Besluitenlijst B en W vergadering 8 september 2020

De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 8 september 2020

Datum: 8 september 2020
Tijd: 9.30 tot 14.00 uur
Locatie: Collegekamer
Aanwezigen: Harald Bergmann, Carla Doorn, Chris Dekker, Chris Simons, Johan Aalberts, Aart van den Brink

Naamgeving openbare ruimte: Dommelstraat, Dinkelstraat, Diezestraat, Drechtstraat

Het college besluit:
1. De namen Dommelstraat, Dinkelstraat, Diezestraat en Drechtstraat vast te stellen voor vier nieuwe straten in de Stromenwijk.
2. Het hiervoor vereiste besluit naamgeving openbare ruimte vast te stellen

Naamgeving openbare ruimte: Sint Laurens noord

Het college besluit:

  1. de namen Margaretha van Henegouwenlaan, Margaretha van Henegouwenpad, Jacoba van Beierenlaan en Doornbos vast te stellen voor drie nieuwe straten en een pad in het noorden van Sint Laurens bij deze
  2. straten een onderbordtekst vast te stellen;
  3. het hiervoor vereiste besluit naamgeving openbare ruimte vast te stellen.

Afvoeren naamgeving Zaagmolenwegeling en Kuiperswegje

Het college besluit:

  1. De namen Zaagmolenwegeling en Kuiperswegje in te trekken.
  2. Het hiervoor vereiste besluit naamgeving openbare ruimte vast te stellen.

E-laadplaats Bachtensteene

Het college besluit:
Op de Bachtensteene het eerste parkeervak ten oosten van de aansluiting met de Lombardstraat/Burggang te bestemmen voor het opladen van elektrische voertuigen;het hiervoor vereiste verkeersbesluit vast te stellen.

Kwijtschelding huur sportverenigingen

Het college besluit:

  • In te stemmen met het kwijtschelden van de huursom voor Middelburgse amateursportverenigingen die tussen 1 maart en 1 juni 2020 vanwege de gedwongen sluiting van de sportcomplexen door de coronamaatregelen geen gebruik hebben kunnen maken van de sportaccommodaties;
  • De kwijtschelding aan de verenigingen alleen uit te voeren onder de strikte voorwaarden dat de aanvraag van de gemeente ook daadwerkelijk door de Dienst Uitvoering Subsidies voor Instellingen (DUS-I) wordt goedgekeurd en dat bij een lagere subsidie de kwijtschelding naar rato aan de verenigingen wordt verstrekt;
  • De Middelburgse sportverenigingen hier voor 15 september 2020 schriftelijk over te informeren middels bijgevoegd schrijven;

Raadsvoorstel aanschaf software uitvoering Omgevingswet

Het college besluit:
1. de raad voor te stellen in te stemmen met het opnemen van een bedrag van € 107.500 per jaar in de Meerjarenbegroting 2021-2024 voor kapitaallasten investering software Digitaal Stelsel Omgevingswet;
2. dit voorstel te agenderen voor de Commissie Algemeen Bestuur dd. 23 september 2020.

Raadsvoorstel extra bijdrage Taskforce RIEC

Het college besluit:
In te stemmen met het opnemen van een verhoging van de bijdrage RIEC met € 23.000 per jaar in de Meerjarenbegroting 2021-2024.
Tekstuele aanpassing raadsvoorstel in overleg met de burgemeester.

Raadsvoorstel budget voor Participatie 2021 / 2022

Het college besluit:
In te stemmen met het in de Meerjarenbegroting 2021-2024 opnemen van een werkbudget Participeren Doen en Leren van € 25.000 in 2021 en € 25.000 in 2022.

Raadsvoorstel Continuering huur tijdelijke units Mondia Scholengroep Breeweg

Het college besluit:
In te stemmen met het in de meerjarenbegroting 2021-2024 opnemen een bedrag van € 83.000 in 2021 en € 128.000 in 2022 voor tijdelijke continuering en verwijderen units Mondia Scholengroep.

Raadsvoorstel Versterken beheer en verandervermogen I&A samenwerking

Het college besluit:
In te stemmen met het opnemen van een bedrag van € 288.000 per jaar in de Meerjarenbegroting 2021-2024 voor versterken beheer en verandervermogen I&A samenwerking voor de jaren 2021 en 2022. En het opnemen van een bedrag van € 441.000 per jaar vanaf 2023 en verder.

Raadsvoorstel uitwerking van de dubbele herplantplicht bij het kappen van gemeentelijke bomen

Het college besluit:
De gemeenteraad voor te stellen:
A. In te stemmen met de uitwerking van de dubbele herplantplicht en de wijze van toe passen zoals in het raadsvoorstel is omschreven.
B. Voor het uitwerken van de dubbele compensatie van het rooien van bomen in bestemmings- en uitbreidingsplannen de extra kosten opnemen in de betreffende exploitatieopzetten.
C. De dubbele compensatie van het rooien van bomen bij reconstructieplannen uit te voeren voor zover in redelijkheid passend binnen de bestaande middelen en dit te heroverwegen bij het opstellen van de omgevingsvisie

Raadsvoorstel Kwaliteitsverbetering gegevens Belastingsamenwerking

Het college besluit:
Bijgevoegd raadsvoorstel ter besluitvorming aan de raad voor te leggen

Raadsvoorstel Hosting Gouw-belastingen door I&A-samenwerking

Het college besluit:
Bijgevoegd raadsvoorstel ter besluitvorming aan de raad voor te leggen

Raadsvoorstel Financieel herstelplan 2020-2024

Het college besluit:
1. Het Financieel Herstelplan 2020-2024 en bijgaand raadsvoorstel aan te bieden aan de gemeenteraad. Tekstuele aanpassing raadsvoorstel in overleg met de gemeentesecretaris
2. De komende maanden een nadere analyse te (laten) verrichten naar een aantal uitgavenclusters zoals aangegeven in het recent uitgevoerde begrotingsonderzoek.