter plaatse van hoek Kromme Weele, Vlasmarkt, Schuttershofstraat te verplaatsen naar hoek Vlasmarkt, Markt gedurende de periode juni tot september 2020 conform bijgevoegde verkeerskaart.
 2. de tijdelijke fietsparkeer compensatiemaatregelen in de Kromme Weele op te heffen.
 3. de bewoners in de Vlasmarkt en Kromme Weele hiervan door middel van bijgevoegde brief op de hoogte te stellen.
 4. deze week verkeersregelaars inzetten en verder bespreken in de collegevergadering van volgende week.

Concept agenda gemeenteraad 1 juli 2020

college heeft hier kennis van genomen

Jaarstukken 2019

aangehouden