Besluitenlijst B en W vergadering 7 juli 2020

De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 7 juli 2020.

Datum: 7 juli 2020
Tijd: 9.30 tot 14.00 uur
Locatie: Collegekamer
Voorzitter: Burgemeester
Aanwezigen: J.J. Aalberts, H.M. Bergmann, A. van den Brink (gemeentesecretaris), C. Dekker, C. Doorn en C. Simons

E-laadplaats Amnestylaan

Het college besluit:

Op de Amnestylaan het parkeervak ten noorden van de aansluiting met de Schweitzerstraat te bestemmen voor het opladen van elektrische voertuigen;het hiervoor vereiste verkeersbesluit vast te stellen.

Uitspraak beroep studentenhuisvesting Kanaalweg

Het college besluit:

Kennis te nemen van de uitspraak van de Raad van State om het beroep tegen het coördinatiebesluit voor het vaststellen van het bestemmingsplan en het verlenen van de omgevingsvergunning tot het huisvesten van studenten aan de Kanaalweg te Middelburg ongegrond te verklaren.

Gunningen en opdrachtverleningen verduurzaming wagenpark

Het college besluit:

Het aangaan van de overeenkomsten die voorliggen na het doorlopen van de Europese aanbesteding voor de lease van elektrisch aangedreven personen- en bestelwagens” (TN 264098) en levering de levering van diverse bestelwagens en een personenwagen” (TN 263664) te mandateren aan het afdelingshoofd Stadsbeheer (Ruud Haaze). Dit voor zover de gunning en de overeenkomsten passen binnen de ramingen en er geen bijzondere omstandigheden zijn die afwijken van een normale aanbesteding/gunning.

Voordracht benoeming van twee nieuwe leden Adviesraad Sociaal Domein

Het college besluit:

In te stemmen met de benoeming per 1 juli 2020 van mevrouw E. de Kraker-Pauw en de heer H. Winfield als lid van de ASD Middelburg

Jaarstukken 2019 St. voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren

Het college besluit:

 1. De jaarrekening 2019 van de Stichting voor Openbaar Voorgezet Onderwijs op Walcheren voor kennisneming aan te nemen;
 2. De jaarrekening 2019 van de Stichting voor Openbaar Voorgezet Onderwijs op Walcheren te plaatsen op de lijst van ingekomen stukken van de raad (v.k.a.).

Volmacht AVA, jaarrekening GVC 2018 en eigen bijdrage leerlingenvervoer

Het college besluit:

Als gevolg van de coronacrisis de eigen bijdrage voor het leerlingenvervoer niet innen over de periode maart t/m juni; De jaarrekening 2018 van de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. vast te stellen.

Burgemeester besluit:

Volmacht te verlenen aan wethouder Doorn om de gemeente Middelburg te vertegenwoordigen in de aandeelhoudersvergaderingen van de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V.

Antwoordbrief ongevraagd advies SCW beleidsregel Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Het college besluit:

 1. De ingekomen brief van de Sociale Cliëntenraad Walcheren (SCW) te beantwoorden overeenkomstig bijgaande conceptbrief.
 2. De raad middels een memo actieve informatie te informeren.

Raadsvoorstel Bestuurlijke tussenrapportage 2020

Het college besluit:

 1.  In te stemmen met de inhoud van de bestuurlijke tussenrapportage 2020
 2. De raad voor te stellen de begroting aan te passen conform de in deze rapportage opgenomen budgetafwijkingen
 3. De raad voor te stellen de kredieten aan te passen zoals voorgesteld in deze rapportage
 4. De raad voor te stellen het incidentele tekort over 2020 ad € 3.775.000 ten laste te brengen van de algemene reserve
 5. De raad voor te stellen de structurele effecten vanuit deze bestuursrapportage, voor zover niet verwerkt in de kadernota 2021-2024, te verwerken in de begroting 2021
 6. Bijgevoegd raadsvoorstel te agenderen voor de raad van 17 september.

Memo actieve informatie Rijksbijdrage compensatie coronacrisis

Het college besluit:

De raad te informeren middels een memo

Beantwoording schriftelijke vragen sociaal warenhuis van de PvdA

Het college besluit:

Bijgaande brief met antwoorden op art. 41 vragen van de PvdA over een sociaal warenhuis vast te stellen.

Rechtzetten van de scheefheid in achtervang Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Het college besluit:

 1.  de voorgestelde wijzigingen met betrekking tot het Waarborgfonds Sociale Woningbouw te steunen
 2. dit standpunt uiterlijk 8 juli kenbaar te maken aan de VNG door middel van de door hen georganiseerde ledenraadpleging

Eindrapport doelmatigheidsonderzoek inkoop en aanbesteding

Voorstel

 1. Kennis te nemen van het eindrapport van het doelmatigheidsonderzoek naar het inkoop- en aanbestedingsproces;
 2. In te stemmen met het uitwerken van de aanbevelingen. De concrete resultaten hiervan zullen te zijner tijd voor besluitvorming aan u worden voorgelegd;
 3. De rapportage, conform hetgeen is bepaald in de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Middelburg, ter kennisname aan de raad aan te bieden.

Visie Campus Middelburg

Voorstel

Het document Visie Campus Middelburg te beschouwen als een aanzet tot een verdere doorontwikkeling van Campus Middelburg;De HZ, UCR, ZIB en Woongoed Middelburg uit te nodigen in deze doorontwikkeling onder regie van de gemeente Middelburg te participeren;Gaandeweg het traject bepalen welke partij(en) uitgenodigd worden aan te sluiten.